Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 59 – Chính Pháp độ nhânTác giả: Mộc Tử

Tượng 59 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] “Vô thành vô phủ, Vô nhĩ vô ngã, Thiên hạ nhất gia, Trị trăn đại hóa”, miêu tả cảnh tượng sau khi Pháp Luân Đại Pháp giúp chỉnh thể đạo đức nhân loại hồi thăng.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 59 (Chính Pháp độ nhân)

Sấm viết:

Vô thành vô phủ
Vô nhĩ vô ngã
Thiên hạ nhất gia
Trị trăn đại hóa

Tụng viết:

Nhất nhân vi đại thế giới phúc
Thủ chấp thiêm đồng bạt khứ trúc
Hồng hoàng hắc bạch bất phân minh
Đông Nam Tây Bắc tận hòa mục

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Không thành không phủ
Không bạn không tôi
Thiên hạ một nhà
Trị tới đại hóa

Tụng rằng:

Một người là lớn thế giới phúc
Tay cầm ống thẻ nhổ bạt trúc
Đỏ vàng đen trắng không phân biệt
Đông Nam Tây Bắc cùng hòa thuận

Giải:

“Vô thành vô phủ, Vô nhĩ vô ngã, Thiên hạ nhất gia, Trị trăn đại hóa” (Không thành không phủ, Không bạn không tôi, Thiên hạ một nhà, Trị tới đại hóa): miêu tả cảnh tượng sau khi Pháp Luân Đại Pháp giúp chỉnh thể đạo đức nhân loại hồi thăng.

“Nhất nhân vi đại thế giới phúc, Thủ chấp thiêm đồng bạt khứ trúc” (Một người là lớn thế giới phúc, Tay cầm ống thẻ nhổ bạt trúc): “Nhất nhân vi đại” trùng hợp với “đệ nhất nhân” trong Tượng 56, chỉ Sư phụ Lý Hồng Chí đem tới hy vọng và hạnh phúc cho chúng sinh toàn thế giới. Người xưa thường rút quẻ thẻ tre xem bói, như vậy “ống thẻ” chỉ vận mệnh của con người. Chữ “đồng” (筒) [tǒng], nghĩa là cái ống, đọc rất giống chữ “đồng” (同) [tóng], nghĩa là như nhau. Ẩn dụ Sư phụ của Đại Pháp cấp cơ hội đồng đẳng cho chúng sinh thế gian, chỉ xem một niệm lựa chọn của con người.

“Hồng hoàng hắc bạch bất phân minh, Đông Nam Tây Bắc tận hòa mục” (Đỏ vàng đen trắng không phân biệt, Đông Nam Tây Bắc cùng hòa thuận): hai câu này rất rõ ràng, chỉ Pháp Luân Đại Pháp sẽ hồng truyền toàn thế giới.

Trong bức họa, người sáng lập Pháp Luân Công nắm ống thẻ trong tay, đại biểu vận mệnh của tất cả chúng sinh, sắp xếp lại mới vị trí.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/3/22/n3205647.htmNgày đăng: 28-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.