Đạo của chữ Hán

Tác giả: Chiêu Viễn

[Chanhkien.org] Văn hóa Thần truyền có một mục đích căn bản trọng yếu nhất, đó chính là khi tiến trình lịch sử phát triển đến bước cuối cùng, khi đại sự cuối cùng phải xuất hiện, thì nó có thể truyền tải và biểu đạt Đại Đạo của vũ trụ một cách viên mãn đầy đủ, có thể khiến người ta nhờ học tập mà có thể lĩnh ngộ được nội hàm của Đại Đạo tại các tầng thứ khác nhau, từ đó khởi tác dụng cứu độ chúng sinh, vậy thì không tách rời khỏi văn tự Thần truyền của chúng ta – Chữ Hán. Bởi vì nội hàm Đại Đạo của vũ trụ là vô hạn, trí huệ vô hạn, là căn bản trong việc tạo ra thời không vũ trụ và chúng sinh vạn vật, cũng có nghĩa là, tất cả mọi thứ tồn tại đều có nguồn gốc từ Đạo, tất cả mọi thứ trong thế giới con người, bao gồm các loại hình thức văn hóa trong đó, đều là thể hiện của Đại Đạo, vậy thì chữ Hán của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Từ điểm này mà nhìn, thì nội hàm của chữ Hán chính là vô sở bất bao, vô sở di lậu.

Đạo của chữ Hán (1)

Đạo của chữ Hán (2): đang dịch

Đạo của chữ Hán (3): đang dịch

Đạo của chữ Hán (4): đang dịch

Đạo của chữ Hán (5): đang dịch

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/259433