Hội họa Trung Quốc: “Pháp Chính Nhân Gian dự”Tác giả: Chương Thúy Anh

Hội họa Trung Quốc: "Pháp Chính Nhân Gian dự"

[Chanhkien.org]Chính Pháp thực thi đến thế gian, Thần Phật đại hiển, những oan [và] duyên loạn thế gian đều được giải quyết một cách thiện. Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh, còn lại những người [có] tâm quy chính, trọng đức hành thiện, mọi vật đổi mới; chúng sinh không [ai] không kính [trọng] ân cứu độ của Đại Pháp; khắp trời cùng vui vẻ, cùng chúc mừng, cùng khen ngợi. Thời [khắc] Đại Pháp toàn thịnh tại thế gian là bắt đầu từ đây.” (“Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

— Phần đề chữ: “Lục Lý Hồng Chí lão sư tân kinh văn Thải Hạnh” (Thải Hạnh là bút danh của Chương Thúy Anh)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/7/14/16783.html


Ngày đăng: 30-04-2012