Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ (6)[ChanhKien.org]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Nam Kinh chúc mừng năm mới Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Trấn Giang tỉnh Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở địa khu Bảo Ứng, Cao Bưu, Dương Châu và Nghi Chinh thuộc tỉnh Giang Tô chúc mừng năm mới Sư tôn từ bi vĩ đại!

Đệ tử Đại Pháp ở khu vực Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam chúc mừng năm mới Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp huyện Tân An tỉnh Hà Nam chúc mừng năm mới Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp huyện Lạc Ninh, tỉnh Hà Nam chúc mừng năm mới Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thị trấn Quan Âm Đường, thành phố Thiểm Châu, tỉnh Hà Nam chúc mừng năm mới Sư tôn!

Gia đình 15 người của một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bình Đỉnh Sơn tỉnh Hà Nam chúc mừng năm mới Sư phụ!

Gia đình 12 người của một đệ tử Đại Pháp ở Tam Môn Hiệp tỉnh Hà Nam chúc mừng năm mới Sư phụ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Giang Hán thành phố Tiềm Giang tỉnh Hồ Bắc chúc mừng năm mới Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp khu mỏ dầu Giang Hán thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc chúc mừng năm mới Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp khu mỏ dầu Giang Hán thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc chúc mừng năm mới Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp khu mỏ dầu Giang Hán thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc chúc mừng năm mới Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Xích Bích, thành phố Hàm Ninh tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thạch Thủ, thành phố Kinh Châu tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở phố Dương La, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc chúc mừng năm mới Sư tôn từ bi vĩ đại!

Một đệ tử Đại Pháp ở phố Dương La, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc chúc mừng năm mới Sư tôn từ bi vĩ đại!

Đệ tử Đại Pháp ngành công nghiệp, vật liệu xây dựng kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Pháp giúp cho các đệ tử không bị mê lạc trên con đường chân chính trong thế gian hỗn loạn này. Chúng con nhất định sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp, làm tốt ba việc. Con xin khấu bái cảm tạ Sư ân!

Gia đình bốn thế hệ của một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thành Đô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Duy nguyện Sư tôn cười
Nguyện Sư tôn thêm phần an vui
Mong Ngài ít bận tâm lo lắng hơn!

Con xin quỳ bái cảm tạ Sư ân!

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà ở tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Sư tôn vất vả rồi! Khấu tạ Sư ân! Đệ tử cảm ân Sư tôn luôn yêu thương bảo hộ con trên suốt chặng đường tu luyện.

Các đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở công ty trực thăng Thành Đô kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp ở tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các Đệ tử Đại Pháp giới văn nghệ ở tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Những công an, cảnh sát đã minh bạch chân tướng ở tỉnh Vân Nam cung chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ngành lâm nghiệp tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp quân nhân giải ngũ ở Phục Nguyên, tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Côn Minh, Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm giảng chân tướng thuộc thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cha và con gái học viên Đại Pháp ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Gia đình đệ tử Đại Pháp ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam cung chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Quý Châu cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Quý Châu cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Quý Châu cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Quý Châu cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Gia đình một đệ tử Đại Pháp cùng người thân và bạn bè ở Quý Dương cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Gia đình một đệ tử Đại Pháp ở Quý Dương cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Gia đình một đệ tử Đại Pháp cùng người thân và bạn bè ở Quý Dương cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Gia đình một đệ tử Đại Pháp cùng người thân và bạn bè ở Quý Dương cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp trong tổ học Pháp ở Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở địa khu Sán gửi lời chúc tôn kính cao quý đến Sư phụ từ bi vĩ đại!

Đệ tử Đại Pháp huyện Lục Hà, thành phố Sán, Vĩ, tỉnh Quảng Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chúc mừng năm mới Sư phụ!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo

Đệ tử Đại Pháp toàn huyện chúng con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Một nhóm học Pháp ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng năm mới Sư tôn!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong quân đội ở Đại Lục kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi! Đệ tử chúng con không cách nào dùng lời nói để biểu đạt được Phật ân hạo đãng và sự vĩ đại của Sư tôn!

Chúng con nhất định sẽ kiên định tín Sư tín Pháp, khắc ghi thệ ước thần thánh, chính niệm chính hành tinh tấn hơn nữa, đồng hóa Đại Pháp cứu nhiều người hơn để Sư phụ vui lòng hơn và bớt phần bận tâm lo lắng.

Một lần nữa kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! (Triện thư)

Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo! (Triện thư)

Thượng thiện nhược thủy (Triện thư)

Hậu đức tải vật (Triện thư)

Khiêm khiêm quân tử – Ôn nhuận như ngọc (Triện thư)

Đệ tử Đại Pháp Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tân niên đối liên

Xuân hồi đại địa hỷ doanh môn
Pháp chính thương khung vũ trụ minh

Đệ tử Đại Pháp Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tân niên đối liên

Xuân lâm đại địa phong quang hảo
Pháp chính càn khôn khí tượng tân

Đệ tử Đại Pháp Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Phiên âm Hán Việt:

Tân niên đối liên

Xuân hồi đại địa hỷ doanh thất
Pháp Chính Nhân Gian phúc mãn môn

Đệ tử Đại Pháp Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Phiên âm Hán Việt:

Tân niên đối liên

Long đằng vân hải Thần Châu lạc
Pháp chính nhân tâm vạn tượng tân

Đệ tử Đại Pháp Vân Trình Hiểu Liên kính dâng

Đệ tử Đại Pháp khu vực thành phố Thiên Môn tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư phụ năm mới 2024 vui vẻ!

Phiên âm Hán Việt:

Cung hạ Sư phụ

Nhất biến nhị biến tam tứ biến,
Ngũ biến lục biến thất bát biến,
Thiên biến vạn biến ức triệu biến,
Thanh thanh cảm ân hướng Sư hiến.

Diễn nghĩa:

Cung chúc Sư phụ

Một lần hai lần ba bốn lần,
Năm lần sáu lần bảy tám lần,
Nghìn lần vạn lần trăm tỉ lần,
Tiếng cảm ơn dâng lên Sư phụ.

Trong năm 2024, chúng con sẽ tiếp tục làm tốt ba việc, vì để chào đón Pháp Chính Nhân Gian sắp đến, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Chiết Giang kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Chúc mừng năm mới! Cảm tạ Sư ân!

Kính chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Trong năm mới này, cả gia đình chúng con cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Chúng con cần phải làm tốt ba việc. Theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư tôn. Học Pháp tốt, tu bản thân tốt. Cung kính nghênh đón Sư tôn trở về Đại Lục. Theo Sư tôn tiến vào Pháp Chính Nhân Gian. Khấu tạ Sư tôn!

Đệ tử Tân Hoa, ngày 14 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp đại lục Vạn Cổ Duyên kính chúc ân Sư từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Phiên âm Hán Việt:

Ca từ: Quỳnh khung hà xứ bất phi hoa

Vũ tại hoa hoa đích hạ, phong tại hồ hồ đích quát.
Mê lộ giang oa, tiễu bích thụ huyền nhai.
Kinh vấn quỷ hoa, đầu lãnh táo ô nha.
Tà linh tạo giả, điệp huyết nhất lộ sát.
Thần a tại na? Nhân tâm loạn như ma.
Thiên bác địa đại, quảng hạ hà xứ thị ngã gia?
Sư truyền thần kỳ đích Pháp, luân phi toàn chuyển đích hoa.
Xuân hồi Hoa Hạ, thải hồng thiên kiều đáp.
Bạch vân như họa, kim phụng nhạc minh hà.
Chủ Phật ân điển, Sáng Thế Chủ công phát.
Đắc độ hồi gia, Sư tứ Pháp Vương sa.
Tinh ngọc vô hà, quỳnh khung hà xứ bất phi hoa!

Diễn nghĩa:

Bầu trời tươi đẹp hoa bay khắp nơi

Mưa rơi xào xạc, gió thổi vù vù.
Mê cõi hồng trần, vách đá cheo leo.
Nghe tin giả dối, giết người đẫm máu.
Thần đang ở đâu? Nhân tâm rối ren.
Trời rộng lớn đất bao la, lầu cao cửa rộng đâu là nhà?
Sư phụ truyền Pháp thần kỳ, Pháp Luân xoay tròn như hoa.
Hoa Hạ mùa xuân lại về, cầu vồng vắt ngang bầu trời.
Mây trắng như tranh vẽ, phượng hoàng vui hót trên mây.
Ân điển của Phật Chủ, công của Sáng Thế Chủ phát ra.
Những ai đắc độ trở về nhà, Sư phụ ban áo Pháp Vương.
Những viên ngọc sáng không tì vết, bầu trời tươi đẹp hoa bay khắp nơi!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp tỉnh Đại Liên kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúc mừng năm mới Sư tôn từ bi vĩ đại!

Đệ tử khấu bái cảm ân cứu độ của Sư tôn! Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ!

Hồi tưởng lại con đường tu luyện, đệ tử ngàn vạn lần cảm kích trong tâm. Là Sư tôn từ bi vĩ đại đã từ bi che chở bảo hộ và chịu đựng cực lớn cho con trên suốt chặng đường, giúp con bước qua phong ba bão táp, trùng trùng ma nạn, trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Trong tâm con cảm nhận sâu sắc sự nghiêm túc, nghiêm khắc của tu luyện, đồng thời trân quý Pháp. Sư tôn đã ban cho chúng con quá nhiều quá nhiều, mà điều chúng con biết được lại là quá ít quá ít. Tấm lòng cảm ân không thể dùng lời để biểu đạt, duy chỉ có không ngừng tinh tấn để báo đáp Sư ân!

Trong thời gian hữu hạn cuối cùng này, đệ tử nhất định phải học Pháp thật nhiều, học Pháp tốt, trân quý cơ duyên vạn cổ này. Kiên tín vào Sư tôn, kiên tín Đại Pháp, đi cho tốt cho chính con đường tu luyện Chính Pháp cuối cùng này.

Chính Pháp đã đi đến hôm nay, biến hóa của thiên tượng, tiến trình của Chính Pháp, đây đều là điều tất yếu của lịch sử, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Sư tôn. Làm người tu luyện, chúng con nhất định phải nghe lời của Sư tôn, chân tu thực tu, chính niệm chính hành, đồng hóa Đại Pháp, lấy khổ làm vui, không để hết thảy giả tượng của thế gian làm động tâm, bài trừ hết thảy ma nạn và can nhiễu mà cựu thế lực thêm vào, theo sát tiến trình Chính Pháp, nên làm gì thì vẫn phải làm. Làm tốt ba việc, không phụ sứ mệnh lịch sử cứu thêm nhiều người, viên mãn trở về gia viên cùng Sư phụ!

Đệ tử một lần nữa quỳ bái Sư tôn! Chúc mừng năm mới Sư tôn! Duy nguyện Sư tôn cười!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp tỉnh Đại Liên ở Đại Lục kính dâng Sư phụ.

Ngày 13 tháng 1 năm 2024

Một đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở huyện Thanh, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc: Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ, chúng con chúc mừng năm mới Sư tôn!

“Thấm viên xuân. Trung sĩ”

Màn kịch lớn diễn ra ở trung tâm của vũ trụ khoảng 5000 năm. Trải qua các triều đại Đường Tống Nguyên Minh Thanh, Tần Hoàng Hán Vũ, chúng Thần tại thiên giới lần lượt đến Trung Thổ để kết duyên.

Văn hóa Thần truyền huy hoàng xán lạn, chúng Vương của các thiên quốc nhận các vai diễn, nhập tam giới, vĩnh viễn ghi nhớ lời thệ ước, đắc Pháp và thực hiện thệ ước.

Đại Pháp khai truyền thời mạt kiếp, truyền rộng khắp nơi, hàng tỉ người đắc Pháp. Hãy nhìn xem, hồng ma cùng yêu ma quỷ quái sẽ bị diệt sạch.

Pháp Chính Càn Khôn, tái tạo vũ trụ mới, Sáng Thế Phật Chủ hiển uy đức. Thần Vận triển, Đại Pháp cứu chúng sinh, viên mãn hồi thiên.

29-1-2024

Toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Bảo Phong, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Bảo Phong quỳ bái!

Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Ngày 9 tháng 12 năm Quý Mão

Đệ tử Đại Pháp tại Trịnh Châu, Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới!

Nhân dịp tân xuân năm con rồng, chúng con xin vấn an Sư phụ từ phương xa vạn dặm! Sư phụ ơi, Sư phụ đã vất vả rồi!

Đệ tử Đại Pháp cùng toàn thể gia đình tại Trịnh Châu, Hà Nam khấu bái Sư tôn!

Ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô chúc mừng năm mới Sư tôn!

Nhân dịp năm mới 2024, các đệ tử Đại Pháp tại thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô xin chúc mừng năm mới Sư tôn!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhân dịp năm mới hoàng lịch, đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô chúc mừng năm mới Sư phụ! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngày 4 tháng 2 năm 2024
Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô kính chúc.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại phố Dương La, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Nhân dịp năm mới, chúng con xin gửi lời thăm hỏi và lời cảm ơn tới Sư tôn. Sư tôn vì chúng sinh mà đã chịu đựng, phó xuất quá nhiều quá nhiều rồi, cảm tạ Sư tôn! Đệ tử Đại Pháp thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên chúc mừng năm mới Sư tôn!

Nhân dịp năm mới 2024, đệ tử Đại Pháp tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên xin chúc mừng năm mới Sư tôn!

Chúc mừng năm mới Sư phụ!

Đắc thân người, sinh tại Trung Thổ, tu Đại Pháp! Đây là “phúc phận” trân quý vô tỉ của sinh mệnh. Cảm ân Sư tôn đã ban cho đệ tử từ bi vô lượng! Toàn thể gia đình đệ tử Tiểu Vũ bái tạ Sư tôn! Con xin chúc Tết Sư tôn: Chúc mừng năm mới Sư tôn!

Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Phật Pháp vô biên, Sư ân hạo đãng; ân cứu độ, con cả đời không quên. Nhân dịp từ biệt năm cũ chào đón năm mới này, Tu Minh cùng toàn thể gia đình xin bày tỏ với Sư tôn từ bi vĩ đại rằng: Kính chào Sư phụ! Ngài đã vất vả rồi! Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Ngài!

Phiên âm Hán Việt:

Tàng đầu thi: Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp truyền thiên địa kinh
Luân chuyển càn khôn chính
Đại đạo thông thiên khung
Pháp tu tâm tự minh
Hảo Pháp độ nhân thành

Diễn nghĩa:

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp chuyển thiên địa chấn kinh
Xoay chuyển làm chính lại càn khôn
Đường lớn thông dẫn lên trời
Pháp tốt độ người thành công.

Tàng đầu thi: Chúc nguyện Sư tôn tân niên khoái lạc

Chúc Sư quá niên hảo
Nguyện Sư khai hoài tiếu
Sư phụ truyền Đại Pháp
Tôn Sư yếu tố đáo
Tân niên hữu dự triệu
Niên hậu hồng tường đảo
Khoái mã gia tiên bào
Lạc tại tu đại đạo

Diễn nghĩa:

Chỉ mong Sư tôn năm mới vui vẻ

Chúc Sư tôn năm mới vui vẻ
Nguyện Sư cười vui vẻ
Sư phụ truyền Đại Pháp
Trọng Sư phải làm được
Năm mới có điềm báo
Cuối năm tường đỏ sụp
Ra roi thúc ngựa chạy
Vui vì tu đại đạo.

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới Giáp Thìn vui vẻ!

Nghênh Xuân

Pháp cứu chúng sinh ân hạo đãng,
Hồng khung quy chính vũ thương thương.
Thiện dung thiên đại sơn xuyên tú,
Phong nhập tân xuân thảo mộc hương.
Thần tiếu nhân hoan giai đắc độ,
Long phi phụng vũ câu trình tường.
Sư tôn phổ độ từ bi vĩnh,
Vạn đại thiên thu Đại Pháp dương.

Đệ tử Đại Pháp Thiên Dật ở Trung Quốc đại lục kính dâng Sư tôn

Ngày 29 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ngành cảnh vệ, điều dưỡng bị tạm giam ở Trung Quốc đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chớp mắt lại đón chào một năm mới, mỗi khi năm mới đến đệ tử lại nhớ Sư tôn, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ con, Sư tôn vẫn luôn chăm sóc bảo hộ cho đệ tử, ban cho đệ tử những điều tốt đẹp nhất trong luân hồi chuyển sinh đời đời kiếp kiếp dài bất tận.

Một năm đã qua, đối với việc tu luyện con có phần giải đãi, còn rất nhiều tâm chấp trước chưa tu bỏ được, Sư tôn vẫn luôn giúp đỡ điểm hóa cho đệ tử, an bài cho con công việc mới, con đã rất nhanh ngộ ra việc cần phải vứt bỏ quan niệm, ở trong hoàn cảnh gian khổ mới có thể đề cao. Ở trong hang ổ hắc ám có “Chân Thiện Nhẫn” chỉ đường, con muốn làm một đóa liên hoa thánh khiết, mọc lên từ bùn đất mà không ô nhiễm. Cảm tạ Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Chúc nguyện Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ!

Hoa mai mới nở

Khi tuyết rơi lả tả
Tức mùa xuân đã đến
Sư tôn cứu độ rộng
Từng đóa hoa mai nở.

Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục: Chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

“Thấm viên xuân. Long”

Tại vùng đất Trung Nguyên, chín con rồng ngẩng đầu, ẩn hình trên trời cao.
Nhìn mây mù bay lên, rồng du ngoạn thiên giới, trời ban điềm lành, những điều mỹ diệu ngập tràn.
Chính Pháp trừ ma, càn khôn tái tạo, Sáng Thế Chủ hồng ân hạo đãng.
Trời đất bền vững, vũ trụ mới tốt đẹp vô cùng, những áng mây màu trôi lững lờ.
Hai trăm triệu năm tạo ra tam giới, chỉ vì cứu độ chúng sinh hôm nay.
Cựu thế lực cản trở Chính Pháp, đã tạo ra nhiều yêu ma.
Hồng ma nâng đỡ chính trị, hủy người trên diện rộng, Satan ma quỷ kêu gào.
Chúng sinh thức tỉnh, vặt hết lông ác ma, vừa đúng lúc thiên thời!

Ngày 6 tháng 2 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp đại lục kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Nhân dịp năm mới năm Giáp Thìn, đệ tử Đại Pháp đại lục chúng con sâu thẳm từ trong tâm cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ đối với các đệ tử chúng con, kính chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúc Sư phụ năm mới nhiều niềm vui!

Chính Pháp vũ trụ của Sư phụ (Sáng Thế Chủ) đã cứu vãn chúng sinh, chúng Thần và đệ tử Đại Pháp thoát khỏi sự chế ước của cựu Pháp lý vũ trụ “thành, trụ, hoại, diệt” mà sắp bị hủy diệt, và vô số không tính đếm được những con người thế gian nguyện ý được đắc độ và phù hợp với tiêu chuẩn được đắc độ.

Hơn nữa, hầu hết tất cả các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp ở trong rất nhiều kiếp nạn gặp phải trên con đường tu luyện hoặc trong khi vượt quan, có thể bước đi tới hôm nay, có thể phá trừ an bài ác độc với ý đồ hủy diệt đệ tử Đại Pháp của cựu thế lực, công lao này hoàn toàn thuộc về Sư phụ, là công lao Đại Pháp của Sư phụ, là sự chịu đựng to lớn và phó xuất cự đại không thể tưởng tượng được của Sư phụ dành cho các đệ tử, thành tựu đệ tử Đại Pháp. Nếu không thì các đệ tử sẽ không vượt qua được. Pháp lực của Sư phụ vô biên, không gì là không thể, đã thành tựu đệ tử Đại Pháp tu luyện thành công! Một lần nữa trở lại thành Thần!

Tại đây, chúng con chân thành hy vọng con người thế gian vẫn chưa được đắc cứu hãy trân quý sự chờ đợi trong hàng trăm triệu năm luân hồi chuyển sinh, trải qua nhiều gian khổ, chỉ với một tâm nguyện thuở ban đầu là làm người để được đắc Pháp được cứu độ. Trân quý cơ duyên vạn cổ không thể nào có lại lần nữa được Sáng Thế Chủ, Thần Chủ (Sư phụ) cứu vãn chúng sinh thoát khỏi sự hủy diệt! Thực hiện thệ ước của Thần trước khi tầng tầng hạ xuống làm người (nhưng không cần coi trọng những thệ ước do bị lừa dối mà đi theo ma quỷ ở trong mê nơi thế gian con người). Hãy để cho sinh mệnh của bản thân tiến nhập vào tương lai tốt đẹp!

Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ vĩ đại! Một lần nữa, con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Chúc Sư phụ năm mới nhiều niềm vui! Đệ tử Đại Pháp Đại Lục quỳ bái Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp Đại Lục – Tháng 12 năm Quý Mão.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287577Ngày đăng: 13-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.