Vườn thơ Chánh Kiến: Phật ân hạo đãng—Cảm xúc khi đọc kinh văn “Hạ trần”

Tác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org]

Phật ân hạo đãng

Hoa Hạ văn minh ngũ thiên niên,
Thời cận mạt pháp nhân đảo huyền.
Thế phong nhật hạ ly Đạo viễn,
Chủ Phật hạ phàm vãn cuồng lan.
Đại Pháp hồng truyền kinh thiên địa,
Hữu duyên chi sỹ đăng pháp thuyền.
Pháp Luân thường chuyển đại tế thế,
Chỉ vi giải thoát chúng sinh nan.
Ma đầu Giang tà yêu hí diễn,
Khúc chung nhân tán đãi kiếp hoàn.
Tịch địa khai thiên tân thế kỷ,
Phật ân hạo đãng vạn cổ truyền.

Tạm dịch:

Phật ân hạo đãng

Văn minh Hoa Hạ năm nghìn năm,
Đến thời mạt pháp người khó lường.
Thói đời ngày càng xa rời Đạo,
Phật Chủ hạ phàm đỡ sóng cuồng.
Đại Pháp hồng truyền kinh thiên địa,
Kẻ sỹ hữu duyên lên Pháp thuyền.
Pháp Luân thường chuyển đại cứu thế,
Chúng sinh trong nạn tìm thấy đường.
Giang quỷ cạn hết trò yêu quái,
Con người tán loạn đợi kiếp hoàn.
Khai mở trời đất tân thế kỷ,
Phật ân hạo đãng vạn cổ truyền.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p024.htm


Ngày đăng: 09-09-2011