Vườn thơ Chánh Kiến: Bước ngoặt 2012Tác giả: Nhất Phàm

[Chanhkien.org]

2012 đích khế cơ

Nhị linh nhất nhị ngận trứ danh,
Đa bộ dự ngôn đô đề đáo.
Vũ trụ canh tân đại tịnh hóa,
Tân cựu giao thế hoán diện mạo.
Bất thị kết thúc thị khai thủy,
Lịch sử khế cơ yếu trảo lao.
Đồng hóa Đại Pháp hữu bảo chướng,
Tiến nhập tân vũ vô hạn diệu.

Tạm dịch:

Bước ngoặt 2012

Hai không mười hai thật nổi danh,
Nhiều lời tiên tri đều đàm đạo.
Vũ trụ tịnh hóa được tân sinh,
Cũ mới giao thời đổi diện mạo.
Không phải kết thúc mà bình minh,
Nắm chắc bước ngoặt được tiên liệu.
Đồng hóa Đại Pháp giữ thân mình,
Vào vũ trụ mới vô hạn diệu.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2012/1/2/79665.html


Ngày đăng: 15-01-2012