Hội họa chứng thực Pháp: “Thánh liên tán”Bản in Bản in

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[Chanhkien.org]

ThanhLienTan

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113837

Share

Ngày đăng: 19-12-2013