Vườn thơ Chánh Kiến: Ngợi ca «Các Thế Kỷ» của NostradamusTác giả: Đồng Tâm

[ChanhKien.org]

Tán Nặc Tra Đan Mã Tư «Chư Thế Kỷ»

Tiên tri tiên giác trước kỳ thư,
Đại trí đại huệ nhất dự ngôn.
Thiên niên lưu chuyển tại trần thế,
Vạn sự ứng nghiệm kinh nhân gian.
Pháp quốc cách mệnh như kỳ diễn,
Nhất chiến nhị chiến ngao chiến hoan.
Mã Nhĩ Tư truyền vô thần luận,
Lục Tứ huyết nhiễm cửu châu oan.
Thế sự luân hồi linh như thị,
Bất thắng mai cử tại nhãn tiền.
Nhất cửu cửu cửu chú đại thác,
Khủng bố Đại vương hàng nhân gian.
Phỉ báng Phật Pháp tội vô xá,
Trọc lãng phiên thiên vũ trụ yên.
Hủy diệt nhân loại hại Chủ Phật,
Nhân gian thê mê mạn độc yên.
Dao ngôn phỉ báng thế nhân mộng,
Phô thiên cái địa tận hoang ngôn.
Trảo bộ tín chúng sính thiết huyết,
Tứ vô kỵ đạn tiễn nhân quyền.
Hồng sắc khủng bố mạn hoàn vũ,
Tà ác khắc độc ám vô thiên.
Chúng sinh tội nghiệp như thử đại,
Chủ Phật cứu chúng nhất thân đam.
Ác nhân bại hoại chúng Thần khí,
Trọng trọng nguy cơ nhân loại gian.
Đại nan lâm đầu lộ hà tại,
Ác đảng y cựu tát hoang ngôn.
Phân phân nhương nhương linh quang hiện,
Thiên tai nhân họa cảnh nhân hoàn.
Hồi đầu tái khán «Chư Thế Kỷ»,
Đại Pháp cứu độ tảo dự ngôn.
Hoán tỉnh trần mộng thần công hiện,
Pháp đồ chân tướng xứ xứ truyền.
Kỳ thư lũ lũ hiển linh nghiệm,
Nhân loại ứng giác Thần Phật liên.
Tân thiên tân địa tân vũ trụ,
Khí tượng vạn thiên tân khôn càn.
Kiên thủ lương tâm chính tà biện,
Trọc thế thanh lưu quá kiếp quan.
Hồng trần hôn hôn vạn sự loạn,
Thối xuất tà đảng vô ưu phiền.

Tạm dịch:

Ngợi ca «Các Thế Kỷ» của Nostradamus

Giác ngộ tiên tri cuốn kỳ thư,
Đại trí đại huệ bộ dự ngôn.
Ngàn năm lưu chuyển tại trần thế,
Vạn sự ứng nghiệm kinh nhân gian.
Đại cách mạng Pháp y lời đoán,
Hai cuộc thế chiến thật hoang tàn.
Mars thừa cơ truyền vô thần luận,
Thảm sát Lục Tứ cửu châu oan.
Thế sự luân hồi sao linh nghiệm,
Biết bao sự việc tại nhãn tiền.
Năm chín mươi chín thành đại thác,
Đại vương Khủng bố xuống thế gian.
Phỉ báng Phật Pháp tội khó chuộc,
Sóng đục cuồn cuộn vũ trụ mang.
Hủy diệt nhân loại hại Chủ Phật,
Cõi người ảm đạm độc tràn lan.
Phỉ báng lừa dối người trong mộng,
Rợp trời dậy đất nổi hoang ngôn.
Lôi kéo người theo khoe ý chí,
Không còn kiêng nể phạm nhân quyền.
Hồng sắc khủng bố trùm vũ trụ,
Tà ác khắc nghiệt thêm bạo tàn.
Chúng sinh tội nghiệp sao trả hết,
Phật Chủ gánh hết chỉ một thân.
Kẻ ác bại hoại chúng Thần hủy,
Nguy cơ chồng chất nhân loại nan.
Đại nạn sắp đến đường đâu nữa,
Ác đảng tiếp tục rải hoang ngôn.
Ấm ầm tới tấp linh quang hiện,
Thiên tai nhân họa cảnh thế nhân.
Quay đầu xem lại «Các Thế Kỷ»,
Đại Pháp cứu độ sớm dự ngôn.
Thức tỉnh con người thần công hiện,
Chân tướng Đại Pháp xứ xứ truyền.
Kỳ thư bao lần hiển linh nghiệm,
Nhân loại tỉnh giác Thần Phật xem.
Tân thiên tân địa tân vũ trụ,
Cảnh sắc tráng lệ đến thế gian.
Giữ vững lương tâm phân tà chính,
Trời đất sáng trong vượt kiếp nan.
Cõi trần mờ ảo vạn sự loạn,
Thoát xuất tà đảng sạch ưu phiền.

Ghi chú của người dịch:

Kỳ thư: cuốn sách thần kỳ. Lục Tứ (4/6): chỉ cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn diễn ra ngày 4/6/1989. Cửu châu: chín châu, chỉ Trung Quốc nói chung; người Trung Quốc cho rằng sau khi Đại Vũ trị thủy thành công đã chia Trung Quốc ra làm chín châu. «Các Thế Kỷ»: cuốn sách tiên tri nổi tiếng của Nostradamus (xem thêm).

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/12/14/70268.htmlNgày đăng: 07-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.