Hiểu biết của tôi về “hướng nội”Tác giả: Tiểu Liên

[Minh Huệ]

Dù hành động của những người khác có theo đúng tiêu chuẩn của một người tu luyện hay không, cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hành động của chính chúng ta có theo đúng tiêu chuẩn hay không.

Dù người khác có loại bỏ được tính ích kỷ cùng những chấp trước của họ vào ‘danh, lợi, tình’ hay không, cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chính chúng ta có từ bỏ được những chấp trước đó hay không.

Dù người khác có tận tâm phối hợp với chúng ta hay không, cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chính chúng ta có hết lòng phối hợp với người khác hay không.

Dù người khác còn chấp trước vào sợ hãi hay không, cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chính chúng ta có còn chấp trước đó hay không.

Dù người khác có biết hướng nội hay không, cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chính chúng ta có hướng nội vào mọi thời khắc hay không.

Đây là những yếu tố tối quan trọng trong tu luyện. Chỉ khi nào chúng ta đề cao tâm tính bản thân, thì chúng ta mới có thể làm tốt khi tiến bước trên con đường Chính Pháp.

* * * * *

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/6/55231.html

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/9/4/39882.htmlNgày đăng: 26-08-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.