«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 33): Thập thắng caTác giả: Nguyên giải: Chính Hạo / Biên tập: Chánh Kiến Net

[Chanhkien.org] Giới thiệu: «Cách Am Di Lục» (Gyeokamyurok) là cuốn sách tiên tri thần kỳ do học giả Nam Sư Cổ truyền lại từ 470-480 năm trước đây tại Triều Tiên (nay thuộc Hàn Quốc). Nam Sư Cổ, hiệu Cách Am, là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, với khả năng tiên tri, có thể được ví với Thiệu Khang Tiết thời Bắc Tống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tương truyền «Cách Am Di Lục» là do một vị Thần nhân ở núi Kim Cương khẩu thuật và Nam Sư Cổ ghi lại từng câu từng chữ. Toàn bộ cuốn sách phân làm 60 thiên với gần 4 vạn chữ. Phá giải «Cách Am Di Lục» đã trở thành một chủ đề nóng tại Hàn Quốc vào những thập niên 80-90. Trong dự ngôn giảng rất minh xác về một Đại Pháp Đại Đạo hồng truyền thế gian, nhưng phải trải qua một trường ma nạn, đồng thời cũng giảng về những vấn đề mà nhân loại sẽ phải đối mặt.

*  *  *

Đệ tam thập tam thiên “Thập thắng ca”

Lời tựa: Thiên này từ tên mà tra nghĩa, lấy “thập” đại biểu vũ trụ, “thắng” đại biểu chân lý; “thập thắng” tức chân lý vũ trụ, cũng là Đại Pháp vũ trụ. Thiên này chỉ dùng vẻn vẹn tám câu để khái quát thế nào là Đại Pháp vũ trụ.

Bát vạn kinh nội phổ huệ đại sư, Di Lặc Phật chi thập thắng dã.
Nghĩa tướng tổ sư tam muội hải ấn, Trịnh Đạo Lệnh chi thập thắng hĩ.
Hải ngoại đạo đức bảo huệ chi sư, Thượng Đế tái lâm thập thắng dã.
Nho Phật Tiên dị ngôn chi thuyết, Mạt phục hợp lý thập thắng hĩ.

Bát vạn kinh nội phổ huệ đại sư, Di Lặc Phật chi thập thắng dã” (Trong tám vạn kinh đại sư phổ huệ, Thập thắng của Phật Di Lặc): “Bát vạn kinh”, là chỉ tám vạn đại tạng kinh; “Bát vạn kinh nội phổ huệ đại sư”, ý chỉ một vị đại sư “phổ huệ” của Phật gia cứu độ chúng sinh, khiến đạo đức chúng sinh nâng cao. Sở dĩ nói “Bát vạn kinh”, là để chỉ “phổ huệ đại sư” là của Phật gia. Vì sao gọi là “đại sư”? Bởi vì vào thời đầu truyền Pháp, người sáng lập Pháp Luân Công từng có danh xưng “đại sư”. “Di Lặc Phật chi thập thắng dã”, nghĩa là vị “đại sư” truyền Pháp Luân Đại Pháp “thập thắng” (Pháp Luân Công) này chính là Phật Di Lặc! Câu này đã nói rõ đại sư Lý Hồng Chí truyền Pháp Luân Đại Pháp chính là đương kim Di Lặc Phật!

Nghĩa tướng tổ sư tam muội hải ấn, Trịnh Đạo Lệnh chi thập thắng hĩ” (Tổ sư nghĩa tướng ấn biển tam muội, Thập thắng của Trịnh Đạo Lệnh): “Nghĩa tướng tổ sư”, ông Lý Hồng Chí tướng mạo đường đường, đầy thân chính khí, là tổ sư của tất cả tu Đạo sư; Đại Thánh nhân này dùng “tam muội hải ấn”, “hải ấn” (ấn biển) là Pháp Luân, “tam muội” chính là ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên đồ hình Pháp Luân. Đây chính là “thập thắng” của Chính Đạo Lệnh (“Trịnh Đạo Lệnh”), là Đại Pháp Đại Đạo của vũ trụ.

Hải ngoại đạo đức bảo huệ chi sư, Thượng Đế tái lâm thập thắng dã” (Đạo đức hải ngoại vị thầy bảo huệ, Thượng Đế trở lại thập thắng vậy): Đại Thánh nhân, ông Lý Hồng Chí không chỉ truyền Pháp ở trong nước Trung Quốc, mà giúp bảo trì đạo đức ở cả hải ngoại lẫn toàn thế giới, khiến đạo đức con người thăng lên, giáo hóa nhân loại trở thành người tốt. Người này chính là Thượng Đế, là Thượng Đế giáng lâm thế gian truyền Pháp; điều Thượng Đế truyền chính là Đại Pháp vũ trụ (“thập thắng”). Phật gia coi vũ trụ như thập phương thế giới, còn Đạo gia giảng Thập thiên Vô Cực, theo Chu Dịch nói thì “cửu cung gia nhất” tức là “thập thắng”; bởi vậy, “thập thắng” (十勝) chỉ Pháp mà Phật gia giảng, hoặc Đạo mà Đạo gia giảng, ở đây chỉ chân Pháp lý của vũ trụ.

Nho Phật Tiên dị ngôn chi thuyết, Mạt phục hợp lý thập thắng hĩ” (Nho Phật Tiên thuyết của dị ngôn, Lý cuối ghép lại thập thắng vậy): Thuyết của Nho, Phật, Tiên hiện nay, đừng quản là đạo nào, giáo nào, đều đã phát sinh biến dị rồi và không thể độ nhân được nữa, chỉ có thể thành “thuyết của dị ngôn” mà thôi. Nhưng “thập thắng”, hay Pháp Luân Công mới là Đại Pháp vũ trụ, là “mạt phục hợp lý”, tức Đại Pháp Đại Đạo vũ trụ, lý mạt thế và đản sinh tân vũ trụ.

(Hết thiên 33)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/21500Ngày đăng: 15-12-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.