Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻMột đệ tử Đại Pháp từ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp từ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một gia đình ba người đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp từ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một gia đình ba người đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một gia đình ba người đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp từ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp từ thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, nhân dịp Trung Thu 2022 tạ ân Sư tôn! (Ảnh)  

Ân Sư Hạo Đãng

Sư truyền Đại Pháp tam thập niên, thiên địa vạn vật tiếu khai nhan.

Nhị thập tam niên cức mật bố, trảm kinh hữu Sư thần bảo kiếm.

Luân hồi triển chuyển vi đẳng Pháp, Sư ân hạo đãng mãn thiên tường.

Đệ tử luân hồi tội nghiệp thâm, Sư phụ a hộ độ quan nan.

Vĩ đại Sư ân Pháp vô biên, khổ độ đệ tử đăng Pháp thuyền.

Hạo đãng Thánh ân kiến tân vũ, cứu độ chúng sinh bài vạn nan.

Tu luyện như sơ báo Sư ân, đệ tử khẩn hệ Đại Pháp duyên.

Tam kiện sự trung chí canh kiên, trợ Sư chính Pháp bả gia hoàn.

Tạm dịch nghĩa:

Sư phụ truyền Đại Pháp ba mươi năm, thiên địa vạn vật đều vui mừng.

Hai mươi ba năm trải đủ gian khổ, mở đường có kiếm thần của Sư phụ.

Chuyển quanh luân hồi là vì Pháp, Sư ân hạo đãng trải đầy trời.

Đệ tử trong luân hồi tội nghiệp nặng, Sư phụ bảo hộ vượt quan nạn.

Ân Sư vĩ đại Pháp vô biên, khổ độ đệ tử lên thuyền Pháp.

Thánh ân hạo đãng dựng tân vũ, cứu độ chúng sinh trừ vạn nạn.

Tu luyện như thủa đầu báo ân Sư, đệ tử nắm chặt duyên Đại Pháp.

Làm tốt ba việc chí kiên bền, trợ Sư chính Pháp trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp từ thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử luôn nhớ đến Sư tôn, trong thời gian hữu hạn này, đệ tử sẽ không ngừng tinh tấn, làm tốt ba việc. Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn Sư tôn đã cứu độ chúng con!

Đệ tử Đại Pháp Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp ở nhà giam nữ tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp ở nhà giam Vị Nam tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Nam Giao thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Giao thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở Bắc Giao thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây cùng gia đình kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Giao thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Tây Giao thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Đông Giao thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Một Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây cùng cháu gái ngoại kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở Bắc An, thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Sư phụ từ bi, vĩ đại đã vất vả rồi, Ngài đã phó xuất cho đệ tử quá nhiều quá nhiều rồi, đệ tử không cách nào hồi báo, chỉ có thể ngày thêm tinh tấn, làm tốt ba việc để hồi báo ân Sư. Hợp thập.

Tu luyện 23 năm qua, nếu không có Sư tôn bảo hộ thì con không đi đến được hôm nay! Sư phụ, Ngài vất vả rồi! Lòng cảm ân của con không có lời nào diễn tả hết! Cho dù con đường sau này còn dài đến đâu, đệ tử nhất định sẽ kiên trì làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh, theo Sư phụ trở về nhà!

Bài từ:

Thiên Tiên tử – Trung thu tư quy

Hắc Long Giang Đại Pháp đệ tử hy vọng

Tiền thế thánh duyên tu luyện lộ,

Đoái hiện thệ ước ki mạc ngộ.

Chủ Phật hạ thế cứu hoàn vũ,

Hồng ma vũ, cựu thế trở.

Lịch huyết phi can tranh Pháp đồ.

Chân Thiện Nhẫn phúc trạch vạn vật,

Nan quan hữu Sư tôn hữu hộ.

Tùy Sư chính Pháp bất mê đồ,

Vô tư ngã, kim cương chú.

Bất phụ Sư tôn từ khổ độ.

Tạm dịch nghĩa:

Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang hy vọng

Con đường tu luyện từ tiền thế thánh duyên,

Thệ ước đã triển hiện chớ lạc lối.

Phật chủ hạ thế cứu hoàn vũ,

Hồng ma làm loạn, cựu thế lực cản trở.

Đệ tử Đại Pháp thổ lộ hết tiếng lòng.

Chân Thiện Nhẫn phúc trạch vạn vật,

Quan khó có Sư tôn bảo hộ.

Tùy Sư chính Pháp không lạc lối,

Vô tư vô ngã, vững như kim cương.

Không phụ lòng Sư tôn từ bi khổ độ.

Một đệ tử Đại Pháp ở Ngũ Thường, thành phố Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Lam thiên bạch vân bách điểu phi tường

Hoan ca mạn vũ kích tình ca xướng

Đại hải giang hà khoái nhạc lưu thảng

Bách hoa tranh diễm vạn lí phiêu hương

Viên viên minh nguyệt chiếu lượng Trung thu

Khu tán âm mai phồn tinh thiểm lượng

Viễn cách trọng dương tư niệm ân Sư

Phán vọng Sư tôn tảo phản cố hương

Ngã nguyện ủng hữu nhất song sí bàng

Thừa phong phi hướng Sư tôn thân bàng

Tu luyện hỉ duyệt dữ Sư phân hưởng

Trung thu giai tiết hoan tụ nhất đường

Khấu tạ Sư tôn từ bi bảo hộ

Hạo đãng hồng ân vĩnh thế bất vong

Đoái hiện thệ ước liễu khước hồng nguyện

Khẩn tùy Sư tôn trọng phản thiên đường

Đệ tử khấu bái Sư tôn

Dâng lên Sư tôn nhân dịp Trung thu năm 2022

Đệ tử Đại Pháp ở Ngũ Thường, thành phố Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Nhân ngày mười lăm tháng Tám nói lên chân tướng

Bát nguyệt thập ngũ nguyệt mông lông, đệ tử hướng Sư tố chân tình.

Tà ác bức hại nhưng kế tục, bảng giá cân tung hoàn tồn khanh.

Tà hỏa luyện tựu kim cương chí, tinh tiến thật tu dung Pháp trung.

Cứu độ chúng sinh thị thủ nhâm, diệt tận hồng ma nghênh lê minh.

Đoái hiện thệ ước hoàn sứ mệnh, viên mãn tùy Sư hồi thiên đình.

Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, con nguyện làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người, viên mãn theo Sư tôn trở về.

Hợp thập: Tạ ân Sư!

Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Cảm tạ ân khổ độ của Sư tôn

Bát nguyệt Trung thu thưởng nguyệt viên, Pháp đồ phán Sư hồi Trung Nguyên.

Cảm tạ Sư tôn khổ độ ân, hồng truyền Đại Pháp tam thập niên.

Đệ tử tu luyện tái tinh tiến, nghịch cảnh cứu nhân thưởng thì gian.

Yết lộ tà ác minh chân tướng, hoán tỉnh thế nhân nhập tân nguyên.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân dâng lên Sư tôn

Trung thu năm Nhâm Dần.

Đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Ba Nhan, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp huyện Bột Lợi, Thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Bát nguyệt thập ngũ ngân quang minh

Lam thiên nguyệt sắc vũ thu phong

Kim tiêu phụng quả úy Sư tôn

Hỉ nghênh tân vũ cung khuyết phùng

Hai chị em đệ tử Đại Pháp ở hai địa phương của tỉnh Hắc Long Giang dâng lên Sư tôn

Kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Hựu kiến thu nguyệt quải bích không

Hàn lai thử vãng sự nhất tông

Trợ Sư cứu độ mê trung nhân

Chân tướng thanh thanh hoán mê chúng

Sư tôn tân lao hà nhân hiểu

Khuynh tận sở hữu vi chúng sinh

Vô dĩ báo đáp Sư ân hạo

Độ thuyền mãn tái phó thiên cung

Đệ tử Đại Pháp ở Bảo Tuyền Lĩnh tỉnh Hắc Long Giang dâng lên Sư tôn

Từ nơi xa, kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Nhâm Dần Trung thu nguyệt tiệm viên

Kim tịch kì phán nguyệt canh viên

Chủ Phật chính khung khai tân nguyên

Kì phán Sư đồ đại đoàn viên

Đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư tỉnh Hắc Long Giang dâng lên Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Nghĩa tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở huyện Nghĩa tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở huyện Nghĩa tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Hà Bắc kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Hà Bắc kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Gia đình ba người đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Sư phụ Trung thu vui vẻ! Sư phụ vất vả rồi!

Thập ngũ Trung thu nguyệt hựu viên

Đệ tử diêu vọng dương bỉ ngạn

Sư tôn chính Pháp độ thương sinh

Giải kiếp thao tâm tòng vị nhàn

Thiên thượng nhân gian nhất bàn kì

Hồng vi hư thật tân cựu gian

Thống trù duy ác định kiền khôn

Pháp chính nhân gian tòng khai bàn!

Đệ tử hợp thập!

Trung thu năm 2022

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Vũ Hán kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Xích Bích, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Du Điền, Hán Giang, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Nam Kinh kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong lĩnh vực giáo dục ở Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp ở Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp trong lĩnh vực vi sinh ở Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp là quân nhân chuyên nghiệp ở Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Côn Minh, Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một nữ đệ tử Đại Pháp ở Côn Minh, Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở Côn Minh, Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở quận Ngũ Hoa, Côn Minh, Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại pháp ở Khuê Truân, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Chúc Sư tôn vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Sư tôn hảo

Bạch vân thác minh nguyệt

hùng kê xướng ngũ canh

Du dương âm nhạc hưởng

tảo khởi luyện thần công

Sư tôn gia trì ngã

luyện hoàn nhất thân khinh

Thù thắng nan dĩ biểu

cước hạ hữu thần công

Mộc dục Pháp quang trung

mĩ miểu như khinh phong

Nguyệt nhi trát trát nhãn

minh nguyệt chiếu trường không

Sư tôn a a nhạc

đệ tử các như tùng

Trường Xuân Đại Pháp đệ tử: Chân Tu Vân

Tháng 8 năm 2022

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Hỷ khánh Đại Pháp truyền

Phổ thiên cộng thiền quyên

Hỷ khánh Đại Pháp truyền

Cảm ân Sáng Thế Chủ

Chuyển Luân đáo nhân gian

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Cáp Nhĩ Tân dâng lên Sư phụ

Trung thu năm Nhâm Dần

Đệ tử Đại pháp ở Đại Khánh, Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Một nhóm học Pháp của Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Ba thế hệ đệ tử ở Đại Khánh kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Trương Gia Khẩu kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Lại một Trung thu trăng tròn nữa, thời khắc mạt kiếp nhớ đến Sư tôn. Trong thời khắc Trung thu sắp đến, hơn một vạn đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cơ Ngoại Sơn kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ! Trong thời khắc thế gian biến động, tai họa liên miên, con người đối mặt với mạt kiếp này, các đệ tử Đại Pháp càng nhớ đến Sư phụ từ bi, vĩ đại hơn. Các đệ tử sẽ không quên sự từ bi ủy thác của Sư tôn. Trong thời kỳ tối hậu của Chính Pháp, các đệ tử sẽ trân quý thời gian, học Pháp tốt, tu tốt bản thân, giảng chân tướng cứu độ được nhiều chúng sinh hơn, phát chính niệm để diệt tận tà ác tối hậu, làm trọn thệ ước, hoàn thành sứ mệnh, viên mãn theo Sư phụ trở về. Xin gửi một bài thơ dâng lên Sư tôn từ bi vĩ đại.

Thân mang sứ mệnh

Cử thế động đãng mạt kiếp lâm

Tai họa biến đích loạn tượng sinh

Đại nạn lâm đầu tại nhãn tiền

Mê trung chúng sinh bất tri tỉnh

Ức vạn Pháp đồ xử nan trung

Đoái hiện thệ ước hoàn sứ mệnh

Thì gian khẩn bách cứu nhân cấp

Bất dung giải đãi mạn bộ hành

Học Pháp tu tâm tu tinh tiến

Chính niệm chính hành diệt tà linh

Canh đa thế nhân năng đắc cứu

Hoàn thành sứ mệnh úy Sư tôn

Toàn thể Đệ tử Đại pháp huyện Bảo Phong, thành phồ Bình Đỉnh, Hà Nam kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại pháp huyện Bảo Phong dâng lên Sư tôn!

27/8/2022

Một nhóm học Pháp của đệ tử Đại Pháp huyện Bảo Phong, thành phồ Bình Đỉnh, Hà Nam kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Cảm nghĩ trong một đêm Trung thu yên tĩnh

Thế nhân giai tiết bội tư thân,

bất cập Pháp đồ cảm Sư ân.

Trung thu chi thì nhân đoàn viên,

tha nhật tùy Sư phản khung thâm.

Một nhóm học Pháp của Đệ tử Đại Pháp huyện Bảo Phong dâng lên Sư Phụ!

27/8/2022

Đệ tử Đại Pháp khu vực Tam Môn Hiệp, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Linh Bảo, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp quận Hồ Tân, thành phố Tam Môn Hiệp, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp quận Thiếm Châu, thành phố Tam Môn Hiệp, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Quan Âm Đường, quận Thiếm Châu, thành phố Tam Môn Hiệp, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Thăng Trì, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Nghĩa Mã, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Tân An, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Lạc Ninh, Hà Nam kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Tụng Sư ân

Minh nguyệt viên viên quải thiên thượng

Phán vọng tư niệm tại viễn phương

Thì quang nhất hoảng nhị thập lục tái

Thừa tọa Pháp thuyền phản thiên hàng

Minh nguyệt viên viên quải thiên thượng

Pháp đồ hành tẩu tại tứ phương

Cứu đắc chúng sinh siêu tứ ức

Chủ Phật ân trạch quán khung thương

Đệ tử, học viên Đại Pháp kính dâng lên Sư phụ

27/8/2022

Kính chúc Sư tôn từ bi, vĩ đại Trung thu vui vẻ!

Tụng Sư ân

Đạp thượng phản bổn quy chân lộ

Hung trung trang mãn Sư chúc phù

Tố hảo tam sự đa cứu nhân

Tu kỷ đề cao lưỡng bất ngộ

Đệ tử bất vong chúng thác phó

Tu khứ tao phách bổn tính xuất

Chính Pháp đệ tử khẩn tùy Sư

Chúc nguyện Sư tôn Trung thu thư

Hai đệ tử Đại Pháp kính dâng lên Sư Phụ

27/8/2022

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/277645Ngày đăng: 14-09-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.