Tranh bút lông Trung Quốc: “Phi thăng”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Phi thăng

Bài thơ trong bức tranh:

Đắc Độ

Lạc nhập phàm gian thâm xứ, Mê thất bất tri quy lộ.
Triển chuyển thiên bách niên, Hạnh ngộ Sư Tôn phổ độ.
Đắc độ, đắc độ, Thiết mạc cơ duyên tái ngộ,
Đắc độ, đắc độ, Thiết mạc cơ duyên tái ngộ!

Tạm dịch:

Đắc Độ

Lạc sâu vào chốn nhân gian, Mê mờ không thấy đường về.
Trăn trở qua trăm nghìn năm, May gặp được Sư Tôn phổ độ.
Đắc độ, đắc độ, Chớ bỏ lỡ cơ duyên mà mê lầm thêm nữa,
Đắc độ, đắc độ, Chớ bỏ lỡ cơ duyên mà mê lầm thêm nữa!

Những chữ còn lại trong bức tranh:

Vẽ bởi Thái Hạnh (Bút danh của Chương Thúy Anh) tại Prague, Cộng hòa Séc vào tháng Năm năm 2002
Kỷ niệm 10 năm Sư Phụ hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp trên nhân thế.

Xem thêm phần nhạc được phổ từ bài thơ: http://chanhkien.org/3051.html

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/7/30/16992.html
http://pureinsight.org/node/2946


Ngày đăng: 11-01-2010