Vườn thơ Chánh Kiến: Báo ứngTác giả: Tẩu Chính

[Chanhkien.org]

Báo ứng

Cổ tai trướng đỗ hàng Thần Châu,
Yêu thiềm chấp ý cân thần đấu.
Độc khí tán tận thiềm yêu tử,
Lưu hạ mạ danh tử tôn tu.

Tạm dịch:

Báo ứng

Bụng trống hàm lồi hạ Thần Châu,
Cóc yêu khăng khăng thách Thần đấu.
Khí độc tản hết yêu quái tử,
Muôn đời nguyền rủa bêu tiếng xấu.

*  *  *  *  *

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/7/22/76160.html


Ngày đăng: 27-07-2011