Ảnh: Pháp Luân xuất hiện lúc luyện công buổi sángBản in Bản in

[Chanhkien.org]

Ảnh: Pháp Luân xuất hiện lúc luyện công buổi sáng.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/19/10203.html

Share

Ngày đăng: 29-04-2011