Hội họa Trung Quốc: “Cảm ân”Tác giả: Chương Thúy Anh

Hội họa Trung Quốc: "Cảm ân"

[Chanhkien.org]

Đệ tử Đại Pháp Úc Châu kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Phật Chủ huyền trung tọa,
Từ bi ân vô khung.
Truyền Đại Pháp,
Cứu độ mang mang chúng sinh.
Chuyển Pháp Luân,
Dung chính thương vũ tầng tầng.
Phật Chủ hồng ân hạo đãng vĩnh vô hưu,
Pháp Luân Đại Pháp thông thiên lộ.
Tạ Phật Chủ,
Cảm hồng ân.
Từ bi hạ thế truyền vạn cổ,
Phật Chủ uy đức chiếu càn khôn.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/5/12/52794.html


Ngày đăng: 22-02-2012