Loạt bài: Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»Tác giả: Mộc Tử

[Chanhkien.org] 

 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 35 – Triều Thanh lập, truyền mười đời 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 36 – Hiếu Trang hiền, Khang Hy thịnh

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 37 – Bắt sống Ngao Bái

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 38 – Thiên Địa hội phản Thanh phục Minh

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 39 – Loạn Thái Bình Thiên Quốc 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 40 – Liên quân Anh-Pháp vào Bắc Kinh

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 41 – Lý Hồng Chương vận động Dương vụ

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 42 – Chiến tranh Giáp Ngọ Trung-Nhật 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 43 – Loạn Nghĩa Hòa Đoàn

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 44 – Liên quân tám nước phân chia Trung Quốc

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 45 – Cách mạng Tân Hợi 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 45 – Cách mạng Tân Hợi

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 46 – Chiến tranh thế giới I

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 47 – Quốc vận Trung Hoa Dân Quốc 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 48 – Cha con họ Tưởng trung hiếu nhân nghĩa 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 49 – Ngụy Mãn Châu quốc kiến lập

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 50 – Nhật Bản xâm Hoa

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 51 – Chiến tranh Thái Bình Dương

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 52 – Trung-Mỹ liên hợp kháng Nhật

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 53 – Kết thúc chiến tranh thế giới II

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 54 – Trung Cộng thiết quốc

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 55 – Thánh nhân giáng thế

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 56 – Đại Pháp khai truyền

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 57 – Tà ác bức hại

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 58 – Cửu Bình xuất, tà đảng vong

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 60 – Tượng kết toàn văn


Ngày đăng: 07-03-2021