Vườn thơ Chánh Kiến: Mạt thếTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Mạt thế

Thiên hôn địa ám,
Tà ác đại tác loạn.
Độc hầu thiết oản tề xuất chiến,
Đại Pháp Sư đồ thụ nạn.

Sư tôn lực vãn cuồng lan,
Đệ tử bất úy gian hiểm.
Từ bi cứu độ chúng sinh,
Trừ ác Pháp chính nhân gian.

Tạm dịch:

Mạt thế

Trời đất tối tăm,
Tà ác đồng tác loạn.
Lưỡi độc tay sắt cùng ra trận,
Sư đồ Đại Pháp gặp nạn.

Sư tôn tận sức xoay chuyển,
Đệ tử không sợ gian hiểm.
Từ bi cứu độ chúng sinh,
Trừ ác Pháp chính nhân gian.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/5/10010.html


Ngày đăng: 12-08-2011