Triện khắc: Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5/2012
[Chanhkien.org]

“Vô vi” (trái), “Tùy duyên” (phải)

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” (phải), “Chân Thiện Nhẫn hảo” (trái)

“Thương sinh quy Chính Đạo” (trái), “Giang sơn phục thanh minh” (phải)

“Ưu Đàm Bà La hoa khai”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110624

Share

Ngày đăng: 12-05-2012