Vườn thơ Chánh Kiến: Đọc “Vị lai Bát quái phương vị”Tác giả: Xuân Ý

[Chanhkien.org]

Độc “Vị lai Bát quái phương vị” (*)

Tiểu Nham nhất minh quỷ thần kinh,
Vị lai Bát quái trắc càn khôn.
Thiên cổ mê án chung phá giải,
Nhân thần quy vị vạn tượng xuân.

Tạm dịch:

Đọc “Vị lai Bát quái phương vị”

Tiểu Nham đặt bút kinh quỷ thần,
Vị lai Bát quái giải càn khôn.
Ẩn đố thiên cổ nay được phá,
Thần người quy vị vạn vật xuân.

Ghi chú:

(*) Loạt bài “Vị lai Bát quái phương vị” của Tiểu Nham trên Chánh Kiến Net.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/1/8/70855.html


Ngày đăng: 11-02-2012