Vườn thơ Chánh Kiến: Cứu độTác giả: Pháp Duyên

[Chanhkien.org]

Cứu độ

Cựu thế loạn Pháp hại chúng sinh,
Cửu cửu kiếp nạn tại Trung Nguyên.
Cứu độ hữu duyên xuất khổ hải,
Chủ Phật từ bi xanh Pháp thuyền.

Tạm dịch:

Cứu độ

Cựu thế loạn Pháp hại chúng sinh,
Chín chín kiếp nạn tại Trung Nguyên.
Cứu độ hữu duyên vượt bể khổ,
Chủ Phật từ bi giong Pháp thuyền.

Ghi chú:

Cựu thế: cựu thế lực, thế lực cũ của vũ trụ.
Chín chín: chỉ 9 lần 9 là 81 nạn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p377.htm


Ngày đăng: 16-10-2011