Vườn thơ Chánh Kiến: Sư tônTác giả: Hàn Vũ

[Chanhkien.org]

Sư tôn

Nhất bộ Đại Pháp chính càn khôn,
Tam tự chân ngôn chiếu cổ kim.
Nhất thân độc thừa vạn vạn khổ,
Đa thiểu thương vũ hoán tân Xuân.

Tạm dịch:

Sư tôn

Một bộ Đại Pháp chính càn khôn,
Ba chữ chân ngôn chói cổ kim.
Một thân gánh chịu muôn vạn khổ,
Đổi mới thương vũ đón mùa Xuân.

Ghi chú:

Tam tự chân ngôn: tức ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p373.htm


Ngày đăng: 23-10-2011