Tìm hiểu bí ẩn những đại dự ngôn của Trung Quốc (22): Bài thơ của Hoàng Bá thiền sưTác giả: Minh Áo chỉnh lý

[Chanhkien.org] «Hoàng Bá thiền sư thi» là bài thơ 14 đoạn do một vị cao tăng tên là Hoàng Bá sống vào thời nhà Đường sáng tác, tuy nhiên dự ngôn của ông lại bắt đầu từ triều Minh, chứ không phải từ triều Đường. Liệu dự ngôn nguyên gốc của ông có đúng như vậy hay không? Hay dự ngôn của ông không được lưu truyền lại toàn bộ, chỉ truyền lại một phần để răn dạy người đời sau? Dù sao đi nữa, khi chúng ta hôm nay xem lời tiên tri của ông về dự diệt vong của triều Minh và Thanh, kháng chiến 8 năm, nội chiến Quốc-Cộng, Quốc Dân Đảng rút lui về Đài Loan, v.v thì đều thấy sự chuẩn xác đến phi thường.

Dưới đây là 14 đoạn của «Hoàng Bá thiền sư thi» kèm theo lời giải.

日月落时江海闭
青猿相遇判兴亡
八牛运向滇黔尽
二九丹成金谷藏

Khổ 1

Nhật nguyệt lạc thời giang hải bế,
Thanh viên tương ngộ phán hưng vong.
Bát ngưu vận hướng Điền Kiềm tận,
Nhị cửu đan thành kim cốc tàng.

Tạm dịch:

Nhật nguyệt thời suy sông biển bế,
Vượn xanh gặp gỡ phán hưng vong.
Tám trâu vận tới Điền Kiềm hết,
Hai chín thành đan trữ lúa vàng.

“Nhật nguyệt” (日月) là chữ “Minh” (明), câu này nói sau khi triều Minh diệt vong, Trung Quốc sẽ tiến nhập vào một thời kỳ bế quan tỏa cảng.

“Viên” là con vượn, câu này ứng với sự kiện nào?

“Bát ngưu” (八牛) hợp thành chữ “Chu” (朱), “Điền Kiềm” tức vùng Vân Nam Quý Châu, Hoàng đế Vĩnh Lịch triều Minh (họ Chu) bị Ngô Tam Quế truy cản giết hại tại Vân Nam.

“Nhị cửu” ở đây là 29 năm, triều Thanh từ năm 1616 kiến lập mang quốc hiệu là Kim, đến năm 1644 cải quốc hiệu thành Thanh, trước sau 29 năm, “thành đan” là ẩn dụ, chỉ triều Thanh cuối cùng đoạt được thiên hạ.

黑虎当头运际康
四方戡定静垂裳
唐虞以後无斯盛
五五还兼六六长

Khổ 2

Hắc hổ đương đầu vận tế khang,
Tứ phương kham định tịnh thùy thường.
Đường Ngu dĩ hậu vô tư thịnh,
Ngũ ngũ hoàn kiêm lục lục trường.

Tạm dịch:

Hổ đen đứng đầu vận đương khang,
Bốn phương bình định sạch bóng dáng.
Noi tiếng Đường Ngu vô tư thịnh,
Năm năm sáu sáu gấp đôi trường.

“Khang” chỉ Khang Hy Đại đế triều Thanh, năm 1662 tức năm Hổ, ông tại vị đảm nhiệm vị trí đứng đầu quốc gia, thế nước hưng thịnh, lịch sử gọi là “Khang Càn thịnh thế”. Bình định nổi loạn bốn phương, do đó gọi là “tứ phương kham định”, trị nước vô cùng mẫu mực, đến mức cổ nhân gọi là “không làm cũng trị”. Ông khai sáng thời thịnh thế noi theo Đường Ngu (tức vua Thuấn), từ trước đến nay chưa từng có thời thịnh thế như vậy, do đó nói “Đường Ngu dĩ hậu vô tư thịnh”.

“Ngũ ngũ” (5×5) là 25, “lục lục” (6×6) là 36, tổng cộng 61 năm, là số năm tại vị của Khang Hy.

有一真人出雍州
鷦鹩原上使人愁
须知深刻非常法
白虎嗟逢岁一周

Khổ 3

Hữu nhất chân nhân xuất Ung Châu,
Tiêu liêu nguyên thượng sử nhân sầu.
Tu tri thâm khắc phi thường pháp,
Bạch hổ giai phùng tuế nhất châu.

Tạm dịch:

Có một chân nhân xuất Ung Châu,
Hồng tước bên trên khiến người sầu.
Cần biết sâu sắc phi thường pháp,
Hổ trắng ôi gặp tuổi một châu.

Ở “Ung Châu” xuất ra “chân nhân” là chỉ Ung Chính, dù không phải là tiếp vị chính thống, là đoạt vị, nhưng tóm lại vẫn là kế vị Khang Hy.

“Tiêu liêu” là một loài chim với bản tính hung tàn (chim hồng tước), nói về cá tính của Ung Chính.

“Tu tri thâm khắc phi thường pháp”, nền pháp trị của Ung Chính rất nghiêm khắc, đây không phải là cách thức trị quốc thông thường.

“Nhất chu” (một chu kỳ) là 12 năm, Ung Chính tại vị 12 năm, chết vào năm Hổ, năm Hổ theo sau là năm Thỏ, cũng như một chu kỳ tuần hoàn năm Hổ. Bởi vì ông “nghiêm khắc” dùng một loại “phi thường pháp” để trị thiên hạ, đương nhiên không thể lâu dài. Do đó mới dùng từ cảm thán “giai” (ôi) để biểu thị sự cảm thán.

乾卦占来景运隆
一般六甲祖孙同
外攘初度筹边策
内禅无惭太古风

Khổ 4

Càn quái chiêm lai cảnh vận long,
Nhất bàn lục giáp tổ tôn đồng.
Ngoại nhướng sơ độ trù biên sách,
Nội thiền vô tàm thái cổ phong.

Tạm dịch:

Quẻ Càn bói được cảnh vận long,
Giống như lục giáp ông cháu đồng.
Bài ngoại ngày sinh trù quyết sách,
Trong thiền không thẹn với cổ phong.

“Càn quái chiêm lai cảnh vận long” hiển nhiên là nói Càn Long, sự cai trị của ông cũng là thời thịnh thế, cùng thời Khang Hy cai trị gọi là “Khang Càn thịnh thế”, câu này không chỉ nói niên hiệu, mà còn thuyết minh rằng ông tại vị là vào năm “vận cảnh Long”. Một câu hai ý.

“Lục giáp”, theo phép biên niên can chi là 60 năm, Càn Long tại vị 60 năm, gần bằng Khang Hy, ông không dám vượt quá tổ phụ Khang Hy, do đó tại vị 60 năm liền tiến hành thoái vị, do vậy nói “Nhất bàn lục giáp tổ tôn đồng”.

“Ngoại nhương sơ độ trù biên sách”, chỉ chính sách đối ngoại của Càn Long rất thành công, “Nội thiền vô tàm thái cổ phong”, là nói ông lúc tuổi già theo phép thiền, có phong thái nhường ngôi thuở xưa, ấy là phong tục nhường ngôi của Tam Hoàng Ngũ Đế.

赤龙受庆事堪嘉
那怕莲池开白花

二十五弦弹易尽
龙来龙去不逢蛇

Khổ 5

Xích long thụ khánh sự kham gia,
Na phạ liên trì khai bạch hoa.
Nhị thập ngũ huyền đàn dị tận,
Long lai long khứ bất phùng xà.

Tạm dịch:

Rồng đỏ được mừng việc khánh chúc,
Lo gì ao sen nở bạch hoa.
Hai lăm dây đàn gẩy dễ hết,
Rồng đến rồng đi không gặp xà.

“Xích long” thai nghén “khánh”, sự việc này là tốt đẹp, mang hai ý nghĩa, cũng hàm chứa ý “Gia Khánh”.

“Na phạ liên trì khai bạch hoa”, chỉ mặc dù Bạch Liên giáo gây loạn cũng không sợ, không hề nguy hiểm.

“Nhị thập ngũ huyền đàn dị tận”, dùng 25 dây đàn để chỉ Gia Khánh tại vị trong 25 năm.

“Long lai long khứ bất phùng xà”, chỉ ông tại vị trước sau đều liên quan đến năm Rồng, lên ngôi năm Thìn, sau 25 năm nhưng chưa đến năm Tỵ (con rắn), tức không ra khỏi năm Thìn.

白蛇当道漫腾光
宵旰勤劳一世忙
不幸英雄来海上
望洋从此叹 ‘洋洋’

Khổ 6

Bạch xà đương đạo mạn đằng quang,
Tiêu cán cần lao nhất thế mang.
Bất hạnh anh hùng lai hải thượng,
Vọng dương tòng thử thán dương dương.

Tạm dịch:

Rắn trắng cầm quyền khắp nơi sáng,
Thức khuya dậy sớm cả đời mang.
Anh hùng bất hạnh tới trên biển,
Trông biển từ đây thán mênh mang.

“Bạch xà đương đạo mạn đằng quang”, chỉ vua Đạo Quang lên ngôi năm Tỵ, năm con rắn.

“Tiêu cán cần lao nhất thế mang”, chỉ thời Đạo Quang tại vị, việc nước gian nan, xuất hiện chiến tranh nha phiến, nước ngoài xâm lược, “tiêu cán” là vì công việc mà mất ăn mất ngủ, cả đời bận rộn.

“Bất hạnh anh hùng lai hải thượng”, các cường quốc nước ngoài tiến vào Trung Quốc theo đường biển, quả thực là bất hạnh. Trong lịch sử Trung Quốc, họa xâm lăng đều đến từ Đại Lục, lần này thì khác.

“Vọng dương tòng thử thán dương dương”, chỉ Trung Quốc từ đó trở đi càng cảm thán với biển, bắt đầu coi trọng biển.

亥豕无讹二卦开
三三两两总堪哀
东南万里红巾扰
西北千群白帽来

Khổ 7

Hợi thỉ vô ngoa nhị quái khai,
Tam tam lưỡng lưỡng tổng kham ai.
Đông Nam vạn lý hồng cân nhiễu,
Tây Bắc thiên quần bạch mạo lai.

Tạm dịch:

Hợi lợn không sai hai quẻ khai,
Ba ba hai hai thật bi ai.
Đông Nam vạn dặm loạn khăn đỏ,
Tây Bắc ngàn bầy mũ trắng tới.

“Hợi thỉ vô ngoa nhị quái khai”, chữ “Hàm” và “Phong” là tên hai quẻ trong 64 quẻ Kinh Dịch ứng với Hợi, cũng là niên hiệu vua Hàm Phong.

“Tam tam lưỡng lưỡng tổng kham ai”, (3+3+2+2=10), tổng cộng 10 năm, là số năm tại vị của vua Hàm Phong, thời ông tại vị việc nước không thuận, đích thực là bi ai.

“Đông Nam vạn lý hồng cân nhiễu”, vùng Đông Nam Trung Quốc bị loạn Thái Bình Thiên Quốc.

“Tây Bắc thiên quần bạch mạo lai”, vùng Tây Bắc có biến cố dân tộc Hồi.

同心佐治运中兴
南北烽烟一扫平
一纪刚周阳一复
寒冰空自战兢兢

Khổ 8

Đồng tâm tá trị vận trung hưng,
Nam Bắc phong yên nhất tảo bình.
Nhất kỷ cương chu Dương nhất phục,
Hàn băng không tự chiến cảng cảng.

Tạm dịch:

Đồng lòng giúp trị vận phục hưng,
Nam Bắc khói lửa sớm dẹp xong.
Một vòng kỷ cương Dương trở lại,
Băng lạnh không từ rét căm căm.

“Đồng tâm tá trị vận trung hưng”, câu này ám chỉ niên hiệu “Đồng Trị”.

“Nam Bắc phong yên nhất tảo bình”, loạn Thái Bình Thiên Quốc và dân tộc Hồi được bình định.

“Nhất kỷ cương chu dương nhất phục”, chỉ Đồng Trị tại vị tổng cộng 13 năm (một vòng 12 năm cộng thêm một).

“Hàn băng không tự chiến cảng cảng”, chỉ năm ấy loạn trong giặc ngoài, Hoàng đế Đồng Trị nơm nớp lo sợ.

光芒闪闪见灾星
统绪旁延信有凭
秦晋一家仍鼎足
黄猿运兀力难胜

Khổ 9

Quang mang thiểm thiểm kiến tai tinh,
Thống tự bàng diên tín hữu bằng.
Tần Tấn nhất gia nhưng đỉnh túc,
Hoàng viên vận ngột lực nan thắng.

Tạm dịch:

Hào quang rực rỡ thấy tai tinh,
Nghiệp thống bên mời có chứng tin.
Tần Tấn một nhà thành chân vạc,
Vượn vàng vận cao sức khó thắng.

Hoàng đế “Quang” Tự gặp tai họa, Hoàng đế Tuyên “Thống” nối ngôi, nhà Thanh đến thời hai Vua này thì khí số suy vi; triều Thanh diệt rồi, Chính phủ Quốc dân Nam Bắc tuy rằng ở bề ngoài là đàm phán hòa bình, trở thành “Tần Tấn nhất gia”, tuy nhiên thực tế vẫn còn thế chân vạc (tam phân), “Hoàng viên” chỉ vận khí cùng tận của Tôn Trung Sơn (chữ Tôn “孙” và chữ Tôn “狲” là đồng âm, Tôn “狲” tức con khỉ, “viên”), lực lượng khó thắng Viên Thế Khải.

用武时当白虎年
四方各自起烽烟
九州又见三分定
七载仍留一线延

Khổ 10

Dụng võ thời đương bạch hổ niên,
Tứ phương các tự khởi phong yên.
Cửu châu hựu kiến tam phân định,
Thất tải nhưng lưu nhất tuyến diên.

Tạm dịch:

Dụng võ vào thời năm hổ trắng,
Bốn phương tự mình khởi chiến tranh.
Chín châu lại thấy thế chia ba,
Bảy năm vẫn lưu một tuyến dài.

Chiến tranh thế giới lần thứ II khởi đầu năm Mậu Dần (bạch hổ niên), toàn thế giới khởi khói lửa chiến tranh. Trung Hoa Dân Quốc, Trung Cộng và Nhật Bản hình thành thế tam phân. Kháng chiến bảy năm cộng thêm một năm.

十一

红鸡啼后鬼生愁
宝位纷争半壁休
幸有金鳌能戴主
旗分八面下秦州

Khổ 11

Hồng kê đề hậu quỷ sinh sầu,
Bảo vị phân tranh bán bích hưu.
Hạnh hữu kim ngao năng đới chủ,
Kỳ phân bát diện hạ Tần Châu.

Tạm dịch:

Gà đỏ gáy rồi quỷ sinh sầu,
Ngôi báu tranh nhau nửa phần sau.
May có ngao vàng mang theo chủ,
Cờ phân tám hướng lấy Tần Châu.

Chính quyền đỏ của Trung Cộng nổi dậy, nội chiến Quốc-Cộng tranh đoạt giang sơn; cuối cùng nửa giang sơn của Quốc Dân Đảng không giữ nổi, may có con ngao vàng trên biển (chỉ Đài Loan), trở thành chốn nương thân của chủ cũ Trung Nguyên. Trung Cộng chia binh lực thành tám lộ chiếm lĩnh Trung Quốc, như nước Tần thống nhất thiên hạ.

十二

中兴事业付麟儿
豕后牛前耀德仪
继统偏安三十六
坐看境外血如泥

Khổ 12

Trung hưng sự nghiệp phó lân nhi,
Thỉ hậu ngưu tiền diệu đức nghi.
Kế thống thiên an tam thập lục,
Tọa khán cảnh ngoại huyết như nê.

Tạm dịch:

Sự nghiệp phục hưng gửi lân nhi,
Lợn sau trâu trước chói ân nghi.
Thống tiếp an phận ba mươi sáu,
Ngồi xem từ ngoài bùn như máu.

Tưởng Giới Thạch lúc cuối đời canh cánh ôm trong lòng sự nghiệp phục hưng mà không thành, đành đưa hy vọng ký thác cho “lân nhi” (Tưởng Kinh Quốc), vào năm sau Hợi trước năm Sửu, Tưởng Kinh Quốc chính thức kế vị (chói ân nghi). Quốc Dân Đảng ở Đài Loan tiếp tục an phận duy trì cục diện trong 36 năm (từ 1949 đến 1985), trong giai đoạn thời gian này chỉ thờ ơ đứng nhìn Trung Quốc máu chảy thành sông mà không làm gì được.

十三

赤鼠时同运不同
中原好景不为功
西方再见南军至
刚到金蛇运已终

Khổ 13

Xích thử thời đồng vận bất đồng,
Trung Nguyên hảo cảnh bất vi công.
Tây phương tái kiến Nam quân chí,
Cương đáo kim xà vận dĩ chung.

Tạm dịch:

Chuột đỏ thì giống vận không đồng,
Cảnh đẹp Trung Nguyên chẳng tính công.
Phương Tây lại thấy quân Nam đến,
Vừa đến rắn vàng vận đã xong.

“Xích thử” (chuột đỏ) ở đây là chỉ điều gì? Trung Cộng vào năm Tý chăng? Vận may gì đây? Cùng là năm Tý, nhưng năm ấy so với năm Tý 1948 là bất đồng, không có vận may ấy. “Trung Nguyên hảo cảnh” vì sao lại nói không tính công lao? Cái gọi là “thành tựu kinh tế” là từ sự vất vả cực nhọc của nhân dân Trung Quốc mà có, nó hoàn toàn không phải là công lao của người cầm quyền. Năm “kim xà” là năm nào? “Vận đã xong” vào năm nào? Lại xem “Nam quân” đến từ phương Tây là chỉ điều gì? Có lẽ là chỉ những kẻ sĩ chính nghĩa ở hải ngoại đã phát hành «Cửu Bình cộng sản đảng». Đội quân phương Nam mà lại đến từ phương Tây này không giống như các lực lượng Tây phương dùng vũ lực để phản đối Trung Cộng trong quá khứ, do đó mới nói “lại thấy” vậy.

十四

日月推迁似转轮
嗟予出世更无因
老僧从此休饶舌
后事还须问后人

Khổ 14

Nhật nguyệt thôi thiên tự chuyển luân,
Giai dư xuất thế cánh vô nhân.
Lão tăng tòng thử hưu nhiêu thiệt,
Hậu sự hoàn tu vấn hậu nhân.

Tạm dịch:

Nhật nguyệt chuyển dời tựa chuyển luân,
Ôi sinh ta càng chẳng nguyên nhân.
Lão tăng từ giờ thôi lắm miệng,
Việc sau còn phải hỏi người sau.

Xã hội tuần hoàn, Thiên số mênh mang, chân lý vũ trụ là điều con người khó có thể biết được. Tất cả các dự ngôn trong lịch sử, khi đến một thời kỳ nhất định liền kết thúc. Vì một tương lai vĩnh viễn thì cũng phải tự xem xét lại chính bản thân mình. “Lão tăng từ giờ thôi lắm miệng, Việc sau còn phải hỏi người sau”, bởi vì vũ trụ đang canh tân đổi mới, vũ trụ tương lai về cơ bản là khác với hiện tại, do đó sự việc sau này cần phải hỏi người đời sau mới biết được. Con người hiện tại không cách nào biết được, dự ngôn cũng chỉ có thể tới đây là dừng. Thực ra các dự ngôn «Thôi Bối Đồ» và «Mã Tiền Khóa» cũng có kết thúc tương tự, và cả «Các Thế Kỷ» của Nostradamus cũng có một đoạn kết như vậy.

Xem thêm:

>> Dự ngôn tinh phẩm: «Hoàng Bá thiền sư thi»

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/3/11/42690.htmlNgày đăng: 08-03-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.