Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (4)[Chanhkien.org 22-01-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kính nghênh tân kỷ nguyên

Hàn mai hướng thiên tiếu

Thụy tuyết thiểm ngân thải

Sóc phong địch cựu trần

Kim tâm hóa mê ngoan

Hợp lực tụ chúng chí

Cứu nhân lực phá thiên

Tái nguyện Sư tôn tiếu

Kính nghênh tân kỷ nguyên

Trong thế giới hồng trần, chúng con lại chào đón một năm mới. Trong năm vừa qua, các đồng tu đã tăng cường nỗ lực của họ để làm ba việc để cứu người: có đồng tu trường kỳ giảng chân tướng trực diện, phát tài liệu, phát lịch để bàn, có đồng tu có kỹ năng về kỹ thuật, đồng thời gánh vác hạng mục kỹ thuật lại còn tham gia giảng chân tướng trực diện chủ lực, trong giá lạnh oi bức, đối mặt với chúng sinh đang vội vội vàng vàng, đồng tu chủ động tiến đến giảng chân tướng, và chủ động tiến đến cửa từng nhà để tặng phúc báo chân tướng, lại có đồng tu đến từng nhà ở nông thôn để giảng chân tướng, có đồng tu âm thầm trợ giúp chỉnh thể hạng mục, viên dung chỉnh thể trong hữu hình và vô hình, triển khai tác dụng cứu người vô cùng lớn. Như hoa mai nghênh gió, như bạch liên ngạo tuyết, nở rộ giữa bầu trời xanh, hết thảy điều này đều là Sư tôn gia trì, là triển hiện ra uy lực vô biên của Đại Pháp.

Đệ tử cảm ơn Sư tôn bồi dưỡng và chỉ dạy, ngước nhìn trời cao, con lại mong Sư tôn cười.

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân bái lạy!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Ngày 18 tháng 1 năm 2020

Đệ tử Đại Pháp tại Song Áp Sơn tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nhóm đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở quận Triều Dương, Bắc Kinh cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Ninh Hà, Thiên Tân cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thôn Hương địa khu Thiên Tân cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sáu đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Xin chào Sư tôn: Sư tôn Ngài thật vất vả! Con cảm ơn Sư tôn từ bi khổ độ! Trong dịp năm mới, đệ tử sẽ tín Sư tín Pháp hơn nữa, nghe theo lời của Sư tôn, học Pháp nhiều, nhập tâm học Pháp, gặp sự việc thì hướng nội tìm, nỗ lực dụng tâm tu chính mình, tu bỏ đi nhân tâm cùng chấp trước, gìn giữ tâm tính, chân tu thực tu chính mình, gia tăng chính niệm, làm tốt 3 việc, nỗ lực cứu nhiều người, làm tròn lời hứa của bản thân, theo Sư tôn về nhà.

Đệ tử khấu bái Sư tôn!
Sáu đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông
ngày 15 tháng 1 năm 2020

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ

Xin chào Sư tôn: Sư tôn Ngài thật vất vả! Con cảm ơn Sư tôn từ bi khổ độ! Trong dịp năm mới, đệ tử sẽ tín Sư tín Pháp hơn nữa, nghe theo lời của Sư tôn, học Pháp nhiều, nhập tâm học Pháp, gặp sự việc thì hướng nội tìm, nỗ lực dụng tâm tu chính mình, tu bỏ đi nhân tâm cùng chấp trước, gìn giữ tâm tính, chân tu thực tu chính mình, gia tăng chính niệm, làm tốt 3 việc, nỗ lực cứu nhiều người, làm tròn lời hứa của bản thân, theo Sư tôn về nhà.
Đệ tử khấu bái Sư tôn!
đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông
ngày 16 tháng 1 năm 2020

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư tôn Ngài thật vất vả!

Đệ tử bái lạy Sư ton từ bi vĩ đại! Đệ tử sẽ kiên tu Đại Pháp tâm bất động, đi theo Sư tôn cho đến cuối con đường.

Đệ tử Đại Pháp tại một gia đình già trẻ 4 thế hệ gồm 9 người ở Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư tôn Ngài thật vất vả!

Một đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một gia đình năm người ở làng quê thị trấn Linh Lung, Sơn Đông, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cả năm người trong gia đình chúng con đều biết rằng Đại Pháp là tốt, họ đã hiểu sự thật của Đại Pháp và rút khỏi tất cả các tổ chức xấu xa của đảng tà ác. Xin cảm ơn Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ. Gia đình chúng con cung chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúng con luôn ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” chúng con luôn luôn ủng hộ Đại Pháp, tin vào Sư phụ và ủng hộ các đệ tử Đại Pháp làm ba việc.

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Xin chào Sư phụ, cảm ơn Sư phụ từ bi khổ độ! Sư tôn Ngài thật vất vả!

Hân Vũ cùng hai người em ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các Hân, đệ tử Đại Pháp ở thị trấn Trương Tinh thành phố Chiêu Viễn, Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đại Pháp đệ tử chính niệm cường

Chỉnh thể phối hợp cứu nhân mang

Tân niên tường thụy vạn tượng tân

Hồng triều một lạc tà đảng vong

Tịnh hóa vũ trụ càn khôn chính

Thập phương thế giới phóng quang mang

Các đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi kính bái

Đệ tử Đại Pháp tại Khánh Vân, Nhạc Lăng tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngày 18 tháng 1 năm 2020

Đệ tử Đại Pháp tại Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư tôn cứu ngã mệnh

Đại Pháp chính ngã tâm

Thân tâm giai thăng hoa

Quỵ bái tạ Sư ân

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại mỏ dầu Thắng Lợi

Các đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
cảm ân không lời nói

Hai đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp nhỏ ở khu Lộ Bắc , thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nhân dịp Tết Nguyên đán, các đệ tử Đại Pháp từ hai nhóm học Pháp nhỏ tại khu Lộ Bắc, thành phố Đường Sơn, xin gửi lời chúc năm mới tới Ngài! Chúc mừng năm mới, Sư phụ! Ngài thật vất vả!

Hồi tưởng lại quá trình tu luyện đã qua của đệ tử chúng con, đều là dưới sự bảo hộ của Sư tôn chúng con đã bước qua đến nay. Sư tôn vì đệ tử mà đánh đổi rất nhiều, đệ tử không có ngôn từ nào có thể biểu đạt, con chỉ có thể trân quý thời gian tu luyện mà Sư tôn đã phải gánh chịu cự đại để kéo dài thêm cho chúng con, đệ tử chúng con chỉ có thể tinh tấn thực tu, cứu thêm nhiều người, không cô phụ ân Sư tôn từ bi khổ độ. Cảm tạ Sư tôn! Bái lạy Sư tôn! Hợp thập!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hai nhóm học Pháp nhỏ ở Lộ Bắc, Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc
ngày 17 tháng 1 năm 2020

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Quảng Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Vân Hà cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Bái lạy ân Sư!

 

Phán Sư Hoàn

Sáng Thế Chủ Thần tạo tân thiên, quần thần hạ thế đãi Pháp thuyền.

Ân sư cứu độ truyện thiên pháp, thánh chủ liên từ giải chúng nan.

Thiên địa nhân thần thừa cam lộ, càn khôn vạn vật hoán tân nhan.

Tinh hà nhật nguyệt tri ân trọng, Pháp tử niên niên phán Sư hoàn.

Ngày 16 tháng 1 năm 2020

Đệ tử Đại Pháp tại khu vực miền núi của thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyê cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chúc thầy một năm mới hạnh phúc!

Hựu thị nhất niên xuân lai đáo

Hương phiêu hoàn vũ mai hoa tiếu

Tam bái cửu khấu tạ Sư ân

Thì tiên quả phẩm hương ư niểu

Khóa sơn việt hải đệ tử tâm

Cung chúc Sư tôn quá niên hảo

Chính niệm trừ ác bất tùng kính

Trợ Sư Chính Pháp tái phàn cao

Pháp Chính Nhân Gian công thành nhật

Sư đồ đoàn viên khánh cửu tiêu

Đệ tử Lý Ngộ khấu bái

Chúc Đại sư một năm mới hạnh phúc. Sự tử tế và nhẫn nhục thực sự. Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Trong dịp năm mới, chúng con sẽ theo kịp quá trình Chính Pháp của Sư tôn. Học tốt Pháp, tu tốt bản thân.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Trương Lãng
ngày 17 tháng 1 năm 2020

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư Ân Tụng

Nhậm tòng diêu viễn đích đại khung chi điên tẩu lai,

Kiểu kiện đích bộ phạt thị na dạng đích hào mại;

Nhẫm đái trứ vô dữ luân bỉ đích trí huệ,

Kinh chấn liễu hạo hãn đích vũ trụ nội ngoại;

Nhĩ hoài trứ vô lượng đích từ bi,

Bả chúng sinh tòng địa ngục lý lao khởi lai.

Sư phụ a!

Cảm tạ nhẫm đích từ bi cứu độ!

Cảm tạ nhẫm đích nhất lộ a hộ!

Cảm tạ nhẫm đích nhất thứ thứ khoan thứ!

Tằng kinh ngã môn mê quá lộ phạm quá thác ngộ,

Nhị thập niên đích tu luyện dĩ kinh sử ngã môn lý ngộ.

Ngã môn bất hội tái tượng tòng tiền na dạng hồ đồ,

Canh bất tưởng ky duyên tái ngộ,

Chân Thiện Nhẫn đích quang huy chiếu lượng liễu ngã môn hồi gia đích lộ.

Đệ tử Đại Pháp Tu Minh kính chúc

 

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/256431Ngày đăng: 26-01-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.