Những dự ngôn vĩ đại về thời đại ngày nay (5): Dự ngôn «Thôi Bối Đồ» triều Đường—Phân tích tham khảo dự ngôn về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp

Tác giả: Chánh Kiến Net

[Chanhkien.org]

(5) «Thôi Bối Đồ» triều Đường dự ngôn về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp vào lúc giao thời giữa vũ trụ cũ và vũ trụ mới

«Thôi Bối Đồ» (推背图) là cuốn sách sấm do quan Tư Thiên Giám Lý Thuần Phong và ẩn sĩ Viên Thiên Cang đồng biên soạn vào đầu những năm Trinh Quán của triều Đường (năm 627-649 SCN theo Tây lịch), bao gồm 60 hình vẽ (đồ tượng), bản gốc phân thành Quyển 1 (đến Tượng 40) và Quyển 2 (sau Tượng 40). Mỗi bức hình ở dưới đều kèm theo “Sấm viết” và “Tụng viết” bằng thơ, dự ngôn từ triều Đường cho tới nay, tới tận tương lai, về các sự kiện trọng đại phát sinh qua các triều đại Trung Quốc. Khi đối chiếu những sự việc được tiên đoán trong «Thôi Bối Đồ» với những sự kiện đã xảy ra, thì người ta phát hiện thấy sự chuẩn xác đến đáng kinh ngạc!

Từ Tượng 32 trở về trước, «Thôi Bối Đồ» dự đoán những sự kiện lịch sử chính xác đến 100%. Do «Thôi Bối Đồ» dự đoán quá chính xác những sự kiện lịch sử nên nó thuộc vào hàng “sách cấm” đối với những người đương quyền, vì họ sợ người ta lưu truyền khiến nhân tâm phù động, nguy hại cho chính quyền. Có người đối với những dự ngôn của «Thôi Bối Đồ» từ triều Minh về sau đã cố ý đả loạn thứ tự các tượng, khiến người đời sau khó mà dịch giải. Tuy nhiên Tượng 59, 60 thì được công nhận là hai tượng cuối, cũng bởi vì là hai tượng tối hậu, nên ngụ ý thâm sâu, có quan hệ trọng đại đến mỗi cá nhân trong thời đại ngày nay.

第五十九象 壬戌 兑上艮下 咸
Tượng 59 Nhâm Tuất
Đoài Thượng Cấn Hạ, Hàm

Tượng 59 «Thôi Bối Đồ»

谶曰

无城无府 无尔无我
天下一家 治臻大化

颂曰

一人为大世界福
手执签筒拔去竹
红黄黑白不分明
东南西北尽和睦

Sấm viết:

Vô thành vô phủ
Vô nhĩ vô ngã
Thiên hạ nhất gia
Trị trăn đại hóa

Tụng viết:

Nhất nhân vi đại thế giới phúc
Thủ chấp thiêm đồng bạt khứ trúc
Hồng hoàng hắc bạch bất phân minh
Đông Nam Tây Bắc tận hòa mục

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Không thành không phủ
Không bạn không tôi
Thiên hạ một nhà
Trị tới đại hóa

Tụng rằng:

Một người là lớn cả thế giới được hưởng phúc
Nắm chấp trước tựa ống thẻ nhổ bạt cây trúc
Đỏ vàng đen trắng không phân biệt rõ ràng
Đông Nam Tây Bắc tất cả đều hòa thuận

Giải:

Nhâm Tuất: Nhâm (thuộc về Dương Thủy, hồng đại) ngầm chỉ chữ “Hồng” (洪); Tuất ngầm chỉ chữ “Chí” (志) (gồm chữ Thổ (土) ở trên, chữ Tâm (心) ở dưới), quẻ Trạch Sơn Hàm.

Sấm rằng: “Vô thành vô phủ, Vô nhĩ vô ngã” – “Không thành không phủ, Không bạn không tôi”

Giải: Không giảng hình thức, không phải tôn giáo; dạy người trở nên vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, người trước ta sau. Câu này chỉ Lý Hồng Chí Tiên sinh hồng truyền Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn”, chân lý của vũ trụ.

“Thiên hạ nhất gia, Trị trăn đại hóa” – “Thiên hạ một nhà, Trị tới đại hóa”

Giải: Không phân quốc tịch, Đại Pháp độ Đường nhân, cũng giáo hóa toàn nhân loại.

Tụng rằng:

Nhất nhân vi đại thế giới phúc (đức bao trùm khắp thế giới, phúc rải khắp toàn cầu)
Thủ chấp thiêm đồng bạt khứ trúc (dạy người loại bỏ chấp trước, đồng hóa với đặc tính vũ trụ)
Hồng hoàng hắc bạch bất phân minh (dạy không phân biệt, không phân nhân chủng)
Đông Nam Tây Bắc tận hòa mục (thiện giải những ân oán loạn thế gian, thế giới đại đồng)

Giải:

Tượng này rõ ràng là chỉ Đại Pháp hồng truyền. Dự đoán được Đại Pháp không giống như những chính giáo trong quá khứ, không giảng hình thức, khiến con người có thể tu thành “bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (trích từ «Pháp Luân Phật Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ», “Phật tính vô lậu”). Đại Pháp cuối cùng hồng truyền toàn thế giới, có thể giải quyết hết thảy ân oán, mâu thuẫn nơi trần thế, đưa mọi người đến sự hòa thuận vĩnh cửu.

第六十象 癸亥 兑上坤下 萃
Tượng 60 Quý Hợi
Đoài Thượng Khôn Hạ, Tụy

Tượng 60 «Thôi Bối Đồ»

谶曰

一阴一阳 无终无始
终者日终 始者自始

颂曰

茫茫天数此中求
世道兴衰不自由
万万千千说不尽
不如推背去归休

Sấm viết:

Nhất âm nhất dương
Vô chung vô thủy
Chung giả nhật chung
Thủy giả tự thủy

Tụng viết:

Mang mang thiên số thử trung cầu
Thế Đạo hưng suy bất tự do
Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận
Bất như thôi bối khứ quy hưu

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Một âm một dương
Không cuối không đầu
Người cuối ngày cuối
Người đầu từ đầu

Tụng rằng:

Mênh mang số Trời cầu mong chỗ này đây
Thế Đạo thịnh suy không được tự do như ý
Nói thuyết cả nghìn vạn lần cũng không hết
Chẳng bằng đẩy lưng rồi quay trở về nghỉ ngơi

Tượng này cũng là lời kết của toàn dự ngôn, rất nhiều người có thể cảm thấy văn tự bề ngoài rất rõ ràng minh bạch, không còn ý bất minh nữa. Kỳ thực tất cả dự ngôn đều giảng về thời kỳ lịch sử đặc thù phi thường này, như «Chu Dịch» đề xuất Âm Dương đảo chiều, hàm ý vật cực tất phản, mang ý nghĩa đại biến động. Dự ngôn người Maya, dự ngôn thổ dân Hopi ở Bắc Mỹ đều cho rằng hiện tại là thời kỳ thanh lý, tịnh hóa, những người và vật bất hảo đều bị đào thải rớt đi, sau đó lịch sử mới mới có thể bắt đầu. Bởi vì đây là thiên cơ trong thiên cơ, bất cứ dự ngôn nào trong quá khứ cũng đều không dám nói rõ hơn nữa. Nhưng hiện tại đã là lúc không giảng không được nữa rồi, thực ra những dự ngôn kia cũng chính là để đến hôm nay mới được giảng ra.

Hiện tại là lúc mà lịch sử cũ của loài người chấm dứt, lịch sử mới bắt đầu thời kỳ chuyển giao. Bởi vì tiêu chuẩn đạo đức của xã hội nhân loại đã bại hoại, nay đã hoàn toàn xa rời đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp đem chân lý vũ trụ giảng cho con người, khiến hàng triệu người tâm được tịnh hóa, đạo đức thăng hoa, chính là chính Pháp chính Đạo cứu độ thế nhân trong lúc giao thời giữa vũ trụ cũ và vũ trụ mới.

“Nhất âm nhất dương” ở đây là Lý tương sinh – tương khắc của cựu vũ trụ, có tốt thì có xấu. Sự hồng truyền của Đại Pháp gặp phải ma nạn chưa từng có trong lịch sử. Dạy con người “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, nhưng chính Pháp có thể tịnh hóa thân thể con người lại gặp phải phỉ báng và bức hại của kẻ xấu. Ở bề mặt bị bức hại là đệ tử Đại Pháp, trên thực tế bị hại là tất cả mọi người.

“Chung giả nhật chung, Thủy giả tự thủy” – “Người cuối ngày cuối, Người đầu từ đầu”, nói thẳng ra, là nên bị đào thải thì nhất định cuối cùng bị đào thải, nên tiến nhập vị lai thì nhất định tiến nhập vị lai. Tuy nhiên ai kết thúc (“chung”), ai khởi đầu (“thủy”) đây? “Mang mang thiên số thử trung cầu, Thế Đạo hưng suy bất tự do” – “Mênh mang số Trời cầu mong chỗ này đây, Thế Đạo thịnh suy không được tự do như ý” chính là câu trả lời. Sự hưng suy của xã hội không phải là do con người quyết định. Từ xã hội cho đến tương lai của mỗi cá nhân thực ra đều là được an bài dựa trên sự phù hợp với quy luật vũ trụ. Như người ta thường nói, trái với quy luật tự nhiên thì nhất định bị trừng phạt. Tuy nhiên người ta không biết “quy luật tự nhiên” kia căn bản là gì, đây chính là nguyên nhân khiến người ta cho rằng vận mệnh trong lịch sử thật vô cùng đáng tiếc. Ngày nay, chân lý vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” lần đầu tiên được giảng kể từ khi khai mở trời đất. Như vậy trong dự ngôn giảng cuối cùng bị lịch sử đào thải, chính là những người bại hoại thù hận, vu cáo và bức hại Đại Pháp; nhưng điều đáng thương nhất chính là rất nhiều người bị lừa dối che mắt nên mới dám “trợ Trụ vi ngược” (giúp vua Trụ làm điều bạo ngược) một cách vô tri. Lịch sử an bài những dự ngôn này được giải xuất ngày hôm nay, chính là để cứu vãn những ai bị lừa dối che mắt; đồng thời cũng cảnh cáo những ác nhân kia, hoặc là chấm dứt hành ác, hoặc mất đi cơ hội cuối cùng.

Một trong hai tác giả của «Thôi Bối Đồ» là Lý Thuần Phong từng có một đoạn đối thoại với Đường Thái Tông. Hoàng đế Thái Tông hỏi Lý Thuần Phong chuyện vị lai, Lý Thuần Phong và Thái Tông đã trò chuyện với nhau. Thái Tông là đấng minh quân đệ nhất, thấu hiểu thiên mệnh không thể làm trái, cho nên thậm chí về khí số triều Đường cũng chưa từng hỏi. Lý Thuần Phong cuối cùng nói: “Năm Dậu Tuất, số người chỉ thế, cũng tương hợp với Trời Đất vậy.” Thái Tông đáp rằng: “Trẫm cũng biết vậy”. Đối chiếu với tượng cuối cùng của «Thôi Bối Đồ», “vô thủy vô chung”, thực ra là chỉ rõ hiện tại chính là thời tái tạo càn khôn. Cổ nhân lưu lại những dự ngôn này đến hôm nay, chính là để cảnh báo thế nhân, hãy trân quý bản thân, thiện đãi Đại Pháp, lựa chọn giữa “Chung giả nhật chung, Thủy giả tự thủy” để thoát khỏi đại kiếp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/3/12/14265p.htmlNgày đăng: 13-02-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.