Vườn thơ Chánh Kiến: Lạp tử



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Lạp tử

Trí thân Đại Pháp trung,
Ma nạn luyện tâm tính.
Chuyển tiêu thiện ác nghiệp,
Tu khứ sinh tử tình.
Chính niệm thức tà ác,
Từ bi cứu chúng sinh.
Tề tâm chuyển Pháp Luân,
Trợ Sư chính đại khung.

Tạm dịch:

Lạp tử

Đại Pháp tự đặt mình,
Ma nạn tu tâm tính.
Tiêu bỏ sạch ác nghiệp,
Tu dứt sinh-tử tình.
Chính niệm diệt tà ác,
Từ bi cứu chúng sinh.
Một lòng chuyển Pháp Luân,
Trợ Sư chính đại khung.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/10/10115.html



Ngày đăng: 12-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.