Vườn thơ Chánh Kiến: Đọc «Phong Thần diễn nghĩa»Tác giả: Tâm Vũ

[Chanhkien.org]

Thiên ý

Thiên ý diễn vi phong Thần bảng,
Hưng Chu diệt Thương phục thái bình.
Nhân gian vạn sự giai thiên định,
Thuận thiên ứng nhân trí giả hành.

Khương Tử Nha

Tử Nha phụng mệnh hạ Côn Lôn,
Tế thế phù nhược hành Đại Đạo.
Nhất triều binh nhập Triều Ca thành,
Điếu dân phạt tội diệt ác bạo.
Khai tích Chu nghiệp bát bách niên,
Doanh đắc Thánh danh thanh sử diệu.
Thùy vân chính trị bất năng cảo,
Đảng nô tư duy thật khả tiếu.
Thiên hạ thủy thâm hỏa nhiệt trung,
Yêu nghiệt hoành hành sài lang khiêu.
Bạo chính tàn dân thiên bất dung,
Trường kiếm tại thủ tru vô Đạo.
Kiến tử bất cứu uổng tố nhân,
Đạo tâm khởi vi công danh nhiễu.
Chính tà tòng lai bất lưỡng lập,
Chỉ thán ngu giả bị tẩy não.

Triệu Công Minh

Nhất niệm chi soa trợ ác Trụ,
Chỉ vi tư tình bối thương thiên.
Tự thị tiểu thuật sính hung chí,
Uổng tống tính mệnh chỉ kham linh.

Chu Văn vương

Văn vương đại đức phối thiên địa,
Nhân tâm quảng bố tế thương sinh.
Thiện hóa vạn dân quy chính Đạo,
Dã vô di hiền quốc vận hưng.

Trụ vương

Bản thị anh minh hữu vi quân,
Tình sắc mê tâm trụy vô minh.
Lưu hạ mạ danh cảnh hậu thế,
Mạc yếu trợ Trụ hủy tiền trình.

Tô Đát Kỷ

Dưỡng tại thâm khuê hữu giai dung,
Nhất triều hồn tiêu khứ vô tung.
Yêu nghiệt tá thể loạn quốc chính,
Bối phụ ác danh đa khổ trung.

Thân Công Báo

Đố tâm như hỏa sử nhân cuồng,
Tu Đạo bất thuần nan thành cương.
Đông Thổ thử quân đa đồng hảo,
Hại nhân hại kỷ chung không mang.

Văn Thái sư

Uổng cố đại nghĩa tuần tiểu tiết,
Trung vu bạo chính tự chiêu vong.
Nghịch thiên nhi động Thần quỷ nộ,
Hậu nhân bất giám thật kham thương.

Phí Trọng, Vưu Hồn

Tự cổ nịnh thần tối kham linh,
Thượng thoán hạ khiêu vị hữu nhàn.
Đắc thế hại nhân tà vô bỉ,
Nghiệp tích như sơn vạn thế hoàn.

Cửu vĩ hồ

Phụ thể nhân thân họa Thần Châu,
Đa thiểu trung lương nhất mệnh hưu.
Tác ác nan đào thiên lý trừng,
Trảm yêu đài thượng đẳng đoạn đầu.

Tạm dịch:

Thiên ý

Thiên ý diễn làm bảng phong Thần,
Hưng Chu diệt Thương mới thái bình.
Vạn sự nhân gian do thiên định,
Thay Trời hành Đạo trí giả hành.

Khương Tử Nha

Tử Nha phụng mệnh xuống núi cao,
Tế thế cứu nhân hành Đại Đạo.
Đánh dẹp Triều Ca theo Thiên ý,
Cứu giúp dân lành diệt ác bạo.
Tám trăm năm ấy xây nền móng,
Lập được Thánh danh sáng biết bao.
Ai nói không được làm chính trị,
Tư duy của đảng nực cười sao.
Khổ cực lầm than thiên hạ đợi,
Yêu quái hoành hành lang sói vào.
Bạo chính giết dân Trời phẫn nộ,
Trường kiếm trong tay diệt vô đạo.
Thấy người sắp chết sao không cứu,
Công danh chẳng màng khởi tâm Đạo.
Chính tà hai phía sao phân biệt,
Thương thay những người bị tẩy não.

Triệu Công Minh

Trợ Trụ vi ngược sai một niệm,
Chỉ vì tư tình không phân biện,
Cậy có tiểu thuật thật hung hăng,
Thất trận xong rồi phí tính mệnh.

Chu Văn vương

Văn Vương đại đức thiên địa minh,
Nhân ái rải khắp cứu thương sinh.
Thiện hóa muôn dân quy chính Đạo,
Lưu lại đức hiền vận nước hưng.

Trụ vương

Vốn là vị Vua khá anh minh,
Tình sắc mê đắm lạc vô minh.
Lưu lại tiếng xấu cho hậu thế,
Chớ có trợ Trụ hủy công danh.

Tô Đát Kỷ

Nương tại phòng khuê có dung nhan,
Hồn kia tiêu mất sạch dấu chân.
Yêu ma phụ thể loạn việc nước,
Nhận phải ác danh chịu khổ tâm.

Thân Công Báo

Tật đố như lửa thói bốc đồng,
Tu Đạo lạc đường khó thành công.
Vua cõi Đông Thổ cùng sở thích,
Hại mình hại người cũng thành không.

Văn Thái sư

Bỏ cả đại nghĩa thật uổng công,
Trung thành bạo chính tự diệt vong.
Nghịch thiên nghịch địa Thần quỷ nộ,
Đời sau không xét thấy thảm thương.

Phí Trọng, Vưu Hồn

Nịnh thần xưa nay vốn tham lam,
Cúi trên luồn dưới đâu có nhàn.
Được thế hại người tà không kể,
Nghiệp chất như núi sao bồi hoàn.

Cáo chín đuôi

Phụ thể thân người họa Thần Châu,
Trung lương mất mạng biết bao nhiêu.
Hành ác khó thoát Thiên lý phạt,
Trên đài trảm yêu chịu chặt đầu.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/12/27/70572.htmlNgày đăng: 09-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.