Vườn thơ Chánh Kiến: Ngộ tĩnh—Pháp Luân Đại Pháp hảo—Chân Thiện Nhẫn hảoTác giả: Khiết Tịnh

[Chanhkien.org]

Ngộ tĩnh

Cung cung kính kính nhất khỏa tâm,
Thanh thanh tĩnh tĩnh tu Đạo nhân;
Nhất chi liên hoa sơ trán phóng,
Kiền kiền tịnh tịnh bất nhiễm trần.

Tạm dịch:

Ngộ tĩnh

Cung cung kính kính một cái tâm,
Thanh thanh tĩnh tĩnh tu Đạo nhân;
Một nhành hoa sen vừa hé nở,
Kiền kiền tịnh tịnh chẳng nhiễm trần.

* * * * *

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp thuyền khai khải dục dương phàm,
Luân hồi chúng sinh thiên vạn niên;
Đại Pháp chỉ minh hồi quy lộ,
Hảo nhân mộng tỉnh dĩ thành tiên.

Tạm dịch:

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp thuyền khởi bến cánh buồm giương,
Chúng sinh luân hồi ngàn năm trường;
Đại Pháp soi sáng đường trở lại,
Người tốt tỉnh mộng đã thành tiên.

* * * * *

Chân Thiện Nhẫn hảo

Chân lý Đại Đạo thản đãng tâm,
Thiện giả vô tư trợ tha nhân;
Nhẫn khổ tinh tiến tinh cương chí,
Hảo tự lãng sa đào xuất kim.

Tạm dịch:

Chân Thiện Nhẫn hảo

Chân tu Đại Đạo tâm thản nhiên,
Người thiện vô tư giúp kẻ hèn;
Nhẫn khổ tinh tấn chí luyện rèn,
Tựa sóng cuốn cát hiển vàng kim.

*  *  *  *  *

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/7/6/53677.html


Ngày đăng: 22-07-2011