Vườn thơ Chánh Kiến: Luyện côngTác giả: Hữu Đức

[Chanhkien.org]

Luyện công

Pháp Luân thường chuyển Pháp âm cường,
Động tĩnh tùy cơ nhạc khúc dương.
Đại Đạo đồng đơn bao vạn tượng,
Toàn cơ áo diệu luyện kim cương.
Trùng trùng quan trở tri chân tính,
Đóa đóa thanh liên phóng pháp quang.
Hỉ khán chân Phật liên thượng tọa,
Phật quang phổ chiếu luyện công trường.

Tạm dịch:

Luyện công

Pháp Luân thường chuyển Pháp âm cường,
Động tĩnh tùy cơ nhạc khúc giương.
Đại Đạo bao hàm muôn vạn vật,
Cơ chế ảo diệu luyện kim cương.
Tầng tầng quan ải che chân tính,
Vạn vạn đóa sen phóng Pháp quang.
Ngồi trên đài sen kìa chân Phật,
Phật quang phổ chiếu luyện công trường.

Dịch từ

http://zhengjian.org/zj/articles/2006/10/3/40299.html


Ngày đăng: 11-08-2011