Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (2)[ChanhKien.org]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp địa khu Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng ngày 13/5 và cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cùng toàn thể gia đình và họ hàng thân quyến cùng cung kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp làm tại hệ thống đường sắt Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp nhóm học Pháp Tân Vũ, Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cảm ân Sáng Thế Chủ từ bi cứu độ!

Những người dân đã minh bạch chân tướng ở địa khu Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5! Cung kính chúc Lý Đại Sư sinh nhật vui vẻ!

Dân chúng đã minh bạch chân tướng tại địa khu Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cảm ân Lý Đại Sư đã tạo phúc cho nhân loại!

Một vị đệ tử Đại Pháp 79 tuổi tại địa khu Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Dân chúng đã minh bạch chân tướng tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam cảm ân Sáng Thế Chủ đã ban ánh sáng cho nhân loại!

Các đệ tử Đại Pháp tại điểm tư liệu Đại Quang Minh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Các đệ tử cúi lạy Sư tôn! Sư tôn Ngài vất vả rồi! Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Các đệ tử nhất định thực hiện tốt lời dạy của Sư tôn, hướng nội tu tốt chính mình và làm tốt 3 việc. Dũng mãnh tinh tấn đi tốt chặng đường cuối cùng, theo Sư tôn về nhà. Kính mong Sư tôn bớt lo lắng, bớt vất vả. Đệ tử khấu đầu lạy tạ, khấu đầu lạy tạ, khấu đầu lạy tạ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng ngày sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nơi nơi vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đệ tử cúi lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc ngày sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nơi nơi vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đệ tử cúi đầu lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc ngày sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nơi nơi vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đệ tử cúi đầu lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc ngày sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nơi nơi vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đệ tử cúi đầu lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc ngày sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nơi nơi vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đệ tử cúi đầu lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc ngày sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nơi nơi vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đệ tử cúi đầu lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc ngày sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nơi nơi vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đệ tử cúi đầu lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc ngày sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Nơi nơi vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đệ tử cúi đầu lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Ngày 13/5 là ngày thực sự có ý nghĩa đối với sinh mệnh của chúng ta. Đệ tử cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Sư tôn Ngài vất vả quá rồi!

Đệ tử biết rằng Sư tôn đã chỉ cho con từ trong thế gian mê mang này mà tìm thấy con đường trở về nhà. Từ sâu thẳm trong tim con cảm ân và chúc mừng, một lần nữa con cảm ân ơn cứu độ của Sư tôn.

Cúi đầu lạy Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang

Ngày 7/5/2024

Lời chúc của các đệ tử Đại Pháp phía nam huyện Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang

Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25!

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư tôn!

Cảm tạ sự khổ độ từ bi của Sư tôn vĩ đại!

Lạy tạ Sư tôn! Hợp thập!

Các đệ tử Đại Pháp phía nam huyện Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang thượng kính.

Các đệ tử Đại Pháp huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng ngày 13/5

Cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5!

Chào mừng 32 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp!

Các đệ tử Đại Pháp huyện Bột Lợi, thị Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang thượng kính

Các đệ tử Đại Pháp thành núi Nam Nhạc, huyện Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng ngày 13/5!

Ngày 13/5 hàng năm là ngày sinh nhật của Sư tôn, là ngày khắp trời mừng vui chúc tụng, là ngày cảm ân! Ngày này 32 năm trước, Sư tôn, là Phật Chủ, là Sáng Thế Chủ đã lần đầu truyền cấp Đại Pháp của vũ trụ cho chúng sinh, bắt đầu quá trình hồng truyền Đại Pháp ra thế giới và toàn vũ trụ. Đây là hạnh phúc không lời nào diễn tả đối với chúng sinh và vũ trụ kể từ khi khai thiên tịch địa! Từ nay trở đi vũ trụ tương lai sẽ không còn bị hoại diệt, chúng sinh tương lai sẽ không bị hủy diệt, vũ trụ và chúng sinh đã được cứu độ rồi! Sự cảm động và tự tận sâu trong tim của chúng sinh và đệ tử là không thể có lời nào diễn tả! Đệ tử cảm ân Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp! Cảm ân Sư tôn đã từ bi khổ độ! Cảm ân Sư tôn đã vì đệ tử mà chịu đựng hết thảy…

Sư tôn! Thầy vất vả quá rồi! Quỳ lạy Sư tôn! Hợp thập!

Các đệ tử Đại Pháp thành núi Nam Nhạc, huyện Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang thượng kính.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang cảm ân Sư tôn! Kính lạy!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang) cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang) cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hai nhóm học Pháp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cung kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Sư tôn Ngài vất vả quá rồi!

Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo

Hai nhóm học Pháp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đa tạ Sư tôn! Kính lạy cảm ân!

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Đệ tử cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kính chúc Sư tôn vạn sự như ý, hợp thập!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Ngũ Thường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng sinh nhật Sư tôn! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Tùy tưởng Thánh nhật

Chúng ta là đến từ các Thiên quốc khác nhau

Luân hồi triển chuyển đợi chờ Thánh Vương Sáng thế

Tiếng kèn Chính Pháp chấn động vang lên từ phương Đông

Phúc âm lan truyền vang vọng khắp mười phương thế giới

Duyên tụ ngày nay tên của chúng ta cực kỳ sáng chói lọi

Danh hiệu “Giáp vũ” (bảo vệ vũ trụ) trợ Sư chính Pháp triển hiện huy hoàng

Ân trạch của Đại Pháp hồng đại quán thương khung vũ trụ

Chúng sinh khắp các thế giới được đắc cứu đã cất cao tiếng hát

Cảm ân vô hạn với Thánh Vương Đại Pháp vĩ đại

Chính lúc càn khôn bị hoại diệt thì sẽ cứu độ con người hồi về Thiên quốc

Tiến nhập vào kỷ nguyên mới vạn sự khen tụng khắp nơi về thuyền từ bi.

Tạm dịch: (theo thể thơ lục bát)

Cảm tưởng nhân ngày Thánh Lễ

Chúng ta đến tự nhiều Thiên Quốc

Qua bao vất vả luân hồi chuyển sinh

Chờ Đấng Cứu Thế giáng sinh

Phương Đông Pháp Chính kèn vang lưng trời

Phúc âm truyền khắp nơi nơi

Hữu duyên thành tựu danh lưu sáng ngời

Trợ Sư giáp vũ danh ngôi

Hồng ân Đại Pháp đong đầy thương khung

Tiếng ca vang khắp không trung

Chúng sinh thế giới cảm ân ơn Người

Càn khôn hoại diệt chính thời

Từ bi cứu độ con người hồi thiên

Chúng sinh tiến nhập kỷ nguyên mới

Muôn nơi khen tụng con thuyền từ bi!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cung kính bái!

Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân cung kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, Sư tôn Ngài vất vả rồi

Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ chúng sinh, đa tạ Sư tôn bảo hộ gia trì cho đệ tử!

Đệ tử cần phải tinh tấn thực tu, nghe theo lời Sư phụ làm tốt ba việc

Hai đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân kính bái

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở thị trấn Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Sư tôn Ngài vất vả quá rồi! Ngài đã vất vả tận tâm vì đệ tử, đệ tử chỉ có thể báo đáp bằng làm tốt ba việc, quyết không giải đãi, dũng mãnh tinh tấn đi tốt mỗi bước, viên mãn theo Sư tôn để Sư tôn yên tâm.

Đệ tử Đại Pháp ở thị trấn Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Sư tôn chúc Ngài sinh nhật vui vẻ! Sư tôn Ngài vất vả quá rồi!

Cuối thời kỳ chính Pháp vũ trụ, đệ tử nhất định cần tinh tấn và tinh tấn, để Sư tôn yên tâm, bớt một chút vất vả! Không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp thị trấn Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các đệ tử Đại Pháp huyện Lâm Khẩu, thị Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Các đệ tử chúng con quyết tâm làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Các đệ tử Đại Pháp thị trấn Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Cung kính chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Sư phụ Ngài vất vả rồi! Mỗi bước tu luyện đều là Sư phụ chăm sóc bảo hộ cho đến hôm nay, không có cách nào bày tỏ cảm ân hồi báo, chỉ có tinh tấn thực tu theo Sư tôn trở về gia viên. Đa tạ ân Sư!

Đệ tử Đại Pháp huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5

Một đệ tử Đại Pháp ở Hán gia viên tại Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Mỗi năm một lần, lại đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn, tại thời khắc khắp cả trời cùng chúc mừng, đệ tử cảm ân vô hạn sự từ bi hồng đại của Sư tôn đối với đệ tử và chúng sinh, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, mỗi một bước trên con đường tu luyện của đệ tử đều luôn luôn có Sư tôn chăm sóc bảo hộ. Sư tôn Ngài vất vả quá rồi. Trong thời gian có hạn tối hậu của tu luyện Chính Pháp, đệ tử nhất định trân quý cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp này, nhất định tinh tấn thực tu, bước đi tốt trên con đường tu luyện cuối cùng, không phụ sứ mệnh. Làm tốt ba việc, tu tốt tự mình, cứu người, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Cung kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Lạy tạ Sư tôn!

Toàn gia một đệ tử Đại Pháp ở Hán gia viên tại Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 đang đến gần, toàn gia đệ tử cung kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ! Toàn gia chúng con đều được tắm mình trong Phật quang Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo! Toàn gia đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Bái lạy Sư tôn! Hợp thập!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5! Cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Từ sâu thẳm trong tim chúng con xin cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp. Dù có nghìn vạn lời văn cũng không diễn tả hết hồng ân hạo đãng của Sư phụ từ bi vĩ đại! Đệ tử chỉ có dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, học Pháp nhiều, cứu nhiều chúng sinh.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang kính bái

Toàn gia đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5! Cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Sư phụ, đệ tử nhớ Sư phụ! Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ.

Toàn gia đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ bái Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5! Cung kính chúc mừng Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ bái Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5! Cung kính chúc mừng Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử cần làm tốt ba việc, để Sư phụ bớt vất vả, đệ tử cần tu bỏ chấp trước vô lậu, theo Sư phụ về nhà.

Đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ bái Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5! Cung kính chúc mừng Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ bái Sư tôn

Học viên mới tại Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5! Cung kính chúc mừng Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, chúng con nhất định học Pháp cho nhiều, tu tốt, theo Sư phụ về nhà.

Học viên mới tại Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ lạy Sư phụ

Đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5! Cung kính chúc mừng Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn gia đệ tử Đại Pháp huyện Tháp Hà, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Cung kính chúc mừng Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật Sư tôn

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 ! Cung kính chúc mừng Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ bái Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp Nông Khẩn Bảo Tuyền, Hắc Long Giang cung kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Ba người trong nhà đệ tử Đại Pháp tại khu Nhượng Hồ Lộ, Thị trấn Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới!

Một đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Bắc An, thành phố Hắc Giang, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

      • ***

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Vĩ Hà, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ và cùng khắp chốn mừng vui Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Một đệ tử từ Long Nam, Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hoa nở hoa tàn rồi hoa lại nở

Nhân ngày sinh nhật Sư tôn, chúng con hy vọng Sư tôn về Đại Lục

Để được bên cạnh người cùng Chính Pháp nhân gian

Gia đình ba Đệ tử Đại Pháp ở thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5 đang đến gần, đệ tử chúng con với tấm lòng cảm ân vô hạn, cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Vào thời kỳ cuối cùng của mạt kiếp này, Ngài vì chúng sinh mà tận tâm vất vả, Ngài vì sự thành tựu của đệ tử chúng con mà đã chịu đựng rất nhiều rất nhiều, chúng con có dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể diễn tả được hết lòng cảm ân đối với Sư tôn. Tại đây đệ tử chúng con xuất phát từ trong tim nói với Sư tôn: Sư tôn Ngài vất vả quá rồi! Tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp này, chúng con sẽ không quên lời dạy của Sư tôn, không bị ảnh hưởng bởi hết thảy các loạn tượng ở thế gian con người, học Pháp thật thấu, làm theo yêu cầu của Sư phụ, bước đi thật tốt những bước cuối cùng trên con đường tu luyện do Sư tôn an bài, không phụ ân Sư, viên mãn theo Thầy trở về!

Ba đệ tử Đại Pháp lạy tạ Sư tôn

Hai vị cao tuổi, là vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Vợ chồng con đắc Pháp năm 1996, hơn 20 năm được tắm mình trong hồng ân hạo đãng của Sư phụ, nay chúng con đã 84 tuổi, thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật thân nhẹ nhàng. Đệ tử cảm ân ân cứu độ của Sư phụ! Trên con đường tu luyện, chúng con còn có không ít nhân tâm chấp trước, từ nay chúng con cần học Pháp nhiều hơn, tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, làm được đạt tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp, theo Sư phụ về nhà!

Chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Mẹ con đệ tử Đại Pháp cùng 3 tiểu đệ tử ở thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật 73 tuổi! Cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Các đệ tử với lòng cảm ân vô hạn chúc mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 25! Chúc mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Ba vị tiểu đệ tử

Kết duyên đến thế gian

Đồng hóa Chân Thiện Nhẫn

Theo Thầy trở về nhà

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp 76 tuổi ở thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chào Sư tôn! Ngài vất vả rồi! Đệ tử cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp từ một nhóm học Pháp ở thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Từ bi hạo đãng chuyển Pháp Luân, đại khung hoạch cứu hỷ nghênh xuân, ngày 13/5 vui mừng vô tỷ thánh thần đang đến gần! Các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng con vô cùng cảm ân Sư tôn từ bi cứ độ! Đệ tử chúng con sẽ thực hiện theo yêu cầu của Sư phụ, tự mình làm tốt ba việc cần làm, để Sư phụ yên tâm. Đệ tử chúng con cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử chúng con quỳ bái Sư tôn! Hợp thập!

Vộ chồng đệ tử Đại Pháp từ thị trấn Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Ngày 13/5 đang đến gần, vợ chồng đồng tu chúng con cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Đệ tử cần tinh tấn thực tu, mới có thể không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo! Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp 78 tuổi từ thị trấn Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Tôi may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999, Sư phụ đã tịnh hóa thân cho tôi, thân thể tôi không có bệnh rất nhẹ nhàng. Bây giờ tôi bước đi như gió nhẹ, thân thể khỏe mạnh. Đệ tử cảm ân Sư phụ đã từ bi cứu độ!

Tôi sẽ trân quý cơ duyên tu luyện, trân quý Đại Pháp, trân quý chúng sinh, phóng hạ nhân tâm, buông bỏ sinh tử, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh hữu duyên, làm tốt ba việc, làm được chân tu thực tu, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, theo Sư phụ về nhà.

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi đến từ thị trấn Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Ngài vất vả quá rồi!

Để chúng sinh có thể có một tương lai tốt đẹp, đây là tâm nguyện của con, cũng là mục tiêu phía trước của con, từ nay con cần cứu nhiều người hơn nữa, không cô phụ sự mong đợi của Sư phụ, để Sư phụ bớt vì đệ tử mà bận tâm vất vả, làm đệ tử chân tu của Sư phụ!

Một đệ tử Đại Pháp 77 tuổi đến từ thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Kính chào Sư phụ! Đệ tử rất nhớ Ngài!

Đệ tử còn rất nhiều nhân tâm chấp trước, xấu hổ với ân cứu độ của Sư phụ, đã làm Sư phụ bận tâm lo lắng. Từ nay đệ tử sẽ tinh tấn thực tu, làm đệ tử tốt của Sư phụ.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo! Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp 67 tuổi đến từ thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Con là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ năm 1998, trước khi tu luyện tôi bị bệnh tim, rất lo lắng, khi bị bệnh thì sẽ run rẩy, thường bị nôn. Khi đó con thực sự thấy sống không bằng chết, mỗi ngày trôi qua rất khổ, rất mệt mỏi.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân thể cho con, tất cả bệnh tật đều không dùng thuốc mà tự khỏi. Tu luyện hơn 20 năm, không hề uống thuốc hay tiêm thuốc, thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào. Đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ. Đệ tử nói tự đáy lòng: Kính chào Sư phụ! Sư phụ Ngài vất vả quá rồi! Sư phụ Ngài vì đệ tử mà bận tâm vất vả!

Đệ tử mong nhớ Sư phụ, mong Sư phụ sớm ngày trở về Đại Lục đoàn viên với các đệ tử Đại Pháp!

Một đệ tử Đại Pháp đến từ thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chào Sư phụ! Ngài vì cứu độ chúng sinh mà đến thế gian này chịu đựng vô số khổ, gặp vô số nạn, đệ tử không phụ ân Sư. Tại giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, đệ tử sẽ làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Một đệ tử Đại Pháp 78 tuổi đến từ thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Hơn 20 năm tu luyện gian nan vất vả, là Sư phụ từ bi dẫn dắt, bảo hộ, đã khiến tu luyện bản thân kiên định như bàn thạch. Con hàng ngày kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm, ngay cả khi có việc làm ảnh hưởng học Pháp luyện công thì con sẽ tìm thời gian bù lại. Con nỗ lực chăm chỉ làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, nhưng con chỉ mới có chút khởi sắc trong việc hướng nội tìm, vẫn còn chưa đạt yêu cầu, con sẽ nỗ lực tinh tấn, đặt công phu tu tâm để Sư phụ bớt bận tâm lo lắng, sớm ngày theo Sư phụ về nhà!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp đến từ khu Kim Lâm, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng ngày 13 tháng 5

Trăm hoa tháng 5 tranh nở rộ

Mỗi đóa hoa đều tỏa ngát hương

Những ngôi sao trên bầu trời tháng 5 lóng lánh

Y Xuân tháng 5 núi nhảy múa, sông suối hát ca

Khắp núi mãn màu hồng nghênh xuân……

Đệ tử Đại Pháp chúng con từ thành

Kim Sơn cách đại dương kính bái

Ngày Thánh vĩ đại 13 tháng 5

Cung chúc Sư tôn 73 tuổi!

Cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Cùng vui chúc Thánh Đản 13 tháng 5

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25

Chúc mừng 32 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Đây là ngày 13 tháng 5

Là khởi đầu của vũ trụ mới, là nguyên nguồn của sinh mệnh mới

Đây là ngày 13 tháng 5

Sư phụ là Ngài từ bi với chúng sinh bằng Chân Thiện Nhẫn của Vũ Trụ

Thiên Pháp hồng truyền đến Thiên vũ và nhân gian

Chúng Thần quỳ lạy lập thệ ước trùng tổ thân Thần thể để trở về thiên thượng

Sư tôn là Ngài mở đầu cho Pháp Chính Nhân Gian

Sư tôn là âm thanh hồng đại của từ bi của Ngài đang vang vọng trong không gian vũ trụ

Vì sao có nhân loại

Ngài chỉ ra ý nghĩa chân thực của việc sinh mệnh đến thế gian

“Vì sao cần cứu độ chúng sinh”

Ngài là người cha từ bi trong thương khung vũ trụ

Ngài dẫn dắt chúng sinh trong mê mờ

Tình yêu của Ngài với chúng sinh là ân huệ đối với chúng sinh

Chúng sinh được Ngài yêu thương là ân huệ vô thượng

“Tránh xa hiểm ác”

Giáo huấn của Ngài như nước Cam Lồ rửa sạch tâm linh chúng con

Đệ tử chúng con biết tự cao tự đại là sẽ tự hủy chính mình

Khiêm tốn biết ơn là chuẩn tắc làm người

Sư tôn là chính Ngài đã miễn tất cả tội trạng, vô lượng tội nghiệp cho chúng sinh, Ngài tự thân gánh chịu tất cả

Phật ân vô lượng này là Thánh chương vĩnh hằng trong vũ trụ

Khi Pháp quang từ bi phổ chiếu nhân gian

Khi Thuyền Pháp vàng kim chở đầy chúng sinh trở về

Đệ tử chúng con sẽ chung tay hiệp trợ

Theo sát Sư tôn đạp bằng sóng gió nhanh về bến cảng vàng kim

Nghe những bài hát ca tụng vang vọng trong vũ trụ

“13 tháng 5 tỏa sáng thương vũ nhân gian!

“13 tháng 5 thần thánh và huy hoàng!

“13 tháng 5 viết nên một chương mới của sinh mệnh!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Kim Sơn, Y Xuân kính lạy tạ Sư tôn! Đệ tử chúng con luôn nhớ đến Ngài! Hy vọng Ngài sớm ngày trở về cố hương đại đoàn viên với các đệ tử!

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Pháp Luân Đại Pháp Hảo

Chân Thiện Nhẫn Hảo

Sư tôn Ngài vất vả quá rồi

Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ chúng sinh

Đa tạ Sư tôn gia trì bảo hộ đệ tử

Nghe lời Sư phụ

Bước đi đúng đắn trên con đường đến cuối cùng

Theo Sư tôn trở về nhà.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân cảm ân Sư tôn! Kính bái!

Hai chị em đệ tử Đại Pháp đến từ thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Vào ngày khắp Thiên địa cùng chúc mừng này, đệ tử cảm ân vô hạn, gửi lời vấn an Sư tôn! Kính chào Sư tôn! Sư tôn Ngài vất vả quá rồi! Đệ tử cảm ơn ân từ bi cứu độ của Ngài!

Từ nay trên con đường tu luyện của mình, đệ tử sẽ tu tốt bản thân, làm đệ tử chân tu của Sư phụ, theo Sư phụ về nhà!

Đệ tử Đại Pháp của nhóm học Pháp lớn tuổi đến từ khu Kim Lâm, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể nhóm học Pháp chúng con

Đệ tử Đại Pháp hết lòng cảm ơn, nghênh đón ngày lễ 13 tháng 5 huy hoàng đã đến! Cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Kính chào Sư phụ, Ngài vất vả quá rồi!

Sư phụ vĩ đại, không có từ bi cứu độ của Ngài, thì sẽ không có chúng con hôm nay. Ngài vì mỗi đệ tử chịu nhận bao gian nan, vì đệ tử chúng con mà bận tâm vất vả. Nghìn vạn lời nói cũng không diễn tả hết lòng cảm ân Sư phụ! Đệ tử chúng con trong tu luyện từ nay sẽ học nhiều Pháp, tu tốt tự mình hỗ tương cứu độ để báo đáp ân Sư!

Ông nội cùng với 3 tiểu đệ tử Đại Pháp 6 tuổi đến từ thị trấn nhỏ Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

“Giấc mơ thần kỳ của trẻ thơ”

Khoảng 8 giờ sáng ngày 9/5/2024, lúc các cháu bé đang ăn, tiểu đệ tử Bảo Liên với vẻ mặt rất vui vẻ cao hứng nói: “Đêm qua cháu nằm mơ gặp Sư tôn, cháu đã tặng Sư tôn 1 cây kẹo”. Lúc này tiểu đệ tử Bảo Quảng cũng nói: “Cháu cũng mơ được gặp Sư tôn, cháu cũng đưa tặng Sư tôn cây kẹo”. Ông nội vỗ tay vui vẻ, cổ vũ các cháu có những giấc mơ tốt đẹp về Sư tôn! Lúc ấy cháu thứ 3 vẫn chưa đến, tôi nghĩ nhất định cháu thứ ba cũng sẽ có giấc mơ tốt đẹp như thế, vì 3 đứa trẻ có tâm tương thông.

Tặng Sư tôn một cây kẹo, thật là ngây thơ làm sao! Thuần tịnh làm sao! Thật là trẻ đồng tử! Tâm đạt đến Phật biết, lại còn tặng Ngài. Hàng trăm triệu đệ tử chúng con cảm ân nhân ngày sinh của ân Sư, sẽ càng làm tăng thêm phong cảnh sắc kim tuyệt đẹp!

Các cháu bé thường nghe giảng Pháp của Sư phụ, và nghe nhạc Phổ độ, Tế thế, phúc âm Đại Pháp đã bén rễ trong tâm hồn các cháu, hòa tan trong Pháp, hòa tan trong tim và hòa tan trong tâm trí. Các cháu thường nói: “Cung kính chúc mừng Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo! Sư tôn Hảo!”

Sau khi Pháp tượng của Sư tôn bị cướp đi khỏi nhà, tôi cùng các cháu quỳ lạy tại nơi đặt Pháp tượng Sư tôn: Cảm ân hồng ân to lớn vô lượng của Sư tôn đã từ bi chịu khổ cứu độ vô lượng chúng sinh!

Các cháu hàng ngày được tắm trong Phật quang của Sư phụ, lớn lên khỏe mạnh vui vẻ! Con cùng 3 tiểu đệ tử quỳ lạy Sư tôn từ bên bờ này Đại Dương, chúc ân Sư sinh nhật vui vẻ! Cung nghênh Sư tôn sớm trở về Hoa hạ Thần Châu cố quốc!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp nhóm học Pháp số 1 Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 đang đến gần, toàn thể đệ tử Đại Pháp tổ học Pháp chúng con từ trong tâm cảm ân vô tỷ.

Cung kính chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng 32 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Nhìn lại hành trình tu luyện, cảm ân Sư tôn đã vì đệ tử mà từ bi bảo hộ và phó xuất chịu đựng rất lớn, giúp cho chúng con vượt qua con đường gió mưa. Đối với các loại ma nạn và khảo nghiệm trước mặt, cần kiên trì tín Sư tôn, kiên trì tín Đại Pháp, từng bước từng bước qua đi, quyết trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, là đại nguyện của chúng ta đến thế gian.

Làm đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp, đã chờ đợi qua hàng trăm nghìn năm, đời này đắc Đại Pháp, cảm nhận sâu sắc quá là may mắn, quý giá và đáng trân quý biết bao. Là Sư tôn từ bi đã vớt chúng ta lên từ địa ngục, tẩy tịnh và lại truyền cấp Đại Pháp vũ trụ cho chúng ta, khiến chúng ta trùng tổ lại Thần thể, từ người đi hướng về Thần, nhìn thấy quang minh, nhìn thấy hy vọng, cảm ân sâu sắc Phật ân hạo đãng của Sư tôn.

Các đệ tử nên trong thời gian có hạn tối hậu này, càng tăng thêm dũng mãnh tinh tấn, theo sát Sư tôn trong tiến trình Chính Pháp, chỉ có tu trong Pháp, triệt để thanh trừ hết thảy can nhiễu, ma nạn và bức hại do cựu thế lực áp đặt, nghe lời Sư tôn: học Pháp nhiều, học tốt Pháp. Làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Chính niệm, chính hành kiên trì tu luyện đến cùng! Hoàn thành đại nguyện từ xa xưa cứu nhiều người hơn nữa! Viên mãn theo Sư phụ về nhà! Đệ tử quỳ lạy Sư tôn! Tạ ân Sư! Duy nguyện Sư tôn tiếu!

Đệ tử Đại Pháp từ nhóm học Pháp ở Đại Liên, Liêu Ninh, Đại lục

Ngày 7/4/ 2024

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289483Ngày đăng: 12-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.