Ca dao: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”Tác giả: Tịnh Thực

[Chanhkien.org]

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Khư bệnh kiến kỳ hiệu;
Tu tâm tố hảo nhân,
Luyện công thân thể hảo.

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Giáo nhân tẩu chính Đạo;
Lao ký Chân Thiện Nhẫn,
Tương lai hữu phúc báo.

Tạm dịch:

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chữa bệnh thật kỳ diệu;
Tu tâm làm người tốt,
Luyện công thân thể hảo.

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Dạy người theo chính Đạo;
Nhớ lấy Chân-Thiện-Nhẫn,
Tương lai có phúc báo.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2004/5/31/27405.html


Ngày đăng: 19-08-2012