Vườn thơ Chánh Kiến: Từ bi cứu độ
Tác giả: Phong Ảnh Vũ Hà

[Chanhkien.org]

Từ bi cứu độ

Hồng ân hạo đãng mãn nhân gian,
Vi tỉnh thế nhân kết thiện duyên.
Tẩu xuất mê đồ vãng hồi phản,
Tâm tồn chính niệm phá hoang ngôn.

Tạm dịch:

Từ bi cứu độ

Hồng ân tỏa sáng khắp nhân gian,
Thức tỉnh thế nhân kết thiện duyên.
Thoát khỏi đường mê quay trở lại,
Tâm tồn chính niệm phá hoang ngôn.

*  *  *  *  *

Ghi chú của người dịch:

Hồng ân: (i) Ơn sâu to lớn vĩ đại; (ii) Đại ân của Sư phụ Lý Hồng Chí. Hoang ngôn: Lời dối trá, bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p027.htm

Share

Ngày đăng: 19-09-2011