Vườn thơ Chánh Kiến: Hồi thiên môn—Đoàn viênTác giả: Tiểu Vân, Phản Bổn

[Chanhkien.org]

Hồi thiên môn

Tác giả: Tiểu Vân (đệ tử Đại Pháp tại Cẩm Châu)

—Cung chúc Sư tôn lễ Trung Thu vui vẻ

Thiêm ước tùy Chủ hạ phàm trần,
Phát nguyện trợ Sư đa cứu nhân.
Thế gian hiểm ác vong liễu bản,
Danh lợi tình trung cần canh vân.
Kim triêu đắc Pháp khổ tu luyện,
Đại Pháp độ ngã hồi thiên môn.
Trợ Sư Chính Pháp liễu hồng nguyện,
Mãn tải nhi quy tân vũ Thần.

Tạm dịch:

Về thiên môn

Thệ ước theo Chủ hạ phàm trần,
Phát nguyện trợ Sư cứu thế nhân.
Thế gian hiểm ác quên bản tính,
Trong danh lợi tình phải quy chân.
Hôm nay đắc Pháp khổ tu luyện,
Đại Pháp độ ta về thiên môn.
Trợ Sư Chính Pháp tròn hồng nguyện,
Uy đức trở về vũ trụ Thần.

*  *  *  *  *

Đoàn viên

Tác giả: Phản Bổn (đệ tử Đại Pháp tại Cẩm Châu)

—Cung chúc Sư tôn lễ Trung Thu vui vẻ

Kết duyên tiếp duyên chúng ma lan,
Sư tôn độ ngã đăng Pháp thuyền.
Kim sinh tận tố tam kiện sự,
Cứu độ chúng sinh vĩnh đoàn viên.

Tạm dịch:

Đoàn viên

Vượt bao ma nạn giữ Pháp duyên,
Sư tôn độ ta lên Pháp thuyền.
Đời này gắng sức làm ba việc,
Cứu độ chúng sinh mãi đoàn viên.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/29/76998.htmlNgày đăng: 29-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.