Vườn thơ Chánh Kiến: Cảm Sư ânTác giả: Trương Nhập Tâm

[Chanhkien.org]

Cảm Sư ân

Độc thế tao nghiệt nghiệp,
Tha nhân nan thế hiểu.
Thống khổ siêu thường thế,
Thời khắc thụ tiên ngao.
Cảm tạ Sư từ bi,
Bất hiềm đệ tử náo.
Kiên định tu tự kỷ,
Bất vong cứu nhân đạo!
Khẩn tùy Sư tôn bộ,
Xung phá vạn trở nạo!
Tu khứ chấp trước tâm,
Chính quả tự tiêu dao!

Tạm dịch:

Cảm Sư ân

Độc thế ác nghiệp tạo,
Người đời hiểu được sao.
Bao kiếp vì vô tri,
Lúc nào cũng khổ não.
Sư tôn thật từ bi,
Đệ tử làm sao báo.
Kiên định tu tự kỷ,
Không quên cứu nhân đạo!
Theo gót Thầy tiến bước,
Cho dù trở ngại nào!
Tu bỏ tâm chấp trước,
Chính quả tự tiêu dao!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p380.htm


Ngày đăng: 24-09-2011