Hội họa Trung Quốc: “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

‘Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn’

Chữ viết trong bức tranh:

“Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”
Bởi Thái Hạnh [Bút danh của Chương Thúy Anh]
Ở Crawford, Texas, Hoa Kỳ.

Tháng 8 năm 2002.
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/1/3/19887.html
http://pureinsight.org/node/2100


Ngày đăng: 09-03-2011