Biểu ngữ chân tướng xuất hiện tại nhiều nơi ở Trung Quốc trong Ngày Đại Pháp Thế giới (Ảnh)[Chanhkien.org] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm. Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế gian, bởi vậy để chúc mừng ngày lễ thần thánh này, các đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục đã dùng nhiều phương thức, gồm cả treo biểu ngữ và dán áp phích chân tướng.

Dưới đây là các biểu ngữ và áp phích chân tướng xuất hiện tại nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục trong Ngày Đại Pháp Thế giới:

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/12306


Ngày đăng: 19-05-2012