Thi từ khúc: Phật quang phổ vạn phương, kiên tâm tựa kim cương



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Washington D.C

[Chanhkien.org]

Phật quang phổ vạn phương, đan tâm tự kim cương (*)

Sư tôn từ bi độ chúng sinh,
Thập phương thế giới quảng truyền văn.
Khiêu xuất tam giới đại tự tại,
Vô thượng tâm pháp Chân Thiện Nhẫn.

Vạn ma xuất thế tề lan trở,
Đệ tử đan tâm kiên thả hằng.
Phát nguyện tinh tiến bất thối chuyển.
Tha nhật viên mãn bái Sư ân.

Tạm dịch:

Phật quang phổ vạn phương, kiên tâm tựa kim cương

Sư tôn từ bi độ chúng sinh,
Thế giới mười phương đều nghe tin.
Nhảy xuất tam giới đại tự tại,
Tối cao tâm pháp Chân Thiện Nhẫn.

Vạn ma xuất thế cùng ngăn trở,
Đệ tử kiên tâm mãi vững bền.
Phát nguyện tinh tấn không hồi chuyển.
Mai ngày viên mãn bái Sư ân.

(*) Ghi chú: Tiêu đề do người biên tập thêm vào.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/7/9084.html



Ngày đăng: 05-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.