Vườn thơ Chánh Kiến: Lạp tửTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Lạp tử

Trí thân Đại Pháp trung,
Ma nạn luyện tâm tính.
Chuyển tiêu thiện ác nghiệp,
Tu khứ sinh tử tình.
Chính niệm thức tà ác,
Từ bi cứu chúng sinh.
Tề tâm chuyển Pháp Luân,
Trợ Sư chính đại khung.

Tạm dịch:

Lạp tử

Đại Pháp tự đặt mình,
Ma nạn tu tâm tính.
Tiêu bỏ sạch ác nghiệp,
Tu dứt sinh-tử tình.
Chính niệm diệt tà ác,
Từ bi cứu chúng sinh.
Một lòng chuyển Pháp Luân,
Trợ Sư chính đại khung.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/10/10115.html


Ngày đăng: 12-08-2011