Vườn thơ Chánh Kiến: Tạ Sư ânTác giả: Chính Dương

[Chanhkien.org]

Tạ Sư ân

Sư tôn phổ độ cứu thương sinh,
Từ bi hóa vũ khung mãn doanh.
Thế lệ cảm kích thuyết bất tận,
Vạn thế vĩnh tụng Chính Pháp minh.

Tạm dịch:

Tạ Sư ân

Sư tôn phổ độ cứu muôn dân,
Từ bi hóa mưa khắp đại khung.
Nước mắt cảm kích nói bất tận,
Muôn đời ca tụng Chính Pháp thần.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p022.htm


Ngày đăng: 09-09-2011