Thể ngộ khi học kinh văn: “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”Tác giả: Quế Hà – Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Sư tôn đã giảng trong bài viết “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” rằng:

“Vì để vào thời mạt hậu bắt đầu cứu độ thì con người có thể đạt tới yêu cầu của Thần, trong 200 triệu năm thì vô số phân thân của Sáng Thế Chủ đã chuyển sinh ở thế gian mà trải ra văn hóa nhân loại, gìn giữ đạo đức nhân loại. Qua những tháng năm lâu dài đằng đẵng của lịch sử, sinh mệnh luân hồi xoay chuyển hàng nghìn vạn năm lặp lại chờ đợi, dần dần thì chân thể của sinh mệnh con người thế gian (gồm mỗi từng dân tộc) đa số đều có quan hệ thân quyến khác nhau với Sáng Thế Chủ, vậy khiến Sáng Thế Chủ càng yêu thương những con người thế gian của Ngài”

Tôi hiểu ra mối duyên giữa Sáng Thế Chủ và con người thế gian là mối quan hệ thân quyến đã được kết nối khi vô số phân thân của Sáng Thế Chủ chuyển sinh tại thế gian cùng với chân thể sinh mệnh của con người thế gian trong 200 triệu năm qua.

“Khi tới lúc mạt hậu rồi, vì để hoàn thành tốt hơn việc cứu độ, sinh mệnh nào không có loại quan hệ đó với Sáng Thế Chủ thì không thể nào làm người vào thời này, đến lúc này thì chân thể của con người thế gian đều đã là người của Ngài, ngay cả chư Thần mà con người trên thế gian tín [ngưỡng], những [thân] người mà được dùng để chuyển sinh thành người tới giảng Pháp hay giảng Đạo, cũng đều là người của Sáng Thế Chủ”

Trong câu Pháp này, Sư phụ giảng “người của Ngài”, “người của Sáng Thế Chủ”, tôi ngộ ra rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta là “người của Sáng Thế Chủ”, và chúng ta đã kết nhân duyên với Sư phụ khi đi xuống từng tầng phía dưới. “Người của Ngài” là nói chân thể của con người thế gian.

Con người thế gian và các đệ tử Đại Pháp đều là chúng sinh của Sáng Thế Chủ, một bên là các sinh mệnh được cứu độ và một bên là các sinh mệnh đi cứu độ. “Người của Ngài” là các sinh mệnh được cứu độ, “người của Sáng Thế Chủ” là các sinh mệnh đi cứu độ; bởi phương thức kết duyên khác nhau nên hình thức của sinh mệnh khác nhau và sứ mệnh cũng khác nhau.

“Sáng Thế Chủ vì sao muốn cứu độ chúng sinh! Là vì Ngài yêu thương chúng sinh!”

“Đối với Sáng Thế Chủ mà nói, Ngài có quyền yêu thương người của Ngài, Ngài cũng sẽ càng yêu thương những người mà Ngài nhìn nhận đáng yêu thương.”

Tôi hiểu ra rằng Sáng Thế Chủ đã trực tiếp cứu độ các đệ tử Đại Pháp và giao cho các đệ tử Đại Pháp sứ mệnh lịch sử là cứu độ con người thế gian, đây là từ bi của Sáng Thế Chủ.

Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh và trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp, cũng là nguyện ước lớn thời tiền sử của chúng ta. Pháp mà Sư phụ giảng ra trong bài “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” chính là yêu cầu chúng ta hãy hoàn thành sứ mệnh cuối cùng và thực hiện thệ ước.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Nếu có điều gì chưa đúng trong thể ngộ của cá nhân, mong mọi người từ bi chỉ rõ.

Ghi chú: Tất cả các câu trích dẫn trong bài viết này đều trích từ kinh văn mới của Sư phụ Lý Hồng Chí “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282965Ngày đăng: 08-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.