Học viên hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ! 

[ChanhKien.org]

Đệ tử Đại Pháp hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con cơ hội trợ Sư chính Pháp. Chúng con kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ! 

 Ngày đăng: 10-09-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.