Vườn thơ Chánh Kiến: Ngợi ca «Mã Tiền Khóa» của Gia Cát LượngTác giả: Đồng Tâm

[Chanhkien.org]

Tán «Mã Tiền Khóa»

Thục tướng càn khôn nhất nhã Nho,
Xuất binh ngẫu tả dự ngôn thư.
Quân trung chiêm bặc chân cơ hiện,
Mã bối hưng suy hiểm tượng trừ.
Niêm chỉ hồng triều sinh thả lạc,
Hạp tinh xích thú hữu hoàn vô.
Mang mang mạt thế thùy lai cứu,
Đại Pháp hồi thiên chúng vọng phù.

Tạm dịch:

Ngợi ca «Mã Tiền Khóa»

Thục Hán tự hào có quân sư,
Dùng binh lại viết sách tiên tri.
Trong quân bốc quẻ chân cơ hiện,
Bói sau lưng ngựa hiển Thần uy.
Biết trước hồng triều sinh rồi diệt,
Nhắm mắt bấm tay đoán hưng suy.
Mênh mang mạt thế ai lại đến,
Đại Pháp cứu độ chúng Thần quy.

Ghi chú của người dịch:

Hồng triều: triều đại đỏ, chỉ đảng cộng sản Trung Quốc. «Mã Tiền Khóa»: dự ngôn nổi tiếng của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc (xem thêm).Ngày đăng: 14-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.