Hội họa Trung Quốc: “Phật Như Lai”Tác giả: Chương Thúy Anh

2003-1-1-tathagarta

[Chanhkien.org] Bài thơ trong bức tranh:

如来 Như Lai

带着如意真理来    Đới trước như ý chân lý lai
洒洒脱脱走四海    Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải
法理撒遍世间道    Pháp lý tát biến thế gian đạo
满载众生法船开    Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khai

李洪志                     Lý Hồng Chí
2002 niên 5 nguyệt 13 nhật

Tạm dịch:

Như Lai

Chân lý như ý mang tới đây
Bốn biển thong dong vững bước này
Pháp lý hồng truyền thế gian đạo
Pháp thuyền khởi bến chúng sinh đầy

Lý Hồng Chí
Ngày 13 tháng Năm, 2002

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/1/2/19885.html
http://pureinsight.org/node/2901


Ngày đăng: 18-08-2010