Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (24): Họa đến từ trờiTác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

CHƯƠNG IV: Chân tướng bức hại

Phần 1: Bức hại Pháp Luân Công là phá hoại Chính Pháp vũ trụ

Ai muốn phá hoại Chính Pháp vũ trụ?

Các Thế Kỷ III, Khổ 79

Nguyên văn tiếng Pháp:

L’ordre fatal sempiternel par chaine,
Viendra tourner par ordre consequent :
Du port Phocen sera rompuë la chaine,
La cité prinse l’ennemy quant & quant.

Tiếng Anh:

The fatal everlasting order through the chain
Will come to turn through consistent order:
The chain of Marseilles will be broken:
The city taken, the enemy at the same time.

Tiếng Việt:

Trật tự diệt vong vĩnh viễn xuyên suốt dây xích
Sẽ chuyển hướng thông qua trật tự liên tục:
Dây xích của Marseilles sẽ bị đứt:
Thành phố bị chiếm, kẻ thù cùng lúc.

Bài thơ tiên tri này nói về mục đích của Chính Pháp vũ trụ, đồng thời dự đoán về thế lực tà ác, tức “kẻ thù” phá hoại Chính Pháp vũ trụ.

Hai câu đầu bài thơ chính là nói về mục đích của Chính Pháp, trong đó câu đầu tiên “Trật tự diệt vong vĩnh viễn” là chỉ quy luật “thành-trụ-hoại-diệt” của vũ trụ quá khứ. Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội Houston» năm 1996, Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp chỉ ra rằng:

Vũ trụ quá khứ có thành-trụ-hoại-diệt, sinh mệnh trong vũ trụ có sinh-lão-bệnh-tử, chỉ là dài ngắn khác nhau ở không gian thời gian khác nhau…  trong hình thức thành-trụ-hoại-diệt, ví như có giai đoạn hình thành của vũ trụ, có thời kỳ ổn định của nó, sau đó lại hướng về suy bại, bại hoại. Đây là hình thức căn bản của vũ trụ quá khứ, là quy luật vận động của hết thảy vật chất và sinh mệnh trong vũ trụ.” (bản dịch chưa chính thức)

Bài thơ tiên tri ở trên cũng nói quy luật phát triển của vũ trụ quá khứ là “thành-trụ-hoại diệt”, cuối cùng vũ trụ phải diệt vong, đây chính là “Trật tự diệt vong vĩnh viễn”, mà hình thức biểu hiện đối với sự diệt vong của vũ trụ chính là “nổ tung”. Trong Phần 1 Chương III, khi phân tích Các Thế Kỷ I, Khổ 69 chúng ta đã giải thích: Như vậy vào thời kỳ tối hậu mà vũ trụ có thể diệt vong ấy, sẽ xuất hiện các loại tai nạn, như trong câu thơ thứ hai nói là “Sau hòa bình, chiến tranh, nạn đói, và lũ lụt”, vũ trụ có thể tiến tới hủy diệt, “Ngay cả các di chỉ và nền móng đồ sộ của chúng”. Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York» năm 2004, Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp cũng chỉ ra:

Đặc tính vũ trụ quá khứ quyết định biến hóa mang tính chu kỳ của vũ trụ. Đặc tính gì đây, chính là ‘thành-trụ-hoại-diệt-không’, đây là vũ trụ quá khứ. Vũ trụ rất lớn, trên diện tích nhỏ hoặc cục bộ khi xuất hiện hoại diệt là nổ hủy rớt đi, nổ hủy rớt đi chính là ‘không’. Khi ‘không’ thì vật chất ấy vẫn còn tồn tại, Thần lại lợi dụng những vật chất tử vong ấy để trùng tân tái tạo lại mới tầng vũ trụ ấy. Trạng thái này cùng với ‘tân trần đại tạ’ của thân thể người là rất giống nhau. Như vậy khi phạm vi lớn hơn nữa xuất hiện vấn đề, thì phạm vi lớn hơn nữa ấy cũng cần nổ hủy rớt đi, sau khi tái tạo lại xuất hiện sinh mệnh mới.” (bản dịch chưa chính thức)

Theo cách nói này, vũ trụ quá khứ phải trải qua trật tự “thành-trụ-hoại-diệt”, sau khi “nổ tung” diệt vong thì “tân vũ trụ” sẽ lại sản sinh qua lịch sử dài đằng đẵng, rồi đến lượt “tân vũ trụ” này khi phát triển lại trải qua “thành-trụ-hoại-diệt”, lại “bại hoại” và bị “nổ tung”. Vòng tuần hoàn của vũ trụ quá khứ là “vĩnh viễn” như vậy, vĩnh viễn không hề cải biến, do đó câu thơ đầu tiên mới nói “Trật tự diệt vong vĩnh viễn xuyên suốt dây xích”, chính là ý này.

Thế nhưng hiện tại Vũ trụ Chủ Thần vĩ đại từ bi đã hạ thế đến nhân gian trong thời khắc tối hậu sắp diệt vong của vũ trụ, truyền xuất Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”, thông qua Chính Pháp vũ trụ để cải biến trật tự “thành-trụ-hoại-diệt” của vũ trụ. Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York» năm 2004, Ngài nói:

Vũ trụ tương lai về phương diện này sẽ cải biến, một khi đến thời kỳ ‘hoại’ thì phải viên dung nó, canh tân nó, khiến nó trở nên tốt. Điều này đối với cựu vũ trụ là bất đồng.” (bản dịch chưa chính thức)

Do đó, bài thơ tiên tri nói: “Trật tự diệt vong vĩnh viễn xuyên suốt dây xích; Sẽ chuyển hướng thông qua trật tự liên tục”. “Trật tự liên tục” ở đây chính là Chính Pháp vũ trụ, khiến vũ trụ chuẩn bị diệt vong được tân sinh; giữa vũ trụ mới và vũ trụ cũ sẽ là “trật tự liên tục”, khiến vũ trụ tương lai trở thành “viên dung bất diệt”.

Từ vạn cổ cho tới nay, chúng sinh trong vũ trụ đều chờ đợi Đại Pháp vũ trụ tới Chính Pháp, đều chờ đợi Vũ trụ Chủ Thần vĩ đại chỉ ra con đường tân sinh của vũ trụ, đưa chúng sinh tiến nhập vào vị lai. Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada» năm 2003, Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp nói:

Tôi nói rằng có thể tiến nhập sang vị lai ấy, nó không hề đơn giản dễ dàng chút nào, cũng không phải là một việc dễ dàng gì đâu; bởi vì vị lai không thuộc về sinh mệnh của [thời] kỳ này. Lấy cựu nhận thức mà xét, thì hoàn toàn không có khả năng để sinh mệnh của [thời] kỳ này tiến nhập sang vị lai, tiến nhập sang thiên thể của [thời] kỳ tiếp theo vốn không thuộc về họ. Chính là vì trong Chính Pháp lần này, lấy từ bi vĩ đại nhất đối đãi với hết thảy, đối đãi với hết thảy chúng sinh, thì mới nghĩ đến việc từ trong cựu vũ trụ khiến những sinh mệnh được đồng hoá, mới có thể thực hiện việc Chính Pháp vũ trụ. Nếu không, các sinh mệnh [thời] kỳ này dẫu muốn sang tương lai thì cũng không có cơ hội nào cả; tương lai không thuộc về họ, không thuộc về những sinh mệnh hiện nay ấy. Do đó nếu muốn sang tương lai thì nhất định phải phù hợp với yêu cầu của tương lai.”

Tất nhiên nếu là một sinh mệnh hiện nay mà xét, thì không đạt được điều ấy; họ rất khó phù hợp. Tuy nhiên có một điều, Pháp của tôi đang truyền, tầng tầng chúng sinh đều biết cả, rất nhiều sinh mệnh đang học, cũng đang nhìn thấy. Các tầng đều có «Chuyển Pháp Luân»; [Pháp] lý tại từng tầng là khác nhau, các chữ trong đó nhìn cũng [thấy] khác nhau, đều là chân lý của các tầng khác nhau tại vũ trụ mới; rất nhiều sinh mệnh họ đều đang đọc [sách này], hơn nữa đang đồng hoá một cách chủ động; bởi vì đây là điều chưa từng có từ vạn cổ xưa nay từ khi vũ trụ khai thiên tịch địa; đối với các chúng sinh mà nói, thì xưa nay chưa có ai dám nghĩ [rằng], có thể vượt [sang] lịch sử [vĩ] đại này; bởi vì lịch sử này không thuộc về sinh mệnh của toàn thể vũ trụ hiện thời.”

Chính Pháp của vũ trụ lần này, đối với vũ trụ, đối với chúng sinh thì đều là đại sự liên quan tới tính mệnh; thế nhưng lại còn có “kẻ thù” đến phá hoại, như hai câu sau bài thơ nói: “Dây xích của Marseilles sẽ bị đứt; Thành phố bị chiếm, kẻ thù cùng lúc”. “Marseilles” ở đây là một cảng chính của “Pháp”; do đó “Dây xích của Marseilles” là ám chỉ “an bài của Chính Pháp”. Bởi vì Chính Pháp này liên quan đến tương lai của vũ trụ, do đó Sư phụ của Đại pháp đã an bài với một “trật tự liên tục”, tựa như “dây xích” vậy, vô cùng tỉ mỉ tinh vi. Tuy nhiên, “kẻ thù” đã đến phá hoại an bài này, thậm chí khiến “thành phố bị chiếm”; “thành phố” ở đây chính là “thành phố Mặt trời” sẽ được đề cập dưới đây. Trong Phần 1 Chương III tôi đã nói qua: Trong mối quan hệ giữa “Mặt trăng” và “Mặt trời”, «Các Thế Kỷ» so sánh “Pháp Luân Đại Pháp” như “Mặt trời”; như vậy “thành phố Mặt trời” chính là chỉ Trung Quốc, nơi Đại Pháp hồng truyền.

“Kẻ thù” của Chính Pháp vũ trụ này, kẻ thù phá hoại hy vọng tân sinh duy nhất của vũ trụ này, thực ra cũng là “kẻ thù chung” của toàn vũ trụ. “Kẻ thù chung” phá hoại và can nhiễu Chính Pháp vũ trụ này là “cựu thế lực”, còn “kẻ thù chung” của toàn nhân loại đương nhiên là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công tại nhân gian. Cũng như ở Phần 6 Chương I, khi phân tích Các Thế Kỷ X, Khổ 10, chúng ta đã biết con thú tà ác Giang Trạch Dân là “kẻ thù lớn của toàn nhân loại” (Great enemy of the entire human race).

Họa từ trên trời giáng xuống

Các Thế Kỷ V, Khổ 32

Nguyên văn tiếng Pháp:

Oa` tout bon est tout bien Soleil et Lune
Est abondant, sa ruine s’approche.
Du ciel s’advance vaner ta fortune,
En mesme estat que la septiesme roche.

Tiếng Anh:

Where all is good, the Sun all beneficial and the Moon
Is abundant, its ruin approaches:
From the sky it advances to change your fortune.
In the same state as the seventh rock.

Tiếng Việt:

Nơi tất cả là tốt, Mặt trời đều có ích và Mặt trăng
Sung túc, sự phá hoại của nó đến gần:
Từ trên trời, nó thăng lên để thay đổi vận may của bạn.
Ở cùng trạng thái với tảng đá thứ bảy.

Bài thơ này tiên tri cựu thế lực sẽ can nhiễu và phá hoại quy mô lớn “an bài Chính Pháp” của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp vào một lúc nào đó, tạo nên một tai họa đến từ trời tại nhân gian.

Hai câu đầu “Nơi tất cả là tốt, Mặt trời đều có ích và Mặt trăng; Sung túc, sự phá hoại của nó đến gần” là tiên tri trước năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền rộng khắp tại Trung Quốc đại lục, số người tập Pháp Luân Công lên đến cả trăm triệu người. Chúng ta biết rằng, «Các Thế Kỷ» gọi “Pháp Luân Đại Pháp” là “Mặt trời”, gọi “cựu thế lực” can nhiễu và phá hoại Chính Pháp là “Mặt trăng”. Thực ra “cựu thế lực” cũng biết rằng Chính Pháp là hy vọng tân sinh duy nhất của vũ trụ, họ cũng hy vọng Chính Pháp sẽ thành công, nhưng lại chiểu theo những gì của bản thân họ mà an bài tiến trình Chính Pháp, kết quả tạo thành can nhiễu lớn nhất cho Chính Pháp. Trước năm 1999, dù “cựu thế lực” đã gây một số can nhiễu với Chính Pháp, nhưng trên bề mặt thì họ ra sức ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, do đó lúc ấy “Tất cả là tốt, Mặt trời đều có ích và Mặt trăng sung túc”. Ngay cả rất nhiều người trong ĐCSTQ cũng tập Pháp Luân Công, đương thời Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp từng giảng Pháp tại lễ đường Đại học Công an ở Bắc Kinh, người nhà mấy vị Thường ủy Bộ Chính trị cũng tập Pháp Luân Công, ngay cả vợ Giang Trạch Dân cũng không ngoại lệ, các sứ quán ở hải ngoại của ĐCSTQ cũng ủng hộ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, trong lúc “tất cả là tốt” thì “sự phá hoại của nó đến gần”.

Cựu thế lực” của vũ trụ đã an bài tiến trình Chính Pháp theo cách mà họ “tự cho là đúng”; họ coi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng như tu luyện trong quá khứ; họ biết Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt, rất cao, mà theo phương thức tu luyện trong quá khứ, muốn tu được cao thì ắt phải trải qua khảo nghiệm thật nghiêm khắc để “dựng lập uy đức”; do đó họ cho rằng, khi người tu luyện Pháp Luân Công lên đến 100 triệu người thì phải an bài một đại khảo nghiệm, đem những người không xứng học Pháp Luân Đại Pháp đào thải bớt đi. Có thể thấy “cựu thế lực” là sản vật của cựu vũ trụ, trong quá trình cuối cùng của trật tự “thành-trụ-hoại-diệt” trong vũ trụ, tự họ đều khó giữ nổi; nếu như quả thực chiểu theo yêu cầu của họ để Chính Pháp, thì Chính Pháp vũ trụ sẽ chỉ là một đợt giả tượng “bình mới rượu cũ” mà thôi; vũ trụ căn bản không thể được tân sinh. Do đó “cựu thế lực” đã can nhiễu và phá hoại an bài của Chính Pháp; tự họ đã biến mình trở thành kẻ thù chung của Chính Pháp vũ trụ.

Hai câu sau bài thơ “Từ trên trời, nó thăng lên để thay đổi vận may của bạn; Ở cùng trạng thái với tảng đá thứ bảy” là tiên tri sự phá hoại của “cựu thế lực” tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với sự tân sinh của vũ trụ. “Vận may của bạn” (your fortune) là nói nguyên Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp từ bi muốn cứu độ hết thảy chúng sinh, và sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp là phúc phận của tất cả chúng sinh. Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc» năm 2002, Sư phụ của Đại Pháp nói:

[Điều] tôi muốn là tất cả chúng sinh đều không can nhiễu vào sự việc Chính Pháp này, thậm chí không tham dự gì cả. Chính Pháp này, là theo con đường từ điểm cơ [sở] nhất, từ thấp nhất mà [đi] lên trong thời [kỳ] Chính Pháp; tất cả các sinh mệnh chư vị dẫu không tốt đến mấy, trong lịch sử đã phạm phải tội dẫu lớn đến mấy, [thì] tôi cũng không bắt lỗi xưa. Tôi [cũng] đều tịnh hoá sinh mệnh chư vị từ vi quan nhất cho đến bề mặt, cho đến tư tưởng của bất kể sinh mệnh nào. Theo con đường từ dưới lên trên mà [chỉnh lại] cho chính; đó là ‘Thiện giải’ tốt đẹp nhất, từng sinh mệnh đều không bị hạ xuống, từng sinh mệnh đều không phạm tối đối với Đại Pháp và đối với sự việc Chính Pháp này. Thật là tốt [phải không]. Tuy nhiên làm thế không được; chúng không làm không được, vì thế mới tạo thành kiếp [nạn] to lớn tại xã hội nhân loại [như thế] này.”

Thực ra, cựu vũ trụ không thể canh tân là do tính cục hạn của tự nó tạo thành, ví như đối với tịnh hóa vũ trụ, họ áp dụng biện pháp “khảo nghiệm và đào thải”, đem những thứ bất hảo đào thải rớt đi, như vậy những gì còn lại là tương đối kiền tịnh. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp có thể làm được điều Sư phụ Đại Pháp giảng là “tịnh hoá sinh mệnh chư vị từ vi quan nhất cho đến bề mặt, cho đến tư tưởng của bất kể sinh mệnh nào.” Do đó chúng ta cần nhớ kỹ một điểm: những tai nạn đào thải sinh mệnh vào thời kỳ tối hậu của cựu vũ trụ đều là tự thân cơ chế của cựu vũ trụ khởi tác dụng, chứ không phải là Chính Pháp cần phải đào thải chúng. Thậm chí với điều chúng ta gọi là “Trời diệt Trung Cộng”, thì ấy là tự Trung Cộng phạm tội với Đại Pháp nên cựu vũ trụ mới an bài “Trời diệt Trung Cộng” để đào thải Trung Cộng.

Câu cuối cùng bài thơ “Ở cùng trạng thái với tảng đá thứ bảy” là tiên tri rằng sự can nhiễu và phá hoại của “cựu thế lực” đối với Chính Pháp sẽ khiến một bộ phận sinh mệnh của vũ trụ phạm tội đối với sự kiện Chính Pháp; điều này không chỉ tạo nguyên nhân cho đại đào thải tối hậu của nhân loại, mà còn làm bại hoại cơ sở vật chất của cựu vũ trụ.

Điềm báo có “kẻ thù”

Các Thế Kỷ V, Khổ 81

Nguyên văn tiếng Pháp:

L’oyseau Royal sur la Cité solaire,
Sept mois deuant fera nocturne augure :
Mur d’Orient cherra tonnerre esclaire,
Sept iours aux portes les ennemis à l’heure.

Tiếng Anh:

The royal bird over the city of the Sun,
Seven months in advance it will deliver a nocturnal omen:
The Eastern wall will fall lightning thunder,
Seven days the enemies directly to the gates.

Tiếng Việt:

Chim Hoàng gia bay trên thành phố Mặt trời,
Trước bảy tháng, nó sẽ báo một điềm của đêm:
Bức tường phía Đông sẽ sụp đổ sấm chớp,
Bảy ngày những kẻ thù trực tiếp tới cửa.

Bài thơ này tiên tri về điềm báo những ngày năm 1999, trước khi ĐCSTQ chính thức bức hại và đả kích Pháp Luân Công.

Câu thơ đầu tiên “Chim Hoàng gia bay trên thành phố Mặt trời” có “chim Hoàng gia” là mật mã thời gian. “Chim Hoàng gia” là chỉ “Kim điểu”, cũng là chỉ tháng “Tân Dậu” của một năm nào đó; còn “thành phố Mặt trời” đã được giải thích ở trên rồi, «Các Thế Kỷ» so sánh “Pháp Luân Đại Pháp” như “Mặt trời”; như vậy “thành phố Mặt trời” chính là chỉ Trung Quốc, nơi Đại Pháp hồng truyền. Câu thơ thứ hai “Trước bảy tháng, nó sẽ báo một điềm của đêm”; trong đó “đêm” là đại biểu cho “Mặt trăng” của “cựu thế lực” chiếm lĩnh bầu trời, muốn thay thế vị trí của “Mặt trời”, tức là sau khi “cựu thế lực” thao túng thế lực tà ác ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. “Trước bảy tháng” là chỉ sự kiện Thiên Tân vào tháng 4/1999 trước tháng 7/1999. Ngoài ra, “trước bảy tháng” cũng có thể chỉ tháng 9/1998, tháng “Tân Dậu”, thời điểm xảy ra một sự kiện như “điềm báo” cho sự kiện Thiên Tân, đó là «Hà Bắc chính pháp báo» thuộc hệ thống chính trị luật pháp của ĐCSTQ đăng bài «Khăng khăng mê đắm Pháp Luân Công, tẩu hỏa nhập ma mất tính mạng».

Chúng ta đều biết sự kiện Thiên Tân là một trong những nguyên nhân xấu dẫn tới bức hại Pháp Luân Công. Đương thời La Cán, bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp ĐCSTQ, đã lợi dụng sự kiện cơ cấu chính trị luật pháp Thiên Tân công kích Pháp Luân Công; mà «Hà Bắc chính pháp báo» là ấn phẩm thuộc cơ cấu chính trị luật pháp tỉnh Hà Bắc gần Thiên Tân, rất có khả năng đây là một phần trong âm mưu của La Cán; do đó mới nói, đây là “điềm báo” “trước bảy tháng” cho sự kiện Thiên Tân.

Thực ra các loại tuyên truyền vận động của ĐCSTQ khi bức hại Pháp Luân Công đều rất nực cười, không hề có căn cứ khoa học gì cả. Cái gọi là «Khăng khăng mê đắm Pháp Luân Công, tẩu hỏa nhập ma mất tính mạng» mô tả hình huống tự sát của một người bệnh tâm thần, hoàn toàn là tình huống phát bệnh tâm thần của tự cá nhân này, chẳng có quan hệ gì với Pháp Luân Công. Từ góc độ khoa học mà xét, cho dù là quần thể nào thì cũng đều có tỷ lệ tử vong, tỷ lệ phát bệnh và tỷ lệ tự sát như mức bình thường. Ví dụ năm 1998, tỷ lệ tử vong bình thường của Trung Quốc là 6,5/1.000; tỷ lệ mắc bệnh tâm thần của Trung Quốc là 10/1.000; ngoài ra theo thống kê của nhà nước, mỗi năm Trung Quốc có 2-3 triệu người có ý định tự sát, trong đó 340.000 người chết vì tự sát, chiếm vị trí số một thế giới. Nói cách khác ở Trung Quốc cứ mỗi 3 phút lại có 2 người chết vì tự sát, và 15 người chưa đạt mục đích tự sát. Như vậy muốn chứng minh việc tham gia một quần thể hòa bình khiến người ta bị chết, thì ít nhất cũng phải chứng minh toàn bộ những người tham gia hoạt động đoàn thể đó có tỷ lệ tử vong cao hơn mức bình thường; đối với bệnh tinh thần và tự sát cũng như vậy, chí ít cũng phải đưa ra số liệu thống kê để so sánh thì mới được. Còn nếu chỉ lấy một vài trường hợp bệnh tâm thần hoặc tự sát để nói là vì tập Pháp Luân Công mà tạo thành thì rõ ràng là vô lý; nếu như vậy, mỗi năm đảng viên ĐCSTQ tự sát lên đến hơn vạn người, thì ĐCSTQ chính là một quần thể tự sát ư? Mỗi trường hợp tử vong hoặc tự sát đều là một câu chuyện bi thảm, thế nhưng tình cảm không thể thay thế sự phán xét bằng khoa học. Từ đó có thể thấy tuyên truyền của ĐCSTQ là cố ý kích động tình cảm dân chúng để che đậy lý trí của họ, đồng thời cố ý reo rắc thù hận trong nhân dân.

Điều đáng cười là, ĐCSTQ huy động hết sức cũng chỉ kiếm được 1.400 “trường hợp tử vong” của Pháp Luân Công, trong khi so sánh với tổng số 60 triệu người tập Pháp Luân Công năm 1999, thì điều này cho thấy tập Pháp Luân Công có thể giảm xuất sắc tỷ lệ tử vong và kéo dài thọ mệnh. Thậm chí nếu coi 1.400 trường hợp này là “chết bất bình thường”, thì theo tỷ lệ tử vong bất thường “tiêu chuẩn” mỗi năm là 0,5/1.000, con số 1.400 vẫn là quá thấp; vậy thì tại sao Bộ Lao động Trung Quốc không cấp bằng khen cho Pháp Luân Công đi?

Hai câu sau bài thơ “Bức tường phía Đông sẽ sụp đổ sấm chớp; Bảy ngày những kẻ thù trực tiếp tới cửa” là tiên tri năm 1999, “cựu thế lực” thao túng ĐCSTQ tà ác bức hại Pháp Luân Công, trở thành “kẻ thù” của Chính Pháp. “Bức tường phía Đông” ở đây là mật mã thời gian, chỉ năm 1999 “Kỷ Mão”; bởi vì trong Địa chi, “Mão Dậu” là hai hướng “Đông Tây”, “Mão” tại “chính Đông”; còn trong Thiên Can “Kỷ” là “Thổ” theo Ngũ Hành, “Kỷ Mão” nạp âm trong giáp tử là “thành đầu thổ”; do đó “bức tường phía Đông” là chỉ năm 1999 “Kỷ Mão”, đồng thời cũng chỉ nước Trung Quốc tại phương Đông. Còn “bảy ngày” là chỉ ngày cuối cùng trong “sự tuần hoàn của con số bảy vĩ đại”, tức ngày trong giai đoạn cuối cùng của vũ trụ.

Hành động bức hại Pháp Luân Công là uổng công

Các Thế Kỷ I, Khổ 8

Nguyên văn tiếng Pháp:

Combien de fois prinse Cité solaire,
Seras, changeant les loi barbares & vaines
Ton mal s’approche, plus seras tributaire,
Le grand Hadrie recouurira tes vaines.

Tiếng Anh:

How often will you be captured, O city of the sun ?
Changing laws that are barbaric and vain.
Bad times approach you. No longer will you be enslaved.
Great Hydria will revive your veins.

Tiếng Việt:

Ngươi sẽ bị chiếm bao nhiêu lần, ô thành phố Mặt trời?
Cải biến Pháp là hành vi man rợ và vô ích.
Thời kỳ xấu đến gần, ngươi sẽ không còn bị nô dịch nữa.
Hydria vĩ đại sẽ làm sống lại các tĩnh mạch của ngươi.

Chỗ mấu chốt trong khi phiên dịch bài thơ này là xem chữ “Hadrie” trong nguyên văn tiếng Pháp là gì, lúc đầu có người cho rằng “Hadrie” là “Henry”. Kỳ thực “Hadrie” chính là từ tiếng Pháp “Hydrie”, tiếng Anh gọi là “Hydria”, là vò nước ba quai thời Hy Lạp cổ. Do đó, “Hydria” ở đây biểu thị “những cái vạc (nước) cổ xưa”, cũng chính là “Lão Thủy”; trong Phần 3 Chương III, khi phân tích Các Thế Kỷ VII, Khổ 14 chúng ta đã chứng minh rằng: “Lão Thủy” trong và ngoài dự ngôn này đều chỉ “Pháp” (法); như vậy “Hydria vĩ đại” rõ ràng là chỉ “Đại Pháp”.

Ảnh: Vò nước ba quai Hydria thời Hy Lạp cổ.

Hai câu đầu bài thơ “Ngươi sẽ bị chiếm bao nhiêu lần, ô thành phố Mặt trời? Cải biến Pháp là hành vi man rợ và vô ích” tiên tri khi ĐCSTQ toàn diện bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, về hình thức là Trung Quốc “thành phố Mặt trời” bị thất thủ, đồng thời hành vi bức hại Pháp Luân Công “cải biến Pháp” được mô tả là “man rợ và vô ích”. ĐCSTQ tưởng rằng trong 3 tháng sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công, nào ngờ lại tiêu diệt chính mình.

Hai câu sau bài thơ tiên tri Pháp Luân Đại Pháp chẳng những không bị ĐCSTQ tiêu diệt, mà còn giải cứu nhân dân Trung Quốc thoát khỏi sự kìm kẹp, khiến “thành phố Mặt trời” Trung Quốc “không còn bị nô dịch nữa”; “Hydria vĩ đại”, tức “Đại Pháp”, “sẽ làm sống lại các tĩnh mạch” của “thành phố Mặt trời” Trung Quốc. Khi tiến trình Chính Pháp không ngừng tấn tới, Pháp Luân Công sẽ khiến người dân Trung Quốc thức tỉnh, văn hóa Thần truyền chân chính của Trung Quốc sẽ lại được phục sinh.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/1/31/50738.htmlNgày đăng: 21-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.