Vườn thơ Chánh Kiến: Tụng Sư ân—Đệ tử Đại Pháp tại Thiên Trì Sơn, tỉnh Quảng Đông cung chúc Sư tôn Trung thu [2011] vui vẻ

[Chanhkien.org]

Tụng Sư ân

Cao sơn lưu thủy (*) tụng Sư ân,
Sinh mệnh vĩnh tồn Chân Thiện Nhẫn.
Tuyền thủy xướng hưởng Đại Pháp hảo,
Lưu nhập vạn gia bách tính tâm.

Tạm dịch:

Tụng Sư ân

Núi cao nước chảy tụng Sư ân,
Sinh mệnh mãi tồn Chân-Thiện-Nhẫn.
Nước suối hát vang Đại Pháp hảo,
Chảy đến vạn nhà cứu muôn dân.

*  *  *  *  *

Ghi chú của người dịch:

(*) Cao sơn lưu thủy: Chỉ nơi phong cảnh hữu tình, có núi cao, nước chảy. Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: “Tuyệt! Tuyệt! Cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!”

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/9/10/77257.html


Ngày đăng: 10-09-2011