Đại Đạo trị quốc (18): Ma đạo của phương TâyTác giả: Lý Đạo Chân

[ChanhKien.org]

Sau khi xã hội nhân loại biến chất, hãm nhập trong tương sinh tương khắc, đồng thời phát triển dưới sự thúc đẩy của tương sinh tương khắc, sẽ không ngừng tích lũy để sinh ra trí tuệ và nhận thức hậu thiên, hình thành nên tầng tầng quan niệm tư duy được bổ sung từ bên ngoài để chôn vùi chân ngã tiên thiên. Những quan niệm tư duy được hình thành hậu thiên này sẽ sinh ra những sai lệch đối ứng với nó trong quá trình hình thành và tích lũy, làm cho thế giới quan của con người sinh ra sai lệch. Những sai lệch đó cản trở nhân loại nhận thức, đạt đến chân lý, cản trở nhân loại quay về với Đại Đạo. Khi tư duy con người đã hoàn toàn sai lệch, điên đảo, cũng chính là âm dương đảo chiều, như vậy trong nhận thức của họ, tất cả đều là phản đảo lại. Do vậy triết học phương Tây dần dần từ chính Đạo biến thành tà đạo, sinh ra học thuyết cộng sản chủ nghĩa. Học thuyết chủ nghĩa cộng sản chính là một loại tà thuyết ma đạo làm cho tư duy nhân loại hoàn toàn sai lệch, méo mó, tạo thành âm dương đảo chiều.

Phương pháp bà đỡ tinh thần của Socrates là làm người ta thấy rõ chỗ sai lệch của tư duy bản thân, đồng thời từng bước quy chính những sai lệch đó, cho đến lúc cuối cùng đạt được chân lý. Đạo Trung Dung là ức chế loại sai lệch này, làm cho nó bảo trì sự cân bằng nhất định, không bị đảo ngược, lật đổ. Nhưng tà thuyết chủ nghĩa cộng sản lại là hướng tới cực đoan để tăng thêm và bóp méo sự sai lệch này, đến lúc cuối cùng làm thế giới quan của con người hoàn toàn điên đảo, hình thành âm dương đảo chiều.

Chúng ta đã nghiên cứu thảo luận ở phần trên, tương sinh tương khắc chính là những dao động lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhưng hướng về vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng này chính là Đại Đạo, là chân lý.

Đạo gia là làm cho sinh mệnh đi ngược với tương sinh tương khắc để được hồi thăng, ngược với tương sinh tương khắc sẽ đẩy sinh mệnh về vị trí cân bằng, từ đó mà quay về Đại Đạo, nhận biết được chân lý. Đạo Trung Dung của Nho gia chính là trước sau giữ vững điểm cân bằng này của Đại Đạo, bảo trì sự cân bằng tương sinh tương khắc, sẽ khống chế sự tương sinh tương khắc trong phạm vi an toàn, luôn dao động xung quanh Đại Đạo, để duy trì sự cân bằng hài hòa của tương sinh tương khắc, ngăn chặn sự đảo lộn. Nhưng cách làm của ma đạo chính là hướng tới cực đoan để thúc đẩy tương sinh tương khắc, phá vỡ điểm cân bằng của tương sinh tương khắc, làm cho nó sai lệch, hình thành âm dương đảo chiều để rồi hủy đi tất cả.

Nhân loại phát triển dưới sự thúc đẩy của tương sinh tương khắc, trí tuệ và nhận thức mà hậu thiên sinh ra, tầng tầng quan niệm tư duy được tích lũy, có Thiện có Ác. Phương thức của Đạo gia là loại bỏ tất cả các nhân tố Ác, quay về Đại Đạo, làm cho Thiện ẩn vào trong Đạo, trở thành chí Thiện, cái Thiện vô danh. Nho gia thì bảo trì chừng mực, ức chế Ác, biểu dương Thiện, giữ vững điểm cân bằng này của Đại Đạo, duy trì sự cân bằng. Ma đạo thì loại bỏ tất cả các nhân tố Thiện, không ngừng khuếch đại phóng túng nhân tố Ác, phá vỡ điểm cân bằng này của Đại Đạo, làm lật đổ sự tương sinh tương khắc.

Tương sinh tương khắc giống như cán cân vũ trụ, một khi cán cân này bị lật đổ, sẽ tạo thành âm dương đảo chiều, tất cả trật tự sẽ bị phá vỡ, thế giới sẽ bước vào giải thể, hủy diệt. Dưới đây sẽ từng bước tiết lộ bộ mặt của tà thuyết cộng sản chủ nghĩa, để vạch trần bản chất của ma đạo:

1. Phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật

Phép biện chứng chủ nghĩa duy vật cộng sản bắt nguồn từ lý luận phép biện chứng của Hegel, học thuyết của chủ nghĩa cộng sản mượn dùng lý luận cốt lõi của Hegel, tức “mâu thuẫn thúc đẩy sự vật phát triển”, nhưng tà thuyết cộng sản loại bỏ tất cả những phần liên quan đến tín ngưỡng đối với Thần, nội hàm của bộ phận Đạo Đức trong học thuyết của Hegel, nó coi tất cả các sinh mệnh là “vật chất đang vận động”, cho nên chủ nghĩa cộng sản xem sinh mệnh như cỏ rác, khinh nhờn sinh mệnh, hủy diệt nhân tính, đó là sự lợi dụng một cách phiến diện và xuyên tạc đối với học thuyết của Hegel.

Kỳ thực “mâu thuẫn” trong “mâu thuẫn thúc đẩy sự phát triển của sự vật”, chính là tương sinh tương khắc, một khi nhân loại sa đọa, xa rời Đại Đạo, thì nhất định bị hãm nhập trong tương sinh tương khắc, dưới sự thúc đẩy của tương sinh tương khắc mà phát triển. Các trí tuệ, nhận thức, tư duy quan niệm hậu thiên đều từ trong tương sinh tương khắc mà sinh ra. Nhưng loại phát triển này không nhất định là việc tốt, quy luật phát triển của nhân loại trong sự thúc đẩy của tương sinh tương khắc chính là Thành Trụ Hoại Diệt, nhân loại thuận theo nó mà góp sóng theo dòng, cuối cùng không cách nào thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Chỉ có ngược dòng tương sinh tương khắc mà quay về, loại bỏ các nhân tố xấu, bảo lưu nhân tố tốt, quay về trong Đại Đạo, mới là con đường vĩnh hằng hoàn mỹ nhất.

Hơn nữa tương sinh tương khắc cũng không phải là mâu thuẫn đối lập hoàn toàn, mà nó bao hàm nội hàm của hai phương diện không thể tách rời là tương sinh và tương khắc. Khi xã hội ở trong trạng thái Trung Dung, tương sinh tương khắc là hài hòa cân bằng. Chỉ khi ở trong trạng thái cực đoan của ma đạo nó mới biến thành mâu thuẫn đối lập hoàn toàn. Cho dù là tương khắc, cũng phân thành các loại quan hệ như khắc tổn, phản khắc, tương thành, trong đó “tương thành” là một loại tương khắc cộng sinh hài hòa, chứ không phải là đối lập của mâu thuẫn.

Tà thuyết cộng sản lợi dụng phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật, trên cơ sở triết học đấu tranh, lấy vô thần luận, tiến hóa luận để phân tích lại tất cả sự vật, đã hình thành nên cái gọi là thế giới quan cộng sản chủ nghĩa. Vì vậy những người theo chủ nghĩa cộng sản đã hình thành nên một cái khung tư duy trên cơ sở tư duy của họ, theo thế giới quan cộng sản chủ nghĩa, khiến cho tư duy của chính họ hoàn toàn sai lệch, méo mó, rồi thông qua tư duy này mà quan sát, đánh giá vạn sự vạn vật trên thế giới, đồng thời dùng nó để viết lại lịch sử nhân loại. Cho nên lịch sử và thế giới mà họ nhìn thấy toàn là giai cấp, mâu thuẫn, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, thù hận, đấu tranh… sau khi thông qua khung tư duy này, thì nhận thức của nhân loại đối với thế giới bên ngoài và lịch sử đều chỉ có nhân tố Ác, không còn nhân tố Thiện nữa.

2. Thuyết vô thần, thuyết tiến hóa

Đạo là phép tắc (Pháp) để tạo nên vũ trụ và thế giới, là cơ chế hài hòa hoàn mỹ nhất để duy trì kết nối vũ trụ và thế giới tồn tại và vận hành, là chân lý, cũng có thể nói đó là trí huệ của Đấng Tạo Hóa. Quay về với Đạo, chính là quay về với Thần. Khi nhân loại lúc ban sơ ở trong Đạo, là đồng tại với Thần, chân ngã tiên thiên chính là Thần. Chính tín với Thần là căn bản để nhân loại quay về với Đại Đạo, quay về với chân ngã tiên thiên. Tư duy chân chính của con người là từ chân ngã tiên thiên phát xuất ra, đó mới là tự kỷ chân chính. Cho nên nhân loại nhất định phải liên thông với Thần, nếu chặt đứt quan hệ với Thần, nhân loại sẽ rơi vào mê lạc, cũng chính là chặt đứt quan hệ với chân ngã tiên thiên, các tầng diện tư duy của nhân loại sẽ bị đứt đoạn, từ đó bị các tầng diện tư duy hậu thiên bên ngoài khống chế hoàn toàn, không tìm lại được tự kỷ chân chính (con người thực sự) và đi đến hủy diệt. Tà thuyết của chủ nghĩa cộng sản lấy vô thần luận, tiến hóa luận làm cơ sở, cắt đứt mối liên hệ giữa con người và Thần, từ đó cắt đứt mối liên hệ và sự đối ứng giữa các tầng diện tư duy và chân ngã tiên thiên của nhân loại, nó thừa cơ đưa “thế giới quan cộng sản chủ nghĩa” vào trong tầng diện tư duy của nhân loại để hình thành một loại mô thức tư duy của nó, từ đó thay thế chân ngã, làm chủ con người, giống như cá nhân này bị ma quỷ phụ thể thao khống hoàn toàn, nhưng trong mê họ lại cho đó là bản thân! Con người liền trở thành một tế bào trên thân ma quỷ.

3.Triết học đấu tranh

Tà ma chặt đứt mối liên hệ của con người với Thần, với chân ngã, sau khi đưa tư duy của nó đặt vào trong tư duy của con người, con người liền biến thành một bộ phận của nó, thành tế bào của nó. Sau khi thông qua bộ mô thức tư duy của chủ nghĩa cộng sản mà nó đưa vào, thì nhận thức của con người về thế giới và lịch sử chỉ toàn là nhân tố Ác, không chút nhân tố Thiện, là ma tính. Đây chính là khống chế từ bên trong đối với con người, nó phát triển các tế bào của nó bên trong nhân loại. Còn đối với thế giới bên ngoài, nó thông qua triết học đấu tranh, phá vỡ trật tự ban đầu của thế giới, phá bỏ truyền thống, phá bỏ liên hệ với Thần – con đường quay về của sinh mệnh, tiêu diệt các nhân tố chính, quảng bá phóng túng các nhân tố tà, làm cho thế giới biến thành thế giới của ma quỷ, biến thành địa ngục.

Ma đạo hướng đến cực đoan mà thúc đẩy tương sinh tương khắc, đem tất cả đẩy về hai cực, phá vỡ Trung Dung, cân bằng, gạt bỏ mọi trạng thái trung gian, làm cho hai cực hoàn toàn phân hóa, đối lập. Sau đó đem hai cực đã phân hóa đối lập này không ngừng thúc đẩy đến cực đoan, làm cho hình thế (khoảng cách) giữa hai cực càng ngày càng lớn, cái thế này sẽ tích lũy tới một mức độ nào đó, khi vượt quá cực hạn, sẽ phá vỡ phòng tuyến, một bên sẽ tiêu diệt bên kia, năng lượng sẽ được phóng thích trong quá trình này. Và ma quỷ ở đằng sau sẽ lặng lẽ hút lấy năng lượng đó, thế giới sẽ thuộc về nó, nó ký sinh ở đằng sau thế giới. Trong quá trình thúc đẩy bên này không ngừng tiêu diệt bên kia, trật tự của thế giới sẽ bị tan rã, những nhân tố Thiện, chính thống, đạo đức sẽ bị hủy diệt trong quá trình này, nhân tố Ác sẽ được phóng túng vô hạn, cán cân Thiện, Ác cuối cùng bị lật đổ, hình thành nên âm dương đảo chiều.

Điều đối ứng này trong xã hội nhân loại, chính là triết học đấu tranh của chủ nghĩa cộng sản đưa xã hội nhân loại phân chia thành giai cấp này đến giai cấp khác, cưỡng bức người ta tiếp nhận khái niệm giai cấp, làm nhân tâm nghiêng lệch, méo mó và bất bình, sau đó không ngừng kích động hận thù, phát động đấu tranh giai cấp, làm giai cấp này không ngừng tiêu diệt giai cấp khác.

Ví dụ sau khi Trung Cộng chiếm Đại Lục, đem đông đảo nhân dân nông thôn phân thành những giai cấp như địa chủ, phú nông, trung nông, bần nông, sau đó liên tục bịa tạo, thúc đẩy hận thù giai cấp, bài trừ trạng thái trung gian, đẩy nhân dân về phía cực đoan. Nó làm cho bần nông và trung nông lớp dưới nghĩ rằng họ bị địa chủ và phú nông áp bức, khiến cho họ nhận thức rằng tất cả những thống khổ bần cùng của họ là đều do địa chủ và phú nông tạo thành, làm nhân tâm méo mó, thiên lệch và bất bình. Đồng thời thông qua các phương thức như bịa đặt, sáng tác văn nghệ, tạo ra vở ca kịch “Bạch mao nữ” đảo ngược trắng đen, kích động hận thù, đã diễn xuất liên tục trên toàn Trung Quốc. Liên tục tổ chức các cuộc hội nghị phê bình đấu tố, ngụy tạo, “vạch trần” từng tội ác của địa chủ… lấy hình thức đại vận động toàn quốc này mà không ngừng kích động, châm ngòi, tạo ra thù hận giữa nhân dân đối với địa chủ, liên tục đẩy người dân đến hai phía cực đoan, không ngừng tích lũy xu thế cách biệt. Đồng thời chúng còn lợi dụng sự phóng túng dục vọng, lòng tham lam và ác niệm của con người, hô vang khẩu hiệu “đánh cường hào, chia ruộng đất”, nhằm giết người một cách hợp pháp, lấy việc cướp đoạt và phân chia tài sản của người giàu một cách hợp pháp làm mồi nhử, mê hoặc, dung túng những kẻ lưu manh, bần cùng trong xã hội, làm cho toàn bộ cái tham lam, tà ác trong bản tính con người kích phát ra, để người nghèo cuối cùng tiêu diệt người giàu. Nhân tố Thiện trong bản tính con người bị tiêu diệt trong quá trình này, và trong quá trình này trật tự xã hội bị tan rã.

Cuối cùng sau khi kích động người nghèo tàn sát tiêu diệt địa chủ và phú nông, chúng cướp bóc, phân chia toàn bộ đất đai và gia sản của họ, nhưng người nghèo một xu cũng chẳng được, một tấc đất cũng không được phân, tất cả đều rơi vào tay đảng cộng sản, những người nghèo vẫn là những kẻ vô sản chẳng có gì cả. Trong quá trình này, năng lượng bị ma quỷ Trung Cộng hút hết. Đồng thời chúng lại dùng thủ đoạn kích động công nhân tiêu diệt nhà tư bản, kích động người không có văn hóa tiêu diệt phần tử trí thức… cuối cùng Trung Cộng trở thành địa chủ lớn nhất, tất cả đất đai là của nó, người dân không có bất kỳ mảnh đất riêng nào, chỉ còn cách thuê đất của nó, nộp thuế sử dụng đất, nó có thể cướp lại đất đai từ trong tay người dân bất cứ lúc nào, cưỡng chế phá dỡ nhà cửa của dân, ngay cả khi mua nhà thì quyền sử dụng đất tối đa cũng chỉ có 70 năm. Cuối cùng những kẻ quyền quý và thế hệ thứ hai của Trung Cộng đã trở thành nhà tư bản lớn nhất, tài sản toàn quốc gia hầu như đều tập trung trong tay chúng, bị chúng xâu xé. Cuối cùng hầu như tất cả các phần tử trí thức đều trở thành chuyên gia hoặc bồi bút tay sai của Trung Cộng, không có chủ kiến, không có tư tưởng, không có lương tri, vì chúng mà suy nghĩ, bị chúng sử dụng… chúng tiêu diệt địa chủ, nhưng chính chúng trở thành địa chủ, chúng tiêu diệt nhà tư bản, nhưng chính chúng trở thành nhà tư bản; chúng tiêu diệt các phần tử trí thức, biến họ thành người hầu trong nhà… Mục đích của chúng không phải là tiêu diệt cái gọi là giai cấp, mà là xóa bỏ trật tự của xã hội chính thống, hủy diệt truyền thống, trong quá trình này chúng tiêu diệt nhân tố Thiện, phóng đại nhân tố Ác, cuối cùng tập trung toàn bộ năng lượng về tay chúng, khống chế thế giới.

Trong các dự ngôn kim cổ trong ngoài Trung Quốc đều nói nhân loại hiện nay đã bước vào thời kỳ đại kiếp nạn, thiên tượng âm dương đảo chiều đã xuất hiện, ma quỷ đã thống trị thế giới nhân loại. Trận đại chiến Thần và ma đã khai màn, trong vài năm tình hình thế giới đột biến nổi lên mạnh mẽ, rất nhiều ma quỷ ẩn trốn đằng sau thế giới không để người ta biết chân tướng, chúng cũng dần dần lộ diện, mọi người đều thấy rõ ràng. Một bên là lực lượng của chính Thần, một bên là thế lực tà ma chủ nghĩa cộng sản mà Trung Cộng là đại diện. Nó không chỉ thao túng khống chế làm hại người Trung Quốc, mà còn vươn nanh vuốt ma quỷ tới toàn nhân loại, thâm nhập và khống chế toàn thế giới, các chính phủ ngầm, các phương tiện truyền thông chủ lưu, các nhà mạng lớn, Liên hợp quốc, Vatican của xã hội tự do phương Tây… hỏi có cái nào mà không bị chúng thâm nhập và thao khống? Mỗi người đều phải đưa ra sự lựa chọn cho mình vào thời khắc quan trọng và đặc biệt nhất trong lịch sử này, chọn chính nghĩa lương tri, hay chọn khiêu vũ với tà ma Trung Cộng, đó là điều quyết định tương lai của mỗi người.

Phần kết

Người viết là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vốn là một người vô tri, tất cả trí huệ đều đến từ Sư phụ của tôi. Những nhận thức này đều là thể ngộ của tác giả ở tầng thứ cá nhân từ các bài giảng của Sư phụ trong hơn 20 năm tu luyện Đại Pháp, chỉ đại diện cho nhận thức cá nhân, cũng không phải là chân lý gì cả, chỉ là để nói với thế nhân những gì mình đã biết được vào thời khắc đặc biệt này, để khơi dậy suy nghĩ và hy vọng rằng nhân loại có thể lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho mình.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/263223Ngày đăng: 15-04-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.