Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ (2)[ChanhKien.org]

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thuộc khu vực Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thuộc khu vực Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang và toàn thể gia tộc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Thế nhân minh chân tướng tại Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ!

Dân chúng minh chân tướng thuộc khu vực Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang bày tỏ lòng cảm ân và cung chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ !

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp hệ thống đường sắt thuộc khu vực Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp Tân Vũ thuộc khu vực Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp quận Nam Xá, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Điểm tư liệu Đại Minh Quang tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Dân chúng minh chân tướng thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam cung chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang khấu bái Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bỏ tù phi Pháp tại thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Đệ tử Đại Pháp bị bỏ tù phi Pháp tại thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang khấu bái Sư tôn!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thành Pháp Ngũ Thường, tỉnh và thành phố Cáp Nhĩ Tân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư Phụ: Kính chào Ngài ! Sư Phụ vất vả rồi!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm ân từ bị cứu độ của Sư tôn!

Nghênh xuân lãnh phúc 

Hoan thiên hỉ địa tiên pháo thanh

Từ cựu nghênh tân cửu châu đồng 

Ức vạn Đệ tử lai triều hạ

Minh Huệ Chánh Kiến hỉ tương phùng

Cảm ân Thánh Vương truyền thiên Pháp

Mạt hậu cứu độ phóng quang minh

Nữu chuyển càn khôn xuất hoại diệt 

Vô hạn từ bi mộc chúng sinh 

Hồng vi thập phương sái cam lộ 

Liên hoa hương phong mãn thiên đình

Pháp quang chiếu lượng thiên vũ gian

Vạn tượng canh tân nhập đại hồng

Một Đệ tử Đại Pháp thành Pháp Ngũ Thường, tỉnh và thành phố Cáp Nhĩ Tân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhất Hàn Mai

Ngạo tuyết nhất hàn mai

Tiếu nghênh hàn phong xuy

Sư tôn thân thủ tài

Nghiêm hàn tư cánh thúy 

Đại Pháp dục hàn mai

Mai đả thệ ước đoái

Băng phong chí cánh kiên

Lao kí sư giáo hối 

Nghịch cảnh hiển thần uy

Cao quý phản bổn quy

Tái thứ thành vi thần

Tân vũ phóng quang huy 

Ngày 10/1/2024

Một Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới, Đệ tử cần tinh tấn làm tốt ba việc, khẩn trương theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ. Cảm tạ ân cứu độ của Sư Phụ!

Hai mẹ con Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới, Đệ tử cần tinh tấn làm tốt ba việc, khẩn trương theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ. Cảm tạ ân cứu độ của Sư Phụ!

Hai mẹ con Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ngũ Thường tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới, Đệ tử cần tinh tấn làm tốt ba việc, khẩn trương theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ. Cảm tạ ân cứu độ của Sư Phụ!

Tỉ muội Đệ tử Đại Pháp thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới, Đệ tử cần tinh tấn làm tốt ba việc, khẩn trương theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ. Cảm tạ ân cứu độ của Sư Phụ!

Một Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới, Đệ tử cần tinh tấn làm tốt ba việc, khẩn trương theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ. Cảm tạ ân cứu độ của Sư Phụ!

Hai mẹ con Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trong năm mới, Đệ tử cần tinh tấn làm tốt ba việc, khẩn trương theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ. Cảm tạ ân cứu độ của Sư Phụ!

Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Thỉnh Sư Phụ gia trì cho Đệ tử đi tốt đoạn đường cuối cùnng, tu tốt bản thân, học Pháp nhiều hơn, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư Phụ trở về.

Cảm ân Sư Phụ từ bi cứu độ, bảo hộ Đệ tử! Sư ân hạo đãng! Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân khấu bái! Cảm tạ Sư Ân!

Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp quận Bột Lợi, thành phố Thất Thái Hà, tỉnh Hắc Long Giang gửi lời vấn an Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp quận Bột Lợi, thành phố Thất Thái Hà, tỉnh Hắc Long Giang gửi lời vấn an Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ!

Đệ tử Đại Pháp quận Bột Lợi, thành phố Thất Thái Hà, tỉnh Hắc Long Giang kính thượng!

Đệ tử Đại Pháp núi Nam Nhạc, quận Bột Lợi, thành phố Thất Thái Hà, tỉnh Hắc Long Giang gửi lời vấn an Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Không lời nào có thể diễn tả được lòng cảm ân vô hạn của con đối với ân cứu độ của Sư tôn! Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi! Đệ tử Đại Pháp núi Nam Nhạc, quận Bột Lợi, thành phố Thất Thái Hà, tỉnh Hắc Long Giang kính thượng!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở Uy Hà thuộc Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Tân niên hảo! Cảm tạ Sư Ân!

Đệ tử Đại Pháp huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ông cháu Đệ tử Đại Pháp khu Tiền Tiến, Giai Mộc Tư cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Giai Mộc Tư cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chị em Đệ tử Đại Pháp Giai Mộc Tư cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hiệt phiến bạch vân tố thư thiêm 

Đồ văn tịnh mậu úy sư an 

Thương hải bát mặc hội bất tận

Hồng ân hạo đãng nhiễu vũ hoàn

Chị em Đệ tử Đại Pháp ở nhiều nơi khác nhau khấu bái! Ngày 15/1/2024

Một Đệ tử Đại Pháp ở Hán Gia Viên thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Sư phụ năm mới vui vẻ! Đệ tử xin chúc Ngài năm mới vui vẻ! Đệ tử dưới sự bảo hộ và điểm hóa của Sư tôn mà vượt qua năm này qua năm khác. Chúng Đệ tử cảm nhận sâu sắc hồng ân hạo đãng của Sư Ân! Đệ tử cảm ơn Sư Ân từ bi khổ độ! Trong năm mới, Đệ tử cần thực tu để bản thân thuần tịnh hơn, đồng hóa Đại Pháp, tu khứ nhân tâm, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh nhiều hơn! Không thể cô phụ công từ bị khổ độ của Sư tôn, đi thật tốt đoạn đường tu luyện Chính Pháp cuối cùng này. Đệ tử khấu đầu quỳ bái Sư tôn! Ngày 20/1/ 2024

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà, Hán Gia Viên thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Sư phụ năm mới vui vẻ! Trong năm mới này, chúng con nhất định sẽ dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc cứu nhiều người hơn nữa. Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà, Hán Gia Viên thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang kính bái.

Học viên mới ở Hán Gia Viên thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Sư Phụ năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư Phụ từ bi cứu độ! Con nhất định sẽ nghe lời Sư Phụ, học Pháp nhiều, kiên tu Đại Pháp, viên mãn theo Sư Phụ hồi gia. Học viên mới ở Hán Gia Viên thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang khấu bái Sư Phụ.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Sư tôn năm mới vui vẻ! Sư tôn, Đệ tử nhất định nghe lời Sư Phụ, dũng mãnh tinh tấn, học Pháp nhiều, hướng nội tu tâm, tu tốt bản thân, để Sư Phụ giảm bớt vất vả và vui vẻ yên tâm hơn.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ bái Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Đệ tử tất phải không ngừng hướng nội tìm, chân tu thực tu, viên mãn theo Sư Phụ trở về gia viên của mình.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ khấu bái Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ bái Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể gia đình Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ: Chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Lâm Khẩu, thành phố Mâu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ.

Các Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp nhỏ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Nhân thân nan đắc, Chính Pháp khó gặp, đời này may mắn được gặp Sáng Thế Chủ truyền Pháp độ nhân, không tu thì đợi đến bao giờ mới tu đây? Chỉ có thể tinh tấn, tinh tấn mới không phụ ơn cứu độ của Sáng Thế Chủ.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một gia đình ba thế hệ Đệ tử Đại Pháp khu dân cư Ngọa Lí Đồn, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Đại Khánh cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Một gia đình 3 người ở khu Nhượng Hồ Lộ, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long giang cung chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp khu dân cư Ngọa Lí Đồn, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Đại Kháng, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một Đệ tử Đại Pháp thôn Thanh Đảo, khu dân cư Ngọa Lí Đồn, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một gia đình Đệ tử Đại Pháp khu dân cư Ngọa Lí Đồn., thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một Đệ tử Đại Pháp lớn tuổi khu dân cư Ngọa Lí Đồn, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Vợ chồng Đệ tử Đại Pháp khu Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chia tay năm cũ và chào đón năm mới, trong năm mới này, hai vợ chồng chúng con càng phải tinh tấn thực tu không thể giải đãi, đặt công phu hơn nữa vào đề cao tâm tính, cùng đồng tu phối hợp tốt hình thành chỉnh thể. Làm tốt ba việc để cứu được nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh đoái hiện thệ ước, không cô phụ công từ bi khổ độ của Sư Phụ, công thành viên mãn theo Sư phụ hồi gia!

Một Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ chúng con. Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi! Cung chúc Sư tôn trong năm mới thiên thiên thuận tâm, sự sự như ý!

Một Đệ tử Đại Pháp ở bệnh viện Long Nam, Đại Khánh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bức tranh treo trên tường này là của bà lão hàng xóm mua lê về dâng Sư tôn, sáng sớm ngày hôm sau có một việc thần bí xuất hiện trên quả lê trong bức tranh này.

Đây là quả lê trên bức tranh

Đây là bức tranh thần thánh

Đây là bức tranh Sư Phụ ban tặng

Có một dải ngân hà trên bầu trời xanh

Chiếc thuyền nhỏ trên dải ngân hà

Có một vị tiên nữa ngồi trên chiếc thuyền

Hai tay nàng dâng đóa hoa sen trước ngực

Nàng tiên đang gọi chúng tôi

Thuyền đã khởi hành

Vào lúc thuyền khởi hành chúng ta hãy mau theo Sư Phụ từ bi vĩ đại lên thuyền Pháp hồi gia.

Một Đệ tử Đại Pháp Đại Khánh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Ngày 31/1/2024

Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân chúc mừng.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, con nhất định sẽ làm tốt ba việc, theo Sư tôn hồi gia! Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang khấu bái Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, con nhất định sẽ làm tốt ba việc, theo Sư tôn hồi gia!

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang khấu bái Sư tôn.

Tiểu Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Con nhất định nghe lời Sư tôn, theo Sư tôn hồi gia.

Tiểu Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang khấu bái Sư tôn.

Thế nhân minh chân tướng ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư Phụ Lý năm mới vui vẻ! Con nhất định sẽ thành tâm tụng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, theo Sư Phụ hồi gia.

Thế nhân minh chân tướng ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ khấu bái.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!

Chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ! Đệ tử nhất định dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực làm tốt 3 việc.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang quỳ khấu bái Sư tôn.

Thế nhân minh bạch chân tướng ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư Phụ Lý năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư Phụ Lý Hồng Chí từ bi cứu độ.

Thế nhân minh bạch chân tướng ở huyện Tháp Hà thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang kính bái.

Hai cặp vợ chồng già 84 tuổi Đệ tử Đại Pháp ở địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Con và vợ của con đều đã 84 tuổi, chúng con đắc Pháp năm 1996, đã tu luyện trong Đại Pháp 27 năm qua. Chúng con sinh hoạt độc lập, sắc mặt sáng sủa hồng hào, thân thể khỏe mạnh không có bệnh tật. Các con của chúng con đều ủng hộ chúng con tu Đại Pháp, đều đã chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp! Tâm và thân của chúng con đều được Sư Phụ từ bi vĩ đại tịnh hóa, thanh tịnh và khỏe mạnh, là Pháp Luân Đại Pháp đã cấp cho chúng con một thân thể mới. Chúng Đệ tử vô cùng cảm ân Sư Phụ vì ân điển cứu độ của Ngài đối với chúng con!

Một Đệ tử Đại Pháp mang theo 3 tiểu Đệ tử ở Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Ba tiểu Đệ tử nay đã 6 tuổi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, lớn lên luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc. Đệ tử vô cùng cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ tu tốt bản thân, cùng tiểu Đệ tử theo Sư phụ hồi gia.

Một gia đình Đệ tử Đại Pháp ba người ở Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Năm mới đến rồi, Sư tôn, chúc Ngài năm mới vui vẻ! Tại thời kỳ mạt kiếp, chính Sư tôn, là Ngài đã đã rải cam lộ “Chân, Thiện, Nhẫn” đến nhân gian đển cứu tất cả chúng sinh trong thương vũ, ân trạch bao trùm toàn vũ trụ, dạy mọi người hướng thiện, khiến hàng trăm tiệu người đạo đức hồi thăng, thân tâm thụ ích. Sư tôn, Ngài vì chúng sinh mà thao tận tâm huyết, vì chúng sinh mà gánh chịu ma nạn cực lớn. Chúng Đệ tử có dùng tận hết ngôn ngữ cả nhân loại cũng không cách nào biểu đạt hết lòng cảm ân của chúng con đối với Sư phụ. Lúc này từ tận đáy lòng chúng con muốn nói với Sư Phụ rằng: Sư phụ, Ngài vất vả quá rồi! Tại thời khắc Chính Pháp cuối cùng này, chúng con không bao giờ quên lời giáo huấn của Sư Phụ, sẽ không để hết thảy loạn tượng của nhân gian dẫn động, học Pháp, làm tốt 3 việc, đi thật tốt đoạn đường tu luyện cuối cùng Sư phụ an bài, không cô phụ ân Sư, viên mãn theo Sư phụ hồi gia.

Ba Đệ tử Đại Pháp khấu bái Sư tôn!

Một vị lão Đệ tử Đại Pháp 69 tuổi thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nhân dịp năm mới năm 2024 này, Đệ tử kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Năm cũ qua đi nghênh đón năm mới, là Sư phụ đã dùng ân điển vĩ đại và lòng từ bi thần thánh cự đại, vớt chúng con từ trong địa ngục lên trừ danh, thanh tẩy trở thành đồ đệ Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Đệ tử có tận lượng dùng cạn ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể biểu đạt hết lòng cảm ân đối với Sư tôn! Đệ tử chỉ có thể chân tu và thực tu, tu cho tốt bản thân mới có thể hoàn thành sứ mệnh đoái hiện thệ ước! Đệ tử cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một vị lão Đệ tử Đại Pháp 75 tuổi thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Ngài vất vả rồi! Chính Ngài là người nắm tay con, dẫn dắt con đi đến ngày hôm nay. Ngài vì chúng con mà thao tận tâm can, Đệ tử có dùng tất cả ngôn ngữ cũng không cách nào biểu đạt hết lòng cảm ân của chính con đối với Sư tôn. Con chỉ có một cách duy nhất là tinh tấn thực tu trên con đường tu luyện cuối cùng này, để báo đáp ơn cứu độ của Sư phụ!

Đệ tử khấu bái Sư tôn! Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một vị lão Đệ tử Đại Pháp 75 tuổi thuộc địa khu Tiểu Hưng An, Lĩnh tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm ơn Sư phụ hơn 20 năm qua bảo hộ và điểm ngộ cho Đệ tử trên sốt con đường, Đệ tử mới có thể đi cho đến ngày hôm nay. Sư phụ, Ngài vì thành tựu của Đệ tử mà thao tận tâm sức! Đệ tử phát tự đáy lòng mà nói rằng: Kính chào Sư tôn! Ngài vất vả rồi! Thỉnh Sư tôn yên lòng, Đệ tử sẽ nghe theo lời Sư tôn, hoàn thành đại nguyện từ tiền sử, quyết không cô phụ kỳ vọng của Sư tôn đối với Đệ tử, theo Sư tôn hồi gia! Đệ tử khấu bái Sư tôn!

Một vị lão Đệ tử Đại Pháp 77 tuổi thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho con! Cảm ơn Sư phụ đã tặng cho con một sinh mệnh mới! Là Sư phụ đã dẫn dắt và dạy bảo con làm sao để làm người, và thế nào để trở thành người tốt. Đệ tử sẽ nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ đối với Đệ tử, viên mãn theo Sư phụ hồi gia.

Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Một vị lão Đệ tử Đại Pháp 76 tuổi thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm ơn Sư phụ cho con một thân thể khoae mạnh, con không được đi học, không biết chữ, là Sư phụ đã khai mở trí huệ cho con, hiện tại con đã thông đọc “Chuyển Pháp Luân”, cảm ơn Sư phụ đã bão hộ cho con suốt chặng đường! Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cho con một sinh mệnh mới! Đệ tử kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp nhóm gồm 6 Đệ tử Đại Pháp thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng con gồm 6 Đệ tử phát tự tâm can nói với Sư phụ: kính chào Sư phụ! Sư phụ, Ngài vất vả rồi! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Chúng Đệ tử vô cũng cảm ơn ân cứu độ của Sư phụ! Các đồng tu tương hợp với nhau chính là thiện duyên, chúng con nhất định sẽ khích lệ nhau, trợ giúp nhau, cứu trợ nhau, cũng nắm tay nhau tiến về phía trước! Chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Sáu Đệ tử Đại Pháp kính bái Sư tôn!

Bà của 2 tiểu Đệ tử Đại Pháp song sinh và bà mang theo các tiểu Đệ tử Đại Pháp thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nhân dịp năm mới sắp đến này, chúng Đệ tử xin vấn an Sư tôn từ bi vĩ đại! Kính chào Sư tôn! Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Chúng Đệ tử cảm ân ơn từ bi cứu độ của Ngài! Tiểu Đệ tử song sinh, chúng là thai nhi bị sinh non, ngay sau khi chúng trào đời đã phải đưa vào lồng ấp, thân thể lúc đó rất yếu, ở bệnh viện nhiều ngày cũng không thấy khá lên. Chúng con mang 2 cháu về nhà, giao cấp hết cho Sư phụ. Mỗi ngày đều cho 2 cháu nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, không lâu sau thân thể các cháu hồi phục bình thường. Đến nay 2 tiểu Đệ tử đã 9 tuổi, chúng Đệ tử vô cũng biết ơn Sư phụ đã ban cho chúng con hai tiểu bảo bảo hoạt bát, lanh lợi và đáng yêu.

Đệ tử cung chúc Sư tôn tân niên vui vẻ!

Một gia đình hai vợ chồng và con gái 3 người là Đệ tử Đại Pháp thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng Đệ tử phải học Pháp thật nhiều, buông bỏ tình thân đối với con gái, làm Đệ tử chân tu của Sư phụ theo Sư phụ hồi gia! Hai Đệ tử Đại Pháp mang theo tiểu Đệ tử thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng Đệ tử cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư phụ! Kính chào Sư phụ tôn kính! Sư phụ, Ngài vất vả rồi! Chúng Đệ tử cung chúc Ngài năm mới vui vẻ!

Hai vợ chồng Đệ tử Đại Pháp thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Tại thời khắc đón năm mới này, vợ chồng chúng con cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư tôn tại thời kì mạt Pháp loạn thế này, Ngài đã hông truyền Đại Pháp cứu độ thế nhân, chúng con tại thời kì loạn thế này may mắn được tu luyện trong Đại Pháp, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Đệ tử cần học Pháp tốt hơn, kiên định tín Sư tín Pháp, làm Đệ tử chân tu của Sư phụ!

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hai mẹ con Đệ tử Đại Pháp thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sống ở Tiểu Hưng An Lĩnh, hai mẹ con Đệ tử Đại Pháp ở quê hương Thông đỏ, cung chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Thời gian trôi đi, cảm tạ Sư tôn coi sóc và bảo hộ ức vạn năm, mới kiến cho chúng con tiếp được thánh duyên, đắc được Pháp Luân Đại Pháp nghìn năm khó gặp, khiến chúng con trở thành sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ này! Mỗi khi nhớ tới Sư tôn là nước mắt lại lăn dài, mong mỏi Sư tôn sớm ngày trở vệ quê hương đoàn viên với chúng Đệ tử! Ngàn ngôn vạn ngữ, cũng không thể nói hết được nỗi mong nhớ và niềm cảm ân của Đệ tử đối với Sư phụ! Cung kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một Đệ tử Đại Pháp thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư tôn từ bi vĩ đại: Ngài vì cứu độ chúng sinh của vũ trụ mà chịu khổ vô số!

Sư tôn từ bi vĩ đại: Ngài đêm ngày vì chúng con thao tổn, để dẫn dắt chúng con!

Sư tôn từ bi vĩ đại: Ngài dẫn dắt chúng con vượt qua ma nạn, để chúng cho nhìn thấy ánh quang minh!

Sư phụ từ bi vĩ đại, Ngài vất vả rồi! Không có ngôn ngữ nào biểu đạt hết lòng cảm ân của Đệ tử đối với Ngài, chỉ có thực tu mới có thể báo đáp được ân sư! Trên con đường tu luyện: Vô luận có bao nhiêu khó khăn gian khổ, chỉ cần trong tâm chúng ta có Pháp, nhất định có thể đi tốt con đường mà Sư phụ đã dẫn dắt!

Trong học Pháp: Chúng ta không lạc sang hình thức, dụng tâm học Pháp, chân tâm học Pháp.

Trong phát chính niệm: Chúng ta không phải hoàn thành nhiệm vụ, mà là trợ Sư Chính Pháp thanh trừ tà ác.

Trong cứu độ chúng sinh: Chúng ta không thể thoái lùi, chỉ có thể kiên định, đi đến cuối cùng con đường.

Đệ tử khấu tạ Sư tôn! Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Đệ tử Đại Pháp thuộc địa khu Tiểu Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Thông qua bộ phim “Trở lại thành Thần” có cảm giác thời không xa xôi đó

Thế giới thiên quốc có gia viên mỹ lệ

Hương hoa thơm mát và thanh nhã rồng bay phượng múa chím hót líu lo

Thế lực tà ác hoành hành rồng đỏ tà ác hại người

Vũ trụ bị chệch hướng sắp bị hủy diệt

Chủ Phật từ bi khai sáng vũ trụ mới cứu độ tất cả chúng sinh

Pháp Vương quỳ bái lập thệ ước

Đồng tâm hạ thế trợ Sư Chính Pháp

Trùng tố thân thể quay trở về thiên quốc

Bởi vì buông bỏ ánh hào quang

Mang theo lời phó chúc của chúng thần

Theo Phật Chủ đến nhân gian

Sáng tạo huy hoàng của nhân loại

Từ anh hùng đến cường đạo

Từ danh nhân đến học giả

Từ quan sử đến bách tính

Đời đời kiếp kiếp đến kết duyên

Đợi chờ nghìn vạn năm

Trông mong ức vạn năm

Luân hồi chuyển chuyển khổ hải mê phong

Trong lúc truy cầu danh lợi

Vướng vít trong tình

Mà quên mất mình là ai

Quên đi gia viên mỹ lệ

Là Phật Chủ …….. Sư Phụ từ bi, Ngài đã gọi tên từng người

Đánh thức tâm linh bị bụi trần che phủ từ lâu

May mắn được Sư phụ tiếp thánh duyên

Sư Phụ từ bi và vĩ đại

Mang hài tử bị mê thất này

Tẩy tịnh từ trong đống bùn, từ địa ngục trừ danh

Cấp cho Pháp luân vô cũng trân quý lấp lánh ánh vàng kim

Ban tặng thiên thư …. “Chuyển Pháp Luân

Từ đây được đắm mình trong hồng ân hạo đãng của Phật Chủ

Đồng hóa “Chân Thiện Nhẫn”

Khởi hành trên con đường phản bổn quy chân

Đệ tử Đại Pháp trong thời kì Chính Pháp

Xưng hiệu thần thánh mà lại quang diệu này là tiêu chuẩn tự thân Phật Chủ tuyển trạch

Gáng trên vai trách nhiệm trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh

Sư tôn, là Ngài đã dẫn dắt chúng con đi trên con đường này

Lửa của tật đố có thể thiêu đốt cả thần thể

Tâm chấp trước của con người cũng khiến gia viên của thần trở lên âm ám

Nhất tư nhất niệm là con mắt của chúng thần đầy trời quan sát

Trông mong và lo lắng Vương Chủ của mình đứng dậy

Khi chính niệm khởi lên chúng thần cười vui mừng

Tu khứ nhân tâm, nhân niệm, nhân tình

Thế giới thiên quốc mỹ lệ huy hoàng

Không cô phụ sự kỳ vọng được cứu độ của chúng sinh

Đoái hiện hồng nguyện từ tiền sử

Thừa Pháp thuyền du du

Theo Chủ Phật hồi quy gia viên trên thiên quốc mỹ lệ

Lần nữa thành thần

Liên hoa bảo tọa mãn thiên đình

Đệ tử Đại Pháp ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Bài hát tạ ân năm mới 

Ngã môn kì phán trước đại niên đích chung thanh

Ngã môn diêu vọng na đại dương đích bỉ ngạn

Na lí hữu ngã môn ức vạn Đệ tử đích ân sư

Ngã môn tòng lai dã một hữu tương kiến

Khả thị nín hựu nhật nhật dạ dạ khán hộ tại ngã môn thân biên

Ngã môn đối nín đích tôn tôn giáo hối vô dĩ vong hoài 

Vĩnh vĩnh viễn viễn ninh ký tại Đệ tử đích tâm gian

Ngã môn tẩu quá liễu nhị thập ngũ niên đích xuân hạ thu đông nghiêm hàn khốc thử

Ngã môn tẩu quá liễu phong sương vũ tuyết

Lịch tận trước thương hải tang điền chi cực biến

Ngã môn tại hồng sắc khủng bố đích tuế nguyệt lí

Y nguyên gian khổ trác tuyệt đích cựu lực tiền hành

Vô oán vô hạn đích tiễn hành sứ mệnh

Đoái hiện đích lai thế đích thệ ước

Cân tùy trước sáng thế chủ cứu độ chúng sinh

Ngã môn ty nhiên lịch kinh ma nạn

Khảm khả kì khu như thử gian nan

Ân sư nín hận thiết bất thành cương

Ngã môn tương hỗ miễn lệ tự phát bất tức vĩnh vãng trực tiền

Nín nhượng ngã môn “tương hỗ cứu trợ”

Nín hựu yết sự liễu nhất tầng thiên cơ

Triển hiện xuất liễu nín đích vô lượng từ bi

Cấp dư liễu Đệ tử môn vô tỷ vinh diệu hòa hậu ái 

Nín dụng tâm lương khổ a

Ngã môn tâm trung trí cao vô thượng đích ân sư

Nín khổ khổ đích cứu độ trước ngã môn

Nín thành tựu trước đại khung nín thành tựu trước thiên thể

Nín thành tựu trước vô tế đích đại thiên thế giới

Nín thành tựu trước mang mang vô lượng đích thương vũ

Tự 20/7/99 ma nạn tùng thiên nhi giáng đích na nhất khắc khởi

Ngã môn tuyển thư đích đệ nhất thiên “thần thánh nhi vĩ đại đích Pháp luân công

Ca tụng Pháp Luân Đại Pháp đích vô tỷ mỹ hảo vô tỷ thù thánh

Ca tụng sáng thế thần chủ đích hạo đãng hồng ân

Tùng nhân gian đáo thiên thượng khung ngoại đại khung thiên ngoại thiên xứ xứ vô bất tấu khải toàn

Hiến cấp Sư tôn đích cảm ân trường liên

Sáng Thế Chủ từ bi giáng cam lồ mộc dục càn khôn vạn gia tân Chân Thiện Nhẫn

Pháp quang chiếu khung vũ phổ thiên hàn mai dũng phương hinh

Đại Pháp chân ngôn chân tướng hóa xuân phong mạn lục quần sơn tỉnh chúng sinh

Sư tôn từ bi khổ độ sái cam lâm vô lượng hồng ân quán đại khung

Pháp Luân liên quang diệu càn khôn nhất niệm phi toàn thiên địa xuân

Chân Thiện Nhẫn hảo chúng sinh tỉnh vô lượng thương khung hiện thanh thuần

Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp ở Y Xuân tỉnh Hắc Long Giang kính tạ Sư ân! Nhóm học Pháp nhỏ ở Y Xuân tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Kính chào Sư phụ tôn kính! Tại thời khắc chào đón năm mới này, Đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp nhỏ của chúng con hướng về Sư phụ chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Để biểu đạt tâm tình của chúng con, chúng con xin dâng tặng Sư phụ một bài thơ:

Kỳ cục — “chơi cờ”

Người làm quân cờ đất làm bàn

Sở Hán tranh hùng thiện và ác

Chúng sinh vượt nạn lưu lại ai

Một niệm sang vị lai

Sao là quân trời làm bàn

Chính tà đại chiến tuyển chỗ đứng

Chính Pháp vũ trụ tồn và diệt 

Lúc cuối cùng chỉ Sư phụ nói mới được tính

Đệ tử Đại Pháp thuộc Y Xuân tỉnh Hắc Long Giang kính tạ sư ân!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở Bảo Tuyền Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Một gia đình Đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân kính thượng!

Giao thừa ngày 9 tháng 2 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp xa quê hương cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Nhóm học Pháp nhỏ Tuệ Duyên thành phố Giai Mộc Tư khấu bái!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/287573Ngày đăng: 09-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.