Giải mã «Khải Huyền» (2): Chúa Jesus là sao Mai sáng lángTác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org] Giới thiệu: «Thánh Kinh•Khải Huyền» là dự ngôn nổi tiếng nhất, tiên tri chuẩn xác và toàn diện nhất về lịch sử nhân loại. Bởi vì nó là bộ cuối cùng của Thánh Kinh, các loại đạo lý của Thánh Kinh đều bao hàm trong đó, nên có người ví nó là “tổng trạm” của Thánh Kinh. Tác giả «Khải Huyền» là Thánh John, một trong 12 tông đồ của Chúa Jesus. Vào 2.000 năm trước, Thánh John bị lưu đày tới đảo Patmos, nơi ông được Thần lĩnh tới thiên quốc và nhìn thấy cuốn sách với bảy phong ấn; «Khải Huyền» chính là ông đã căn cứ cảnh tượng nhìn thấy và ghi lại mà thành.

*  *  *

Khải thị 2: Chúa Jesus là sao Mai sáng láng

Chúa Jesus không phải Cứu Thế Chủ, Ngài chỉ là sao Mai sáng láng soi đường cho người đời tìm đến Cứu Thế Chủ, đây chính là một khải thị trọng yếu khác trong «Khải Huyền».

Tiết 18 chương 1 «Khải Huyền» viết: “Ta là Đấng Sống. Ta đã chết, kìa, nay Ta sống đời đời vô cùng. Ta cầm trong tay chìa khóa của Tử Thần và Âm Phủ“. Chìa khóa này chính là để mở cánh cửa lớn dẫn thế nhân tìm đến Cứu Thế Chủ và có thể quyết định số phận của họ. Chúa Jesus không có quyền thẩm phán, nhưng Ngài tới để mở ra cánh cửa lớn dẫn chúng sinh tới Cứu Thế Chủ. Tiết 11 chương 19 «Khải Huyền» viết: “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra; và kìa, một con ngựa trắng với người cưỡi nó được xưng là Đấng Thành Tín và Chân Thật, và Ngài theo lẽ công chính mà đoán xét và tuyên chiến“. Cũng là nói rằng Cứu Thế Chủ Thành Tín Chân Thật, “Vua của các Vua, Chúa của các Chúa”, Đạo của Thần, là Đấng có quyền thẩm phán, nhưng Chúa Jesus thì không có, như vậy Chúa Jesus nhất định không phải Cứu Thế Chủ chân chính.

Tiết 4 chương 20 «Khải Huyền» viết: “Đoạn tôi thấy linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus và cho lời của Đức Chúa Trời“. “Lời của Đức Chúa Trời” (Word of God) ở đây dịch chính xác phải là “Đạo của Thần”, tức là chỉ Cứu Thế Chủ Thành Tín Chân Thật, “Vua của các Vua, Chúa của các Chúa”. Đoạn này đã chỉ rõ Chúa Jesus không phải là Cứu Thế Chủ, hay “Đạo của Thần”.

Tiết 14 chương 3 «Khải Huyền» viết: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê: Đấng A-men, Nhân Chứng Trung Tín và Chân Thật, Uyên Nguyên của mọi loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, phán thế này“. Tại đây, Chúa Jesus thuyết minh cực kỳ rõ ràng với người đời rằng, Ngài là Nhân Chứng của Thành Tín Chân Thật, mà “Thành Tín Chân Thật” chính là Cứu Thế Chủ, “Vua của các Vua, Chúa của các Chúa”, Đạo của Thần (vị Thần cưỡi bạch mã trong tiết 11 chương 19, Đấng đả khai cổng trời). Chúa Jesus là Nhân Chứng của Cứu Thế Chủ, cũng như đệ tử của Chúa Jesus là nhân chứng của Ngài vậy.

Tiết 16 chương 22 «Khải Huyền» viết: “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta đến với các ngươi để làm chứng những điều này cho các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Đa-vít và là Sao Mai sáng láng“. Đây là Chúa Jesus tự nói về mình và thuyết minh thân phận thích đáng nhất của Ngài trong đại sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Chúa Jesus là Đấng Cơ Đốc của người Israel, nhưng không phải là Cứu Thế Chủ chân chính cứu độ chúng sinh thời mạt thế, Ngài chỉ trải đường cho Cứu Thế Chủ chân chính. Do đó Ngài nói mình là “Sao Mai sáng láng” (the bright and morning star), tựa như ánh sáng chiếu rọi thế nhân và dẫn họ tìm đến Cứu Thế Chủ, để họ biết rằng Cứu Thế Chủ chân chính sáng như Mặt Trời sắp đến rồi.

Tiết 28 chương 2 «Khải Huyền» viết: “như Ta đã nhận quyền ấy từ Cha Ta. Ta cũng sẽ ban cho người ấy sao Mai“. Kỳ thực đây cũng là khải thị thế nhân, Chúa Jesus là sao Mai, nên những ai kiên định tín niệm, chiếu theo khải thị của Chúa Jesus mà tìm đến Cứu Thế Chủ, thì cũng tương đương có được sao Mai từ Chúa Jesus.

Tiết 1 chương 1 «Khải Huyền» viết: “Mạc khải của Đức Chúa Jesus, mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, để tỏ ra cho các đầy tớ Ngài biết những điều sắp xảy đến. Ngài đã sai thiên sứ Ngài đến tỏ cho Giăng đầy tớ Ngài biết điều đó“. Vào 2.000 năm trước, sứ mệnh của Chúa Jesus khi đến thế gian không phải là cứu độ thế nhân, mà để trải đường cho Cứu Thế Chủ, đồng thời khải thị cho các tín đồ và người đời về “sự việc tất thành trong tương lai” (“những điều sắp xảy đến”). Bởi vậy Chúa Jesus đã mạc khải cho Thánh John, để Thánh John nhìn thấy cuộn sách với bảy phong ấn chứa đựng các an bài cho tương lai, tức Đạo của Thần sẽ cứu độ chúng sinh thời mạt thế, từ đó khải thị thế nhân qua «Khải Huyền». Do đó tiết 2 chương 1 «Khải Huyền» mới nói: “Giăng đã làm chứng về lời Đức Chúa Trời và về lời chứng của Đức Chúa Jesus, tức những gì ông đã thấy“. Đây cũng là dịch chưa chuẩn, “lời Đức Chúa Trời” (Word of God) chính là “Đạo của Thần”, tức Cứu Thế Chủ.

Tiết 9-10 chương 5 «Khải Huyền» viết: “Họ cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng: ‘Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách và mở các ấn nó ra, Vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và mọi quốc gia. Ngài đã làm cho họ thành một vương quốc và những tư tế phụng sự Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất’“. Đoạn này tiến thêm một bước nữa, nói với người đời rằng Chúa Jesus đến thế gian, bị đóng đinh lên cây thập tự, dùng máu để chuộc tội cho chúng sinh, cũng để lưu lại tham chiếu lịch sử cho Cứu Thế Chủ:

(1) Vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa không được Do Thái giáo lý giải, Cứu Thế Chủ chân chính cũng không được các tôn giáo ngày nay lý giải;

(2) Vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa kiên trì chân lý, không thỏa hiệp với người đương quyền mà chịu bức hại, Cứu Thế Chủ chân chính cũng không được chính quyền sở tại dung nạp, mà chịu phỉ báng và bức hại;

(3) Vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa đối diện với bức hại, vì cứu độ thế nhân mà không chùn bước, dẫn đệ tử tại thế gian tranh chiến với cường quyền, Cứu Thế Chủ chân chính cũng vì cứu độ thế nhân mà không chùn bước, dẫn dắt Thánh đồ tranh chiến với cường quyền;

(4) Vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa không truyền Đạo trong thời Do Thái giáo toàn thịnh, mà vào thời Do Thái giáo đã suy tàn, trên mảnh đất mà thế lực tà ác tụ tập, Cứu Thế Chủ chân chính cũng truyền Đạo vào thời nhân tâm không còn ước thúc đạo đức, con người không còn tin Thần, trên vương quốc ma quỷ lớn nhất thời mạt thế;

(5) Vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa nhận ý chỉ của Thượng Đế Jehovah tới cứu độ người Israel, cũng chính là Thiên Chúa của Do Thái giáo, nhưng khi ấy giáo đồ Do Thái chấp trước vào ngẫu tượng trong giáo đường, mà không thừa nhận Chúa Jesus của họ; Cứu Thế Chủ chân chính cứu độ toàn nhân loại ngày nay khi đến thế gian, thì các giáo đồ Do Thái, Cơ Đốc, Phật giáo, Đạo giáo, v.v. đều chấp trước vào ngẫu tượng trong miếu đường của họ, ở nhà, trên núi, cành cây, tảng đá, v.v. mà không nguyện thừa nhận Cứu Thế Chủ lúc này chính là Cứu Thế Chủ mà họ đã chờ đợi hàng ức vạn năm.

Tiết 7 chương 1 «Khải Huyền» viết: “Kìa, Ngài đến với đám mây. Mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, Ngay cả những kẻ đã đâm Ngài cũng sẽ thấy; Tất cả các chi tộc trên đất sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng vậy. A-men“. Sau khi đại hoạn nạn kiểm nghiệm toàn thế gian kết thúc, Chúa Jesus sẽ cùng các môn đồ được Cứu Thế Chủ cứu độ hiện lên trên núi Si-ôn. Lần trở lại này của Chúa Jesus là lấy danh của Ngài chứ không lấy danh Chúa Cứu Thế mà đến thế gian (về sự kiện Chúa Jesus hiện lên trên núi Si-ôn, mời tham khảo bài “Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (7): Thưởng phạt trong thẩm phán“, đoạn giải mã tiết 1 chương 14).

Dẫu bạn là ai đi nữa, dẫu bạn kiền thành với Chúa Jesus đến đâu, thì Chúa Jesus cũng không cứu bạn được, vì Chúa Jesus không phải Cứu Thế Chủ chân chính, Ngài chỉ là sao Mai sáng láng, Nhân Chứng của Cứu Thế Chủ. Chỉ cần tuân thủ khải thị của Chúa Jesus thì có thể tìm thấy Cứu Thế Chủ chân chính, đây chính là chân tướng lịch sử trọng yếu mà «Thánh Kinh•Khải Huyền» khải thị con người thế gian.

Ghi chú: Để hiểu được toàn bộ nội dung «Khải Huyền», mời quý độc giả đọc loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền».

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/74196Ngày đăng: 13-07-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.