Hội họa Trung Quốc: “Tán Thần Vận”Bản in Bản in

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo

[Chanhkien.org]

ShenYunAppreciation1

ShenYunAppreciation2

ShenYunAppreciation3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111139

Share

Ngày đăng: 28-08-2014