Thi từ khúc: Tu luyện ngẫu đắcTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Tu luyện ngẫu đắc

Chúng sinh bất ngộ cầu quảng hạ,
Pháp Luân chỉ lộ ngã hữu gia;
Tự huyền phi huyền tâm tiệm minh,
Nhược hữu nhược vô khí tự hoa.

Tạm dịch:

Tu luyện ngẫu đắc

Chúng sinh bất tỉnh cầu cao sang,
Pháp Luân chỉ lối ta chẳng màng;
Tựa như huyễn hoặc tâm dần sáng,
Mây mờ tan hết khí tự quang.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/15/9668.html


Ngày đăng: 02-07-2011