Vườn thơ Chánh Kiến—Chính Pháp tụng: Bái đọc «Hồng Ngâm III»
Tác giả: Vũ Tân

[Chanhkien.org]

Bái độc «Hồng Ngâm III»

Thánh Vương hạ thế Pháp hồng truyền,
Cứu độ chúng sinh đăng Pháp thuyền.
Chủ Phật từ bi kiên cự nạn,
Càn khôn tái tạo đại khung thiên.
Pháp khai thiên địa thái hồng xuất,
Luân chuyển thế gian tân kỷ nguyên.
Chính Pháp tất thành xuân bất viễn,
Liên hương mai tiếu mãn đình viên.

Tạm dịch:

Bái đọc «Hồng Ngâm III»

Thánh Vương hạ thế Pháp hồng truyền,
Cứu độ chúng sinh lên Pháp thuyền.
Phật Chủ từ bi gánh nạn lớn,
Càn khôn tái tạo vũ trụ nên.
Pháp truyền thiên địa cầu vồng hiện,
Pháp Luân xoay chuyển tân kỷ nguyên.
Chính Pháp tất thành xuân sắp đến,
Khắp vườn mai nở ngát hương sen.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/27/78884.html

Share

Ngày đăng: 14-12-2011