Vườn thơ Chánh Kiến: Thánh nhật gửi Sư tônTác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org]

Thánh nhật ký Sư tôn

Vũ trụ hữu Pháp vạn vật sinh,
Nhân gian hữu Đạo tứ hải thông.
Thánh nhật cộng tụng Chủ Phật ân,
Thế gian đệ tử thử tâm đồng.
Thập niên truyền Pháp đại cứu thế,
Thánh duyên Phật ân du thời không.
Đại khung quy chính tân thương vũ,
Hạo đãng hồng ân vạn cổ tụng.

Tạm dịch:

Thánh nhật gửi Sư tôn

Vũ trụ có Pháp vạn vật sinh,
Nhân gian có Đạo bốn biển thông.
Thánh nhật cùng chúc ân Chủ Phật,
Đệ tử tại thế tâm tương đồng.
Mười năm truyền Pháp đại cứu thế,
Thánh duyên Phật ân vượt thời không.
Vũ trụ quy chính càn khôn mới,
Hồng ân hạo đãng thấm đại khung.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5/2002

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p016.htm


Ngày đăng: 31-08-2011